Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOLLENTUNA KOMMUN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOLLENTUNA KOMMUN."— Presentationens avskrift:

1 SOLLENTUNA KOMMUN

2 Sollentuna – möjligheternas kommun
I Sollentuna ser vi människornas olikheter som en resurs som ger växtkraft. Med öppenhet för nya idéer och lärande skapar vi en hållbar tillväxt i regionens bästa kommun. Vi ger förstklassig service, som förenklar vardagen för Sollentunas invånare, inte minst när det gäller val i livets olika skeden. Vi bygger en lysande framtid med bevarad balans mellan stad och natur.

3 Stöd och hjälp till sökande före det att en ansökan kommer in
Hemsida, fortlöpande uppdatering Frågor via mejl och telefon till Kontaktcenter Svar direkt Frågan går direkt till BLE Skicka in en enkel skiss och få ett preliminärt tjänstemannautlåtande ”Det verkar framkomligt” eller ”Det kommer inte att kunna tillåtas” Hänvisning till källor Boverket, Kunskapsbanken Råd att anlita en sakkunnig

4 Efter det att en ansökan har kommit in
Begäran om komplettering, med detaljerad beskrivning av vad och hur Viss rådgivning, ingen projektering. Påtala problem, inte lösning

5 Granskning Hitta hinder Utom plan
Inom detaljplan Utgångsläget är planstridigt, legaliserat? Åtgärden avviker från detaljplanen Utom plan Planläggning? Lokalisering Grannhörande. Negativa yttranden delges sökanden Allmänt – enskilt intresse?

6 Beslut Inga eller små hinder: Hinder: MOTIVERING FÖR ETT AVSLAG
bygglov beviljas bygglov expedieras Hinder: meddela sökanden som har rätt att få beslut MOTIVERING FÖR ETT AVSLAG

7 Tekniskt samråd Anmälanhandläggaren kontaktar sökanden som har fått bygglov för att boka tid för tekniskt samråd På samrådet går handläggaren igenom byggherrens kontrollplan tillsammans med byggherren och den kontrollansvarige (KA) Vid samrådet kommer deltagarna bl.a. överens om vilka handlingar som byggherren ska redovisa dels innan startbesked, dels innan slutbesked Vid samrådet ska byggherren även få tid och möjlighet att själv får ta upp frågor och problem. Detta är speciellt viktigt om byggherren är förstagångsbyggare

8 Tekniskt samråd (fortsättning)
Handläggaren och KA bör tillsammans förklara för byggherren så mycket av byggtekniska detaljer, byggregler och lagstiftning som hen behöver för att känna sig trygg i rollen som byggherre Samrådet bör därför föras i en avspänd ton och ges den tid som behövs för att alla parter ska känna sig nöjda och välinformerade Samrådet protokollförs av handläggaren

9 Startbesked Byggnadsnämnden (oftast anmälanhandläggaren) ska med ett startbesked besluta om att åtgärden får påbörjas, om - åtgärden (färdiga byggnaden) antas uppfylla ställda krav - byggfelsförsäkring har tecknats och färdigställandeskydd finns, om sådana krävs - m.m. I startbeskedet fastställs byggherrens kontrollplan Här bestäms också vem som ska vara KA, villkoren för eventuell utstakning och vilka handlingar byggherren ska redovisa inför slutbesked

10 Arbetsplatsbesök Byggnadsnämnden (oftast anmälanhandläggaren) ska minst en gång under byggtiden besöka byggplatsen, om - tekniskt samråd har hållits i ärendet - det inte anses obehövligt med ett sådant besök Vid arbetsplatsbesöket ska handläggaren hålla ett möte där projektets läge, tidplan, egenkontrollernas utförande, eventuella problem och liknande, diskuteras Handläggaren bör även gå igenom villkor och överenskommelser från bygglovsbeslut, samrådsprotokoll och startbesked

11 Eventuella kompletteringar, nya idéer
Sökanden kontaktar anmälanhandläggare och bygglovshandläggare och meddelar de nya idéerna Redovisning skickas Handläggarna granskar de nya förslagen Nytt beslut Komplettering Beslut eller stämplade ritningar skickas till sökande

12 Arbetsplatsbesök (fortsättning)
Mötet vid platsbesöket protokollförs av handläggaren. Handläggaren utför inte någon inspektion eller några kontroller vid platsbesöket. Det finns dock möjlighet att notera enskilda observationer i protokollet.

13 Slutsamråd I samband med att bygget avslutas ska byggherren göra en anmälan om detta. Byggnadsnämnden kallar då till slutsamråd om - tekniskt samråd har hållits i ärendet - det inte anses obehövligt med ett sådant samråd Slutsamråd hålls, oftast på byggplatsen, Vid samrådet diskuteras förutsättningarna för ett slutbesked i förhållande till kontrollplan, bygglov och startbesked samt eventuella ändringar. Samrådet protokollförs av handläggaren.

14 Slutbesked När eventuellt slutsamråd har hållits och beslutade handlingar inlämnats, beslutar byggnadsnämnden (oftast anmälanhandläggaren) om slutbesked och då får hela eller delar av byggnadsverket tas i bruk enligt följande - (slutligt) slutbesked enligt 10 kap. 34 § PBL utfärdas om alla krav m.m. är uppfyllda och då får hela byggnadsverket tas i bruk - (slutligt) slutbesked enligt 10 kap. 35 § PBL, om försumbara brister finns och då får hela byggnadsverket tas i bruk - interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § PBL, om brister finns i utförande eller kontroll eller om handlingar saknas.

15 Slutbesked (fortsättning)
I detta fall ska handläggaren bestämma i vilken utsträckning byggnadsverket får tas i bruk. När bristerna är avhjälpta ska handläggaren besluta om (slutligt) slutbesked enligt 34 § PBL. Efter att slutbesked enligt 34 eller 35 § PBL har utfärdats avslutas och arkiveras ärendet enligt kommunens rutiner.

16 Planläggning/ändring
Den som önskar en ändring av gällande detaljplan ska göra det via en särskild blankett, ansökan om planbesked. Ett planbesked ges sedan inom fyra månader från ansökan har kommit kommunen tillhanda. För ansökningar om planbesked tar kommunen ut avgifter enligt en modell från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som beslutats av kommunfullmäktige. Att ändra en detaljplan tar cirka månader, beroende på vilken typ av ändring det gäller.

17 Planläggning Startmöte med handläggare från andra förvaltningar
Remisser till Miljö- och byggnadsnämnden Remiss till bygglovsenheten, remissvar lämnas till planhandläggaren och tas upp till Miljö- och byggnadsnämnden Möte under planprocessen Eventuella bygglovs handlingar diskuteras på bygglovsenheten Bygglov kan beviljas med särskild karv om att planen ska ha vunnit laga kraft innan lovet används


Ladda ner ppt "SOLLENTUNA KOMMUN."

Liknande presentationer


Google-annonser