Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäterimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäterimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten består av en förrättningslantmätare. Om förrättningslantmätaren anser att det behövs eller någon sakägare begär det ska den utökas med två eller flera gode män. Det gäller samma regler för förrättningsmän som för domare då det gäller jäv och att ingå i lantmäterimyndigheten. Om sakägare vill anföra jäv mot någon förrättningsman ska de göras första gången han för talan i ärendet sedan han fick kännedom om att det finns jävsanledning.

2 Vilken lantmäterimyndighet ska handlägga ärendet?
En lantmäteriförrättning ska handläggas av lantmäterimyndigheten i den ort där marken är belägen. Ansökan ska göras skriftligt hos lantmäterimyndigheten .

3 Lantmäteriförrättning
Fastighetsbildning Lantmäteriförrättning Ansökan Samråd Utredning Fältarbete Sammanträde Beslut Laga kraft Registrering

4 Villkor för fastighetsbildning
3:1 – Varaktigt lämpad för ändamålet 3:2 och 3:3 – Planer och bestämmelser 3:4 – Trafiksäkerhet 3:5 - 3:7 – Skydd för jord- och skogsbruket 3:8 – Skydd för fisket 3:9 – Undantag för utveckling av fastigheten 3:10 – Undantag för samhällsutvecklingen

5 Gemensamhetsanläggningar
Vägar Allmänna vägar Enskilda vägar Samfällda vägar Servitutsvägar Gemensamhetsanläggningar Vägsamfälligheter

6 Förköpslagen Vad innebär förköpsrätt?
Vilka begränsningar gäller i förköpsrätten? Hur hanterar man frågan om förköpsrätt rent praktiskt? Vad gäller om kommunen utövar sin förköpsrätt?

7 Förköpslagen Kommun Fast egendom och tomträtt framtida utveckling
upprustning eller ombyggnad för bostadsförsörjningen idrott eller friluftsliv bevarande av byggnad för kultur eller miljö fritidshus som behövs som perma-nentbostad – endast i vissa kommuner

8 Förköpslagen Begränsningar bebyggd fastighet < 3000 m²
staten är säljare staten eller landsting är köpare släkt exekutiv auktion andel i fastighet

9 Jordförvärvslagen Lagen gäller för fastighet som är taxerad som lantbruksenhet Var och för vilka gäller lagen? Vilka typer av förvärv avses? Undantag Hur hanterar man köp som berörs?

10 Jordförvärvslagen Egendom som är belägen i glesbygd
omarronderingsområde Förvärvaren är juridisk person Gäller inte om förvärvet sker på exekutiv auktion

11

12

13 Jordförvärvslagen köp, byte, gåva tillskott till bolag eller förening
utdelning eller skifte från bolag eller förening fusion enligt aktiebolagslagen Lagen gäller även om dödsbo är överlåtare.

14 Jordförvärvslagen Anmälan Ansökan om förvärvstillstånd
Anmälan/Ansökan ska göras inom tre månader från förvärvsdagen. Vid fastighetsbildning gör lantmäteri-myndigheten s.k. underställning.

15 Bostadsrätt Bostadsrättslagen Bostadsrättsförordningen
Lag om fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt Lag om ekonomiska föreningar Bostadsförening till bostadsrätt

16 Bostadsrättslagen 1 § En bostadsrättsförening är en ekonomisk för-ening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostads-rättsförening skall vara registrerad. Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar till-lämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträck-ning som anges i 9-10 kap.

17 Bostadsrättslagen 2 § > tre medlemmar, stadgar samt styrelse och minst en revisor 3 § Upplåtelsen av lägenhet med bostadsrätt Vad som avses med bostadsrätt 4 § Upplåtelse skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Det är bara bostadsrättsföreningar som får upp-låta sådan nyttjanderätt. Upplåtelse med bostadsrätt får bara avse hus eller del av hus samt mark i anslutning till hus, om den ska användas som komplement

18 Bostadsrättslagen 5 § ekonomisk plan
minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med bostadsrätt varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen räknas inte som lägenhet. Om föreningen har fler än ett hus ska husen ligga så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

19 Bostadsrättslagen 6 § Bostadslägenhet är en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses en annan lägenhet än bostadslägenhet. 7 § Bestämmelser som gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i denna lag och i lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

20 Bostadsrättslagen Förbud mot upplåtelse av andelsrätt
8 § En juridisk person får inte upplåta andelsrätt som ger rätt att för begränsad tid besitta eller nyttja en bostadslägenhet. Ett förbehåll om förvärv av andelsrätt i strid med första stycket gäller inte mot den till vilken lägenheten har upplåtits.

21 Tomträtt 13 kap jordabalken Vad är tomträtt?
Vem får upplåta fastighet med tomträtt? Tomträttsavtalet Hur beräknas tomträttsavgälden? Inteckningar? Överlåtelse?

22 Register och Arkiv Fastighetsregistret Fastighetsregister Inskrivningsregister Taxeringsuppgifter Planer Antal registrerade byggnader Förrättningsarkivet Inskrivningsarkivet

23 Andra register och arkiv
Byggnadsnämnden Tekniska kontoret Miljökontoret Lantmäteriets kartor Länsstyrelsen Bolagsverket

24 Myndigheter Byggnadsnämnden Tekniska kontoret Miljökontoret
Lantmäteriet Länsstyrelsen Skattemyndigheten


Ladda ner ppt "Lantmäterimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser