Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LPT. Lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LPT. Lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård."— Presentationens avskrift:

1 LPT. Lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård

2 LPT-tre sk generalkriterier- alla ska vara uppfyllda!
1-Allvarlig psykisk störning 2-Kräver dygnetrunt-vård vid psykiatrisk klinik. 3-Motsätter sig vården

3 En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns ”skälig” anledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för undersökning.

4 Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg. Lag (2008:415).

5 Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen.
Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till att det snarast (före el samtidigt m pat.) kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård skall prövas.

6 1-”Allvarlig psykisk störning”:
Allvarlig psykisk störning är ett komplext juridiskt begrepp, som innebär att inte endast medicinska diagnoser utan även andra faktorer som tex psykosocial funktionsnivå är av betydelse vid bedömning av förekomst av allvarlig psykisk störning

7 1-”allvarlig psykisk störning”
Det juridiska begreppet allvarlig psykisk störning inkluderar : psykotiska tillstånd oavsett genes, svåra depressioner med allvarligt självmordsbeteende

8 vissa personlighetsstörningar
och neuropsykiatriska funktionsstörningar med svår tvångsmässighet och impulsgenombrott av psykotisk karaktär.

9 (Svår demens, svår utvecklingsstörning och grav hjärnskada kan också utgöra allvarlig psykisk störning-ffa vid hallucinationer och/ eller aggressivitet)

10 2-LPT -på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt 1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetrunt-vård (sluten psykiatrisk tvångsvård),

11 3 -En förutsättning för vård är att patienten motsätter sig sådan vård - eller att det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke.

12 tvång Om intagningsbeslut ännu inte är fattat får i sådana fall som anges i 19 § LPT patienten spännas fast i bälte, 6 a § LPT. Detta beslut kan fattas av legitimerad läkare i allmän tjänst.(undantag) En längre tids bältesläggning får inte ordineras av annan än specialistkompetent läkare och först efter att ett intagningsbeslut är fattat. (detta är regel)

13 Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar efter dennes ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar.

14 tider Inom 24 tim Inom 4 veckor- Inom 3 månader

15 konvertering Från HSL till LPT
Alla tre generalkriterier uppfyllda samt fara för livet- eget eller andras. Inom 4 dagar begäran om ev.forts vård till förvaltningsrätten. Förhandling inom 8 dagar.

16 var vårda? Inskrives alltid på på psykiatrisk klinik
Men kan vårdas även på somatisk avdelning vid livshotande kroppsligt tillstånd.

17 Nödrätt. Vs nödvärn Nödrätt -skydda personen dvs pat.(fara för sig själv) Nödvärn för att skydda andra, oss själva(ungefär så…)

18 Respektera självbestämmande,(autonomi)
Varierar under livscykeln Delaktig i besluten,informerat samtycke. Hälsotillstånd Aktuella undersökningsmetoder-behandlingsmetoder Rätt att avböja Veta konsekvenserna Sekretess Mördare som med stud

19 Självbestämmande vs integritet
Integritet-ett vidare begrepp Omfattar det inre privata rummet,och den personliga egenarten(hel) Att vara avvikande är en mänsklig rättighet-lyte,sexuell läggning eller personlighetsdrag. Integritet kan kränkas fysiskt psykiskt andligt (ej mistas)

20 Slut!

21 Dr. Ann-Marie Gustafsson föreläste


Ladda ner ppt "LPT. Lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård."

Liknande presentationer


Google-annonser