Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadeståndsrätt I och II

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadeståndsrätt I och II"— Presentationens avskrift:

1 Skadeståndsrätt I och II

2 Inledning Skilj mellan skadestånd I ett kontraktsförhållande
Utanför ett kontraktsförhållande

3 Terminologi; skador Personskada Sakskada Allmän förmögenhetsskada
Ren förmögenhetsskada Tredje mans skada Ideel skada Direkt skada/indirekt skada

4 Terminologi; ansvar Culpa Uppsåt Våda/casus

5 Skadestånd i kontraktsförhållanden
När utgår skadestånd? Enligt särskild bestämmelse i avtalet Enligt särskild bestämmelse i lag Hur stort blir skadeståndet? Det ”positiva kontraktsintresset”

6 Skadestånd utanför kontraktsförhållanden
När utgår skadestånd? Reglerna i skadeståndslagen avgör Allmänt om skadeståndslagen Tolkas aldrig e-contrario Lagen är dispositiv Skilj mellan Ansvar vid eget vållande Ansvar vid annans vållande

7 Huvudregler – eget vållande
Culparegeln, 2:1: personskada, sakskada och allmän förmögenhetsskada ersätts om de vållats genom Uppsåt Oaktsamhet Ren förmögenhetsskada ersätts Vid brott (2:2) Tredjemansskador – ersätts inte Ideela skador – ersätts i vissa fall (5:1)

8 Förutsättningar för ansvar
Objektiva förutsättningar Skadan måste bevisas Subjektiva förutsättningar Uppsåt eller oaktsamhet ska föreligga

9 Vad är ett oaktsamt beteende?
Objektiva aktsamhetsnormer Skrivna regler Subjektiva aktsamhetsnormer Utgångspunkten: en ”normal person” Vår sedvana spelar in Olika handlingsalternativ Den fria aktsamhetsbedömningen Hur stor var risken för skada? Fanns några möjligheter att undvika skada?

10 Förutsättningar för ansvar, forts
Skilj mellan Aktiva handlingar Passivitet/underlåtenhet Handlingsplikt enligt lag Handlingsplikt enligt avtal

11 Förutsättningar för ansvar, forts
Orsakssamband = adekvat kausalitet Samband mellan skadan och skadevållarens agerande Får ej vara en slumpmässig skada Exempel

12 Omständigheter som utesluter ansvar
Nödvärn Tjänsteplikt Samtycke

13 Omständigheter som mildrar ansvar
Under 18 år (2:4) Allvarlig psykisk störning (2:5)

14 Den skadades medvållande
Påverkar ej ansvaret i sig Dock kan beloppet jämkas (ända ned till 0:-) 6:1 Skilj mellan Personskador Sakskador och rena förmögenhetsskador

15 Ansvar i övrigt Ansvar vid annans vållande Strikt ansvar
principalansvar Strikt ansvar Myndighetsansvar

16 Principalansvaret Arbetsgivaransvaret, 3:1
Ansvarar för både eget vållande och för anställdas vållande Person – eller sakskada ersätts vid ”fel eller försummelse i tjänsten” Ren förmögenhetsskada ersätts vid brott i tjänsten Definition ”arbetstagare”

17 ”Fel eller försummelse i tjänsten”
Alltid ansvar vid uppsåt; se också 4:1 Vid fel eller annan försumlighet i tjänsten krävs alltid vårdslöshet Vid fel där vårdslöshet ej förelegat utgår ej skadestånd ”i tjänsten” – kräver funktionellt samband mellan skadan och tjänsten

18 Myndighetsansvaret Stat, kommun och landsting
Dock ej riksdag, regering och domstolar Ansvar utöver 2:1 och 3:1 Två bestämmelser 3:2 (fel vid myndighetsutövning) 3:3 (informationsansvaret)

19 Myndighetsutövning 3:2 Person – sak – och ren förmögenhetsskada ersätts vid vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning Vårdslöshet krävs alltid såvida inte uppsåt föreligger Funktionellt samband mellan myndighetens agerande och skadan

20 Myndighetsutövning, forts
Vad är myndighetsutövning? ”makten” över medborgarna Exempel: Beslut om bostadsbidrag Beslut om omhändertagande av barn Utfärdande av intyg eller tillstånd Dvs inte serviceverksamhet (ex städning av gator, sophämtning, förmedling av sommarstugor)

21 Informationsansvaret
All information föll tidigare under begreppet ”serviceverksamhet” Fick orimliga konsekvenser Ny § from 1 januari 1999 (3:3)

22 Ansvarets utformning Ersättning för ren förmögenhetsskada
Felaktiga upplysningar eller råd som lämnats gm fel eller försummelse ”Särskilda skäl” måste alltid finnas Vid bedömningen ska beaktas Upplysningens/rådets art Sambandet med myndighetens verksamhetsområde Omständigheterna när de lämnades Bestämmelsen: begränsad räckvidd

23 Strikt ansvar Ansvar oberoende av någons vållande
Oftast farlig verksamhet Luftfartstrafik Järnvägstrafik Produktansvar Atomansvar Lagen om tillsyn över katter och hundar

24 Sammanfattning Finns bevisbar skada? Typ av skada?
Uppsåt, vårdslöshet eller brott? Adekvat kausalitet? Omständighet som utesluter ansvar? Omständighet som mildrar ansvar? Medvållande? Strikt ansvar? Principalansvar eller myndighetsansvar?


Ladda ner ppt "Skadeståndsrätt I och II"

Liknande presentationer


Google-annonser