Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skatteverket Ewa Almgren och Mattias Karlsson 21 maj 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skatteverket Ewa Almgren och Mattias Karlsson 21 maj 2014"— Presentationens avskrift:

1 Skatteverket Ewa Almgren och Mattias Karlsson 21 maj 2014
Skatteverkets bedömning efter HFD-domarna Ewa Almgren och Mattias Karlsson 21 maj 2014

2 Analys av domen Prejudikat följdändring mervärdesskatt
66 kap. 27 § p.4 Skatteförfarandelagen (SFL).Följdändring mellan skatteslagen. Uppenbart oskäligt

3 Analys av domen Krav mot tryckeriet När ska kravet ha framställts?
Omöjligt eller orimligt svårt

4 Ränta Ränta ska betalas eller tillgodoföras efter beslut om skatt (19 kap. 1 § SBL). Ränteberäkning på sammanlagd skatteskuld eller skattefordran varje dag.* Låg eller hög ränta?** Låg ränta vid omprövning och anstånd.*** *(19 kap. 2 § SBL). ** (19 kap. 4 § jämte 19 kap. 3 § samt 19 kap. 8 § SBL). *** (19 kap. 6-7 §§ SBL).

5 Ränta – närmare om befrielse från ränta
Hel eller delvis befrielse från kostnadsränta om det finns synnerliga skäl (19 kap. 11 § SBL). Främst skattskyldiga som inte har löpande skatte- och avgiftsbetalningar, i första hand omständigheter som rör den skattskyldiges person, annat förhållande som den skattskyldige inte kunnat råda över, förutsätts att betalningsskyldigheten fullgörs när förhållandet upphört.* * prop. 1996/97:100 s. 346

6 Anstånd – grundläggande förutsättningar
Beslut enligt SFL gäller omedelbart (68 kap. 1 § SFL). Möjlighet till anstånd, undantag till huvudregeln i 68 kap. 1 §, finns i 63 kap. SFL. Anstånd kan beviljas efter ansökan. Borgenärsanstånd kan dock beviljas utan ansökan (63 kap. 2 § SFL).

7 Anstånd – grundläggande förutsättningar
Fyra olika typer av anstånd kan bli aktuella för tryckerikunderna. Ändringsanstånd Anstånd för att undvika betydande skada Anstånd på grund av synnerliga skäl Anstånd som är till fördel för det allmänna

8 Ändringsanstånd Anstånd ska beviljas om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (63 kap. 4 § SFL). Varje initiativ som väcker frågan om hur mycket som den betalningsskyldige ska betala omfattas av ordalydelsen.* Anstånd får även beviljas i fall där sannolikheten för att det inte blir någon nedsättning väger över något.** * prop. 2010/11:165 s. 1032 ** 2010/11:165 s. 1032

9 Anstånd för att undvika betydande skada
Om det skulle medföra betydande skadeverkningar eller annars framstå som oskäligt ska anstånd beviljas (63 kap. 5 § SFL). Effekten av skattebetalningen står i fokus i stället för sannolikheten för nedsättning.* Avser i första hand ekonomisk betydelsefull egendom för den skattskyldiges försörjning.** * prop. 2010/11:165 s. 1033 ** prop. 1967:130 s. 119, prop. 1989/90:74 s. 342 f, prop. 2010/11:165 s. 1033

10 Anstånd på grund av synnerliga skäl
Om det finns synnerliga skäl ska anstånd beviljas (63 kap. 15 § SFL). Skäligt rådrum att skaffa fram pengar till betalning om det finns synnerliga skäl vid tillfälliga betalningsproblem.* Det bör klart framgå att anstånd inte kommer att leda till kreditförluster för det allmänna.** Oförvållade betalningssvårigheter.*** Kort tid, en till två månader, och inte restförd under de senaste två åren.**** * prop. 2010/11:165 s. 1041 ** prop. 2010/11:165 s. 1041 *** prop. 1996/97:100 s. 420 f **** prop. 1996/97:100 s. 422 f

11 Anstånd som är till fördel för det allmänna
Om det är till fördel för det allmänna, får anstånd beviljas (63 kap. 23 § SFL). Befogenhetsregel för Skatteverket och inte en rättighetsregel för den betalningsskyldige.* Ett uppskov antas vara till fördel för det allmänna om uppskovet ger ett bättre ekonomiskt utfall än om verkställighetsåtgärder vidtas omedelbart.** * prop. 2010/11:165 s. 1044 ** prop. 2010/11:165 s jämte prop. 1992/93:198 s. 87 f.

12 Personligt betalningsansvar
Företrädaransvar - Ansvar för företrädare för juridisk person. Uppsåt eller grov oaktsamhet krävs för att ansvar ska dömas ut (12 kap. 6-6a §§ SBL). Solidaransvar - Bolagsman svarar solidariskt för bolagets förpliktelser (2 kap. 20 § HBL). Bolagsmannens ansvar är solidariskt och primärt. Det föreligger en ansvarsidentitet mellan handelsbolaget och bolagsmannen. Ansvarsidentiteten gör att det inte går att jämka en bolagsmans ansvar för bolagets skuld på grund av omständigheter som inte är hänförliga till bolaget.* Skatteverket beslutar om ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL avseende skatt.** *NJA 1989 s. 519 ** 12 kap. 8a § SBL

13 Underhandsackord Ackordsförslag får antas om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte framstår som olämpligt från allmän synpunkt och övriga borgenärer godkänner det (4 § BorgL). Skatteverket kräver som huvudregel att samtliga oprioriterade borgenärer deltar i ackordet och att en ackordsuppgörelse inte ger annan oprioriterad borgenär större utdelning än staten. Ett underhandsackord är ett medgivande från staten, inte en rättighet för gäldenären. Gäldenären har att visa att förslaget är till fördel för det allmänna.

14 Befrielse från skatt Om det finns synnerliga skäl får hel eller delvis befrielse från skyldigheten att betala bl.a. mervärdesskatt medges (60 kap. 1 § SFL). Extraordinärt rättsmedel – krävs att alla andra rättsliga medel är uttömda. Inte synnerligt skäl till befrielse från betalning av mervärdesskatt om den skattskyldige har tagit ut skatten av sina kunder.* * prop. 1996/97:100 s. 604


Ladda ner ppt "Skatteverket Ewa Almgren och Mattias Karlsson 21 maj 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser