Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvångsvård - historik 1929 års Sinnessjuklag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvångsvård - historik 1929 års Sinnessjuklag"— Presentationens avskrift:

1 Tvångsvård - historik 1929 års Sinnessjuklag
1959 års tillägg om frivillig intagning 1966 års Lag om beredande av sluten psykiatrisk tvångvård i vissa fall (LSPV)

2 LPT SFS 1991:1128 Gäller sedan 1992 Har ändrats fortlöpande.
Lag om psykiatrisk tvångsvård SFS 1991:1128 Gäller sedan 1992 Har ändrats fortlöpande. Utredning om ny lag pågår

3 Förutsättningar för tvångsvård
Allvarlig psykisk störning (juridiskt begrepp) Exempel: psykoser, svåra depressioner, svåra personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär, anorexia nervosa Men ej!!! Missbrukssjukdom, demenssjukdom, utvecklingsstörning

4 Förutsättningar för tvångsvård
Patienten motsätter sig vården eller grundad anledning att anta att vården inte kan ges med samtycke

5 Förutsättningar för tvångsvård på sjukhus
Oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård) (Vårdbehovet kan ej tillgodoses på annat sätt) OBS ! Om omedelbar risk för patientens liv eller fysiska hälsa skall det vägas in

6 Förutsättningar för tvångsvård i öppenvård
behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård Exempelvis: medicinering, missbruksfrihet, vistelseort, bostad, utbildning, arbete, förbud mot vistelse på viss plats eller kontakt med viss person

7 OBS !!! Det ska beaktas om patienten till följd
av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa!

8 Intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård
Beslut om intagning får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats varur framgår att det finns sannolika skäl för sluten psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg utfärdas av legitimerad läkare efter personlig undersökning av patienten. Polis kan bistå läkare i allmän tjänst.

9 Intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård
Ska avgöras av en specialistkompetent läkare efter personlig undersökning av patienten och senast 24 timmar efter dennes ankomst till vårdinrättningen och vårdintyget får ej vara äldre än fyra dagar En patient får hållas kvar på vårdinrättningen efter beslut av icke specialistkompetent läkare tills frågan om intagning avgjorts

10 Omprövning av vården Om behov av mer än fyra veckor efter intagningsbeslut skall förvaltningsrätten tillskrivas innan den tiden utgår, i annat fall upphör vården. Ytterligare omprövning fyra månader efter intagningsbeslutet och därefter var sjätte månad.

11 Övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård
Ansökan skall alltid göras till förvaltningsrätten En samordnad vårdplan (underskriven av sjukvård och kommun) skall finnas Särskilda villkor som förvaltningsrätten bör föreskriva skall anges

12 Återintagning för sluten psykiatrisk tvångsvård
Patienten skall ha ett oundgängligt behov av dygnetruntvård Om rättens beslut om fortsatt vård ej kan avvaktas med hänsyn till risken för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet kan specialistkompetent läkare ta beslut om intagning. I annat fall skall ansökan göras till förvaltningsrätten.

13 Bestämmelser om vården
Narkotika, vapen eller annat som kan störa ordningen får ej innehas av patienten. Om nödvändigt får beslut om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning fattas. Försändelser från patienten får kvarhållas om till skada för vården eller annan dock ej brev till myndigheter och offentligt biträde. Brev till patienten får granskas så de ej har skadligt innehåll. Besöksförbud kan beslutas. Läkemedelsbehandling, fastspänning och avskiljning kan beslutas.

14 Sekretess Från verksamhet där sekretess gäller skall sådana uppgifter om en patient utlämnas som behövs för att chefsöverläkaren skall kunna fullgöra sina åligganden enligt LPT Uppgift om enskild eller närstående till denne, får lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne vårdas enligt LPT eller LRV

15 Lag om rättspsykiatrisk vård
Gäller den som 1. av domstol är dömd till rättpsykiatrisk vård, 2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättpsykiatrisk undersökning, 3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller 4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5§ brottsbalken

16 Patienter dömda till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning
Patienterna måste genomgå en utvidgad §7 utredning före domen I princip gäller allt som gäller vid vård enligt LPT

17 Patienter dömda till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning (SUP)
Rättspsykiatrisk utredning (RPU) före domen Frigång och permission ansökes hos förvaltningsrätten och åklagaren får yttra sig och överklaga permissionsbeslut Målsäganden skall underrättas om denne så önskar

18 Rättspsykiatrisk vård för anhållen, häktad osv
Om vårdintyg utfärdats och patienten förts till sjukvårdsinrättning som drivs av landsting skall frågan om intagning avgöras skyndsamt Om patienten redan är intagen för frivillig vård på sjukhusinrättning behövs inget vårdintyg för intagningsbeslut Ansökan om fortsatt vård behöver ej inges till länsrätten så länge patienten är anhållen, häktad osv Ansökan om öppen rättpsykiatrisk vård kan ej göras


Ladda ner ppt "Tvångsvård - historik 1929 års Sinnessjuklag"

Liknande presentationer


Google-annonser