Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktansvar."— Presentationens avskrift:

1 Produktansvar

2 Inledning Vad innebär produktansvar? Ansvar för skador som orsakats av skadebringande egenskaper i sålda (eller uthyrda etc.) saker Exempel ur praxis: Hårcurlern I svensk rätt anses även situationen där en köpares egendom blir skadad till följd av en skadebringande egenskap i det köpta godset vara att bedöma enligt utomobligatoriska regler (produktansvarsregler)

3 Produktansvarslagen, PAL (1992)
Viktigaste lagstiftningen på produktansvarets område Täcker inte alla situationer, är främst en konsumentsskyddande lagstiftning Bygger på ett EG-direktiv, som även fått effekter för ex. el-lagen Lagen är tvingande (5 §) Ansvaret är rent strikt Lagen gäller inte om atomansvarighetsreglerna är tillämpliga (4 §)

4 PAL, förutsättningar för ansvar
Skada skall ha orsakats av en produkt (1 §) Med produkt avses endast lösa saker ( 2 §) Lagen gäller således inte vid skada orsakade av felaktigheter i fast egendom. Om en lös sak ”blivit en beståndsdel” i fast egendom så är det dock fortfarande en produkt Även ex. djur är att anse som produkter i vissa fall (ex. fryst kyckling)

5 PAL: Ersättningsgilla skador
Produktansvaret enligt PAL gäller för personskada (1 § 1 st) PAL gäller även för vissa typer av sakskada, nämligen sakskada på egendom som används för enskilt ändamål och som är avsedd att använda för enskilt ändamål Ansvaret enligt PAL gäller inte för skada på själva produkten

6 PAL: Vem är berättigad till ersättning?
Alla skadelidande kan söka ersättning enligt PAL, alltså inte enbart personer som står i särskild relation med den ansvarige Inskränkningar kan dock följa av allmänna regler om adekvans etc

7 PAL: Ansvarsgrunden Skadan skall ha orsakats av en säkerhetsbrist i den sålda (eller eljest levererade) produkten Enligt 3 § föreligger en säkerhetsbrist om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd etc. (3 §, 2 men.)

8 PAL: Olika typer av säkerhetsbrister
Konstruktionsfel – fel på produkttypen (NJA 1961 s. 94, no-sag-fjädern) Fabrikationsfel – måndagsexemplar (NJA 1977 s. 538 Hårcurlern) Instruktionsfel – bristande upplysning om användningssätt Utvecklingsfel – undantagna ”Systemfel” – farlig produkter i sig (tobak)

9 PAL: Ansvarssubjekt 6 § PAL: Primärt ansvariga enligt lagen är:
1: Den som tillverkat, frambringat eller insamlat produkten 2: Den som importerat produkten in till EES med syfte att sätta den i ”omlopp” 4: Den som marknadsfört produkten som sin genom att sätta sitt varumärke på den

10 PAL: Ansvarssubjekt (forts)
7 §, sekundära ansvarssubjekt: Den som tillhandahåller produkten. Dessa subjekt svarar om de inte kan hänvisa till ett primärt ansvarssubjekt (inom viss tid)

11 PAL: Undantag från ansvar
8 § gör vissa undantag från ansvaret: Om den som påstås vara ansvarig (A) kan visa att hon inte satt produkten i omlopp i näringsverksamhet föreligger ej ansvar. (p. 1) (Innebär egentligen två undantag: Ej satt i omlopp och ej i nv). Om A kan göra sannolikt att säkerhetsbristen inte förelåg när hon satte den i omlopp. (p. 2) (Utvecklingsfel, p. 4)

12 PAL: Särskilda regler Självrisk vid sakskada: 3500 kr (9 §)
Skadelidandes medvållande kan medföra nedsättning (10 §) Preskription: 3 år från kännedom (12 §)

13 Annan produktansvarslagstiftning
KKL, 31 § KTjL, 31 §, 4 st Allmänna skadeståndsregler kan ibland vara tillämpliga (och är ibland mer för förmånliga för s.l., jmf preskriptionstiden och självrisken vid sakskada)

14 Produktansvaret utanför PAL: Kontraktsmässigt ansvar
När blir detta intressant? Näringsidkares sakskada till exempel. Produktansvaret i princip enligt utomobligatoriska regler, jmf 67 § köplagen som stadgar att skadestånd enl lagen ej utgår för skada på annat än den sålda egendomen. Ansvar kan föreligga vid culpa och vid garanti Ingrediensskador bedömdes tidigare enligt köprättsliga regler men skall idag bedömas enligt produktansvarsreglerna, ex. NJA 1960 s. 441 (fårsmäckor med gnissel – köprättsligt ansvar som täckte förlorad handelsvinst) Zink-fallet

15 Utomobligatoriskt ansvar för säljare och leverantör
Kontraktsförhållandet har betydelse även om situationen skall bedömas enligt utomobligatoriska regler. En säljare kan bli ersättningsskyldig vid styrkt culpa, enligt vanliga regeln i SkL 2:1 Vid garanti och garantifiktion. Här är ett antal rättsfall av väsentlig betydelse: NJA 1968 s. 285 (Dillodlingen), NJA 1985 s. 641 (Bensinfallet)

16 Rent strikt produktansvar för säljare utanför PAL?
Rättsläget är osäkert men i vissa fall har HD ålagt ett rent strikt ansvar. En utveckling har skett i praxis. NJA 1989 s. 389: Lärare som åt salmonellasmittad mat fick ersättning enligt ett rent strikt ansvar Det är möjligt att domstolarna kan ålägga ett rent strikt ansvar även utanför PAL:s område i produktansvarsfall, men osäkert

17 Produktansvaret – några effekter
För ett tillverkningsföretag eller försäljningsföretag kan produktansvaret innebära ekonomiska risker. Företagens ”vanliga” ansvarsförsäkring omfattar därför numer även produktsansvar.

18 Produktsäkerhetslagen (2004)
Inte en skadeståndsrättslig lagstiftning utan snarast marknadsrättslig Lagens syfte: Säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte riskerar orsaka skada på person Omfattar försäljning inom ramen för näringsverksamhet Ger bland annat regler om vilken information som skall lämnas vid försäljning

19 Läkemedelsskador Notera: Läkemedelsskador – en viktig produktansvarstyp – ersätts ur särskild försäkring, läkemedelsförsäkringen


Ladda ner ppt "Produktansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser