Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ren förmögenhetsskada (och annan förmögenhetsskada)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ren förmögenhetsskada (och annan förmögenhetsskada)"— Presentationens avskrift:

1 Ren förmögenhetsskada (och annan förmögenhetsskada)

2 Definitionen av ren förmögenhetsskada
Definition: ren förmögenhetsskada = skada som ej har samband med sak- eller personskada. (SkL1:2) Huvudregeln i SkL 2:2. Ren förmögenhetsskada som orsakats genom brott medför skadeståndsskyldighet. Märk att regeln inte per se säger något om hur rena förmögenhetsskador som inte orsakats genom brott ska behandlas.

3 Andra förmögenhetsskador
Ersätts sådana förmögenhetsskador som inte är ”rena”? Sådana skador är med andra ord ekonomiska följdskador till följd av att någon lider person- eller sakskada. Ofta ersätts sådana skador genom de vanliga ersättningsreglerna om person- och sakskada. Inkomstförlust för en personskadad ersätts enligt reglerna om personskada, etc.

4 Tredjemansskador Tredjemansskador är en särskild typ av följdskada. I allmänhet anses uttrycket innebära ekonomiska följdskador som uppstått till följd av person- eller sakskada som någon annan drabbats av. Ex: A gräver av en vattenledning som tillhör kommunen, B drabbas av skada för att vattnet faller bort. Huvudregel: Tredjemansskador ej ersättningsgilla. I praktiken kan ofta en skadad vända sig mot en kontraktsbart. (B i exemplet ovan kanske kan få ersättning från kommunen?)

5 Allmänt om förmögenhetsskador
Notera att den allmänna culparegeln enligt sin lydelse inte omfattar rena förmögenhetsskador En traditionell inställning har varit att rättsordningen bör vara restriktiv med att ersätta förmögenhetsskador även om de orsakats genom vårdslöshet.

6 Närmare om rena förmögenhetsskador

7 Utgångspunkten Utgångspunkten har således varit att rena förmögenhetsskador ersätts enbart vid brottslig handling. Undantag etablerade på många områden som följd av speciallagstiftning: Immaterialrätten, bolagsrätten. I kontraktuella förhållanden är den traditionella inställningen motsatt: Vanligt culpaansvar räcker för ansvar.

8 Samtida synsätt Idag är den gamla utgångspunkten försedd med så många undantag att det kanske inte är rimligt att längre tala om en huvudregel om brott som förutsättning. Några situationer där skadestånd utgått för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska fall utan speciallagstiftning: Vårdslösa värderingar, otillbörligt ingripande i annans kontrakt, vissa kvasikontraktuella situationer, men även vissa andra situationer. Nytt fokus i diskussionen: Ansvarsbegränsande argumentationsmodeller i frånvaron av en tydlig spärregel i SkL. Adekvansläran? Andra modeller?

9 Vårdslösa värderingar
Kone invest (1987) Förutsättningar i fallet. Ansvarsargumentationen: Den befogade tillitens princip Betydelse utanför fastighetsvärderingssituationen Ny lagstiftning avseende rådgivning till konsumenter

10 Otillbörliga ingripanden i andras avtalsförhållanden
I skadeståndsrättens framkant: NJA 2005 s Enligt ingressen: ”En tredje man som har handlat i samförstånd med ena parten i ett avtalsförhållande vid svek mot den andra parten har, eftersom handlandet bedömts vara kvalificerat otillbörligt, ansetts skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada som handlandet orsakat.” Fri konkurrens vs. otillbörlig konkurrens: Nyetablerade advokater och uppmaning till avtalsbrott Förutsättningar för ansvar?

11 Prekontraktuellt ansvar
I gränslandet mellan avtalsrätten och utanför Culpa in contrahendo – en princip ”utanför systemet” Ungefär: Skadeståndsansvar vid avtalsförhandlingar som inte leder till avtal Utgångspunkt: Vardera parten står själv risken för att avtal inte kommer till stånd Principens innebörd: Ansvar i vissa fall I allmänhet anses principen begränsad till negativa kontraktsintresset

12 De rena förmögenhetsskadornas särart
Regleringen Särskilda argumentationsmodeller: Tillitsresonemang, adekvansresonemang, normskyddsresonemang Värdering av rena förmögenhetsskador? Tendenser

13 Tredjemansskador (av förmögenhetskaraktär)

14 Tredjemansskadebegreppet
Vid definition: Skada till följd av annat rättssubjekts skada, inkluderar då även ex. chockskador Snäv definition (egentliga tredjemansskador): Förmögenhetsskada till följd av annan persons person- eller sakskada Utgångspunkt: Skadestånd förutsätter lagstöd

15 Undantag från tredjemansskadeprincipen
”Konkret och närliggande intresse”? Identifikation? Andra möjligheter?

16 Några särskilda frågor

17 Ansvar för rena förmögenhetsskador enligt några särskilda principer och lagar
Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen Lagen om offentlig upphandling Europakonventionen?


Ladda ner ppt "Ren förmögenhetsskada (och annan förmögenhetsskada)"

Liknande presentationer


Google-annonser