Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvångsvårdslagar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvångsvårdslagar."— Presentationens avskrift:

1 Tvångsvårdslagar

2 Fyra tvångsvårdslagar att känna till
LVM LVU LPT LRV

3 Lagen om vård av missbrukare-LVM
Denna lag ger socialtjänsten rätt att tvångsvårda personer som har ett så pass allvarligt missbruk att det innebär risk för dessa personers liv eller hälsa.

4 Anmälan enligt LVM läkare har skyldighet att anmäla om någon har ett så pass allvarligt missbruk att LVM är nödvändigt. Anmälan skall göras till socialtjänsten som har att påbörja en utredning kring patienten. Anmälan bör vara skriftlig Socialnämnden gör efter anmälan en utredning som presenteras för länsrätten, som är den myndighet som beslutar om tvångsvården.

5 LVM-vårdens inledande
På akutmottagning efter att det fattats ett akut beslut om LVM. Läkarundersökning behövs inför att vården skall inledas. Intyg skall avges rörande denna undersökning och de fynd man hittar. Man måste inte vara specialist för att få utfärda intyg i dessa fall.

6 LVM,vård LVM ger inte sjukvården några möjligheter till behandling med tvång. Det enda man har rätt att göra är en undersökning, och ge ett erbjudande om frivillig inneliggande vård, i de fall detta behövs. Om patienten önskar avvika efter undersökningen har man rätt att omgående kontakta polis och sociala myndigheter som har att föra patienten till den vårdinrättning som är aktuell.

7 LVM,vård… Vården bedrivs på särskilda institutioner.

8 Utredning inför LVM-beslut
Intygsskrivande bör hänvisas till patientens ordinarie behandlingskontakt eller till primärvården under kontorstid. Dessa intyg behöver vara betydligt mer utförliga än vad som kan göras akut, och helst skrivna av en läkare som känner patienten för att vara till nytta för utredningen.

9 LVU-lagen om vård av unga
Länsrätten kan under vissa betingelser besluta att efter anmälan från socialnämnden tvinga unga personer att underkasta sig vård inom socialtjänsten.

10 För vilka kan det bli aktuellt med LVU?
Ungdomar med avancerade missbruksproblem Ungdomar med allvarlig kriminalitet. Barn som bedöms ha en så pass dålig hemsituation att den innebär risk för den unga personens fortsatta hälsa och utveckling.

11 Sjukvårdens roll vid LVU
I samband med en utredning kan det begäras intyg eller att få ta del av journaltext. Undantag från sekretess lagen - sjukvården har rätt att till utredande myndighet lämna ut den journaltext som berör ärendet i fråga.

12 Intyg enligt LVU Socialstyrelsen har bra riktlinjer för hur man utfärdar intyg, man bör ta del av dessa innan man ger sig på att utfärda intyg som kan ha en allvarlig inverkan på många personers liv.

13 Uppgiftsskyldighet ! Uppgiftsskyldighet åligger all personal inom sjukvården som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med ärenden där man har anledning att misstänka att ett barn far illa

14 LPT-lagen om psykiatrisk tvångsvård
All tvångsvård enligt denna lag har som syfte att patienten så småningom skall kunna samverka till vård på frivillig väg. Så fort samförstånd finns om hur vården skall bedrivas skall tvångsvården upphöra.

15 Förutsättningar för LPT
Patienten skall ha en allvarlig psykisk störning Patienten skall ha ett oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk heldygnsvård Patienten skall motsätta sig vården.

16 Att utfärda vårdintyg Skrives på blankett (SOSB 42023).
Om det finns brister i intyget kan det inte godkännas trots att patientens aktuella tillstånd är allvarlig. Om patienten vid förnyad undersökning på akutmottagningen uppfyller kriterierna för tvångsvård, får i sådana fall intyget skrivas om.

17 Vem får utfärda ett vårdintyg?
Vårdintyg får endast utfärdas av legitimerad läkare. Endast läkare i allmän tjänst har rätt att begära hjälp av polis annat än som rent personskydd. Polis har skyldighet att hjälpa till för att ge läkaren möjlighet att utföra en vårdintygsbedömning, och sedan föra patienten till vårdinrättningen.

18 Kvarhållningsbeslut enligt LPT
Ett utfärdat vårdintyg skall det bedömas av en läkare, som skall besluta om patienten skall kvarhållas på sjukhuset i väntan på att ett intagningsbeslut tas. VI kan ses som en slags superspecialist remiss. Beslutet om kvarhållning fattas av den läkare som för tillfället är anställd som jourläkare på akutmottagningen, behöver ej vara legitimerad. Vårdintyget får inte vara äldre än fyra dagar.

19 Intagningsbeslut enligt LPT
Inom 24 timmar efter det att patienten kommit till sjukvårdsinrättningen skall en bedömning av intagning enligt LPT göras. Specialist eller läkare med personlig delegation från chefsöverläkaren har rätt att ta sådana beslut. Intagningen skall grundas på en personlig undersökning av patienten. patientens skall informeras om beslutet och om sina rättigheter.

20 Patienten skall informeras om:
Vad beslutet innebär Rätten att överklaga beslutet Rätten att få en få en stödperson utsedd.

21 Hur länge pågår LPT-vården?
28 dagar räknat från intagningsbeslutet. Inom 28 dagar måste länsrätten få en begäran om att tvångsvården skall fortsätta. Länsrätten kan besluta att förlänga tvångsvården i sammanlagt 4 månader från intagningsbeslutet. Vid ytterligare begäran om förlängning kan länsrätten förlänga vården med som längst 6 månader i taget.

22 Behandling innan ett intagningsbeslut är fattat
Kvarhållningsbeslutet ger sjukvården rätt att hålla en patient kvar på sjukvårdsinrättningen, men inte till att i annat än undantagsfall, ge behandling med tvång. Legitimerad läkare kan ordinera behandlingen, men det skall röra sig om en kort tid innan bakjouren eller annan specialist infinner sig för ett intagningsbeslut.

23 Vilken behandling får ges?
Tvångsbältning Tvångsmedicinering, (långverkande antipsykotisk medicinering får ej ges)

24 Nödrätt/nödvärn Används i lägen där ett vårdintyg inte är skrivet eller ett kvarhållningsbeslut inte hunnit fattas. För att skydda sig själv eller annan. Lämpligt kan vara att hålla fast, eller kortvarigt tvångsbälta en patient. Även vidta andra åtgärder som situationen kräver för att säkerställa att ingen kommer till skada. Man får aldrig använda mer våld än nöden kräver.

25 Konvertering till LPT En patient som är inlagd på en psykiatrisk avdelning för frivillig vård kan i vissa fall bli konverterad till vård enligt LPT. Rekvisiten som skall vara uppfyllda i dessa fall är stränga och omfattar förutom de tre huvudrekvisiten, även att det skall föreligger en risk för att patienten allvarligt kan skada sig själv eller annan.

26 Konvertering… Ett vårdintyg utfärdas på samma blankett som behov av annan LPT-vård intygas,men enligt § 11 Kvarhållningsbeslut antas ha fattats då vårdintyget utfärdats och någon formalisering av det beslutet sker inte. Ett konverteringsbeslut skall sedan tas av annan läkare inom 24 timmar. Konverteringen skall underställas länsrätten omgående, senast inom 24 timmar.

27 Konvertering… Inom fyra dagar skall, om patienten fortsatt har behov av tvångsvård, en ansökan om förlängd tvångsvård skickas till länsrätten. Länsrätten kan förlänga tvångsvården till som längst 4 månader från konverteringsbeslutet. Ytterligare förlängning kan ges med 6 månader vid varje förlängning.

28 Vad ger LPT rätt till? Begränsa friförmåner.
Tvångsmedicinera med nödvändig medicin. Tvångsbälta eller avskilja en patient som är kraftigt utagerande. I vissa fall - somatisk vård mot patientens vilja, gäller enbart livsuppehållande behandling. Alla beslut rörande tvångsåtgärder skall dokumenteras med klockslag i patientjournalen.

29 LRV-lagen om rättspsykiatrisk vård
En patient kan överlämnas till rättspsykiatrisk vård efter beslut i domstol. Med särskild utskrivningsprövning Utan särskild utskrivningsprövning. För patienter dömda till vård med särskild utskrivningsprövning gäller strängare regler för att beviljas friförmåner och dessa patienter vårdas oftare på specialkliniker.

30 LRV gäller även… Patienter som är frihetsberövade, men inte dömda till rättspsykiatrisk vård utan där straffet avtjänas på någon av kriminalvårdens anstalter. Patienter som är anhållna eller häktade.

31 LRV-vård Liknar LPT. Med särskild utskrivningsprövning krävs länsrättens medverkan i alla beslut om utökning av friförmåner. Många specialsituationer finns. Kräver mer omfattande kunskap tag del av andras erfarenhet och läs på!


Ladda ner ppt "Tvångsvårdslagar."

Liknande presentationer


Google-annonser