Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koloniområden i Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koloniområden i Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Koloniområden i Göteborg
Broschyren finner du på: Bygga & Bo Koloniträdgårdar och odlingslotter Bygglov i koloniområden Information om bygglov i koloniområden Ny informationsbroschyr

2 Stadsbyggnadskontoret
Fastighetskontoret AVTAL FGK EVENTUELL REMISS AVTAL Kolonisten BYGGLOVANSÖKAN Stadsbyggnadskontoret MEDLEMSSKAP BYGGLOV JA/NEJ Lokalföreningen

3 Bygga på mark man inte äger……
Om man vill bygga så måste man söka bygglov Om man inte äger den mark man vill bygga på så måste man även ha markägarens (fastighetskontorets) tillstånd Den lokala föreningen kan ge upplysningar om vad som gäller för byggnation inom området ifråga

4 Bygglov prövas enligt plan- och bygglagen (PBL)
Vad säger planen? (Vad säger avtalet?) Utformning? Ev. tekniska krav? OBS! Ytterligare tillstånd kan krävas av annan part, tex lokala föreningen! Det är kolonisten/byggherren som ansvarar för att inhämta detta.

5 Så här går prövningen till……
Ansökan på vanlig blankett Fackmässiga ritningar Karta/situationsplan Material och färgsättning ska framgå

6 Så här går prövningen till……
OM planenligt – ingen hörs OM plan- eller avtalsstridigt – grannar, FGK, FK hörs OM utom plan – grannar, FGK, FK hörs Fastighetsägare samt kända grannar informeras om beslutet + kungörelse Post- och Inrikes SBK gör jobbet – du ska inte höra någon själv!

7 Så här går prövningen till……
Efter beslut om bygglov kan det krävas samråd innan du får börja bygga Med nya PBL (efter 2 maj) behövs det också startbesked! Tillstånd från lokala föreningen skaffar du själv! INFORMERA DINA GRANNAR!

8 Efter beslut SBK informerar FGK samt FK efter beslut.
FGK ska utöver beslut ha en kopia på relevanta handlingar som visar vad bygglovet avser. FGK ansvarar sedan för att lokala föreningen informeras. Eventuella tillstånd från lokala föreningen åligger sökanden att inhämta.

9 Bygglov eller inte…

10 Exempel på vad som är lovpliktigt…
Inom detaljplan: Tillbyggnader samt fasadförändringar bygglovpliktiga, förutom att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningmaterial. (om inte åtgärden väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär, då kan även dessa åtgärder vara bygglovpliktiga). Utom detaljplan, inom samlad bebyggelse: Tillbyggnader bygglovpliktiga, fasadförändringar ej bygglovpliktiga.

11 Komplementsbyggnader, skärmtak, murar och plank m.m.…
Inom detaljplan: Allt bygglovpliktigt, förutom ”friggebodspaketet” Utom detaljplan, inom samlad bebyggelse:

12 Staket Staket är inte bygglovpliktiga. För att vara ett staket skall det vara genomsiktligt. Rättsfall från Regeringsrätten har visat att 1/3-dels genomsiktlighet är tillräckligt. Lagen säger inget om höjd på staket…

13 Altaner Lagstiftningen tar inte upp altaner som eget objekt, utan de blir bygglovpliktiga som tillbyggnad eller fasadförändring. I Göteborg bedöms altaner med en golvhöjd över mark lägre än 60 cm vara bygglovfria.

14

15


Ladda ner ppt "Koloniområden i Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser