Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsingenjörsdagarna i Göteborg 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsingenjörsdagarna i Göteborg 2007"— Presentationens avskrift:

1 Stadsingenjörsdagarna i Göteborg 2007
TOMT eller FASTIGHET Viktiga begrepp vid handläggningen av 3D – förrättningar bl a brandskydd och installationer Stadsingenjörsdagarna i Göteborg 2007 Åke Persson

2 TOMT eller FASTIGHET FASTIGHET kan vara = TOMT (-er) eller = TOMT
TOMT kan vara = FASTIGHET(-er) eller = FASTIGHET + del av FASTIGHET (-er) FASTIGHET kan köpas, lagfaras och belånas FASTIGHET är en enhet i fastighetsregistret, dvs ett äganderättsligt begrepp TOMT är en lämplig bebyggelseenhet, dvs ett funktionellt begrepp LÄMPLIGHETSBEDÖMNING BL : genom obligatorisk tomtindelning PBL : genom eventuell fastighetsplan

3 Definition av TOMT Enligt prop. 1985/86:1 s 517
” Med tomt avses mark som utgör en för bebyggelse avsedd enhet. Till tomt hör den mark som upptas av bebyggelsen och sådan mark som ligger i direkt anslutning till denna och som används eller behövs för att bebyggelsen skall kunna användas för avsett ändamål, t ex friytor för lek och utevistelse, kommunikationsytor samt plats för parkering, lossning och lastning ” Anm. Mark, ej utrymme

4 TOMT eller FASTIGHET PBL 3 kap 15 § Tomt, allmänna platser
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är naturligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att Naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara Betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer Risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer Det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon till och från bebyggelsen på tomten Tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för barnstuga, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på utrymme i närheten av denna Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta, skall i första hand friyta anordnas. Anm. Till skillnad mot tidigare har begreppet tomt i PBL ingen speciell betydelse i fastighetsrättsligt avseende

5 Tomt eller ej Vem avgör ? Nuvarande eller upphävd fastighetsplan (tomtindelning) Övriga fall: Byggnadsnämnden har tolkningsföreträde ! ?


Ladda ner ppt "Stadsingenjörsdagarna i Göteborg 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser