Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

8 kap PBL Krav på byggnadsverk m m

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "8 kap PBL Krav på byggnadsverk m m"— Presentationens avskrift:

1 8 kap PBL Krav på byggnadsverk m m
8 kap 1 § (byggnadsverks utformning) En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Enligt 8 kap 2 § ska kraven i 1 § normalt gälla vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av byggnad

2 8 kap 7 § (undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk) Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras i viss utsträckning. 8 kap 8 § (”frivilligt bygglov eller frivillig bygganmälan”) Även här får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven får göras i viss utsträckning

3 8 kap 9 § (tomter) En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt m h t stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen

4 8 kap 13 § (förbud mot förvanskning)
1:a st : En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas 2:a st : Första stycket ska tillämpas också på anläggningar och tomter i vissa angivna fall, allmänna platser och bebyggelseområden

5 8 kap 14 § (underhåll och varsamhet)
1:a st: Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt 2:a st Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras

6

7

8

9 8 kap 17 § (underhåll och varsamhet)
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden


Ladda ner ppt "8 kap PBL Krav på byggnadsverk m m"

Liknande presentationer


Google-annonser