Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell"— Presentationens avskrift:

1 Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson

2 Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell
Upphandling av välfärdstjänster kan ske genom avrop av tjänster enligt ett ramavtal upphandlat enligt LOU Införandet av ett valfrihetssystem och tillämpning av LOV Valet av modell styrs i viss mån av om LOU eller LOV tillämpas Varför utnyttjas inte den möjligheten fullt ut av upphandlande myndigheter?

3 Utgångspunkten - LOU Procedurregler för anskaffning av tjänster finns i lagen om offentlig upphandling. Den grundar sig i EU-direktiv. Hälsovård och sociala tjänster (välfärdstjänster) är s.k. B- tjänster och regleras i nuläget av svenska regler och EU- fördragets principer, och inte av EU-direktiv. Strikt upphandlingsförfarande Kvalificering av leverantörer. Utvärdering mht det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris. Utvärdering av kvalitet ”på papperet”. Begränsade möjligheter för användare/avropare att välja leverantör mht kvalitet i utförandet.

4 Lag om valfrihetssystem
Tillämpas för vissa hälso- och sjukvårdstjänster omsorgs- och stödverksamhet för äldre/personer med funktionsnedsättning hälsovård om ett valfrihetssystem har inrättats Leverantörerna blir kvalificerade i systemet. Användarna får avropa efter fritt val – den enskildes bedömning av kvaliteten avgör.

5 Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?
Min utgångspunkt Alla typer av tjänster bör upphandlas på ett sätt som innebär att avroparen/brukaren har en valfrihet och som säkerställer kvalitet i utförandet och kontinuitet i verksamheterna. Det är viktigt för att säkerställa att offentliga sektorn erhåller kvalitet även på lång sikt. Målet måste vara goda affärer med hög grad av servicen till medborgarna hög kvalitet i de tjänster offentliga sektorn anskaffar. Valfrihetssystem enligt LOV? Varför inrättar inte alla landsting och kommuner ett sådant för alla tjänster som LOV omfattar?

6 Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?
Förarbetsuttalanden till LOU (prop. 2006/08:128, del 1, s. 179f) Fördelningsnyckel bör användas. Uttalandena om rangordning har blivit en huvudregel i praktiken. Rangordning kan frångås: t.ex. där vård- och omsorgstagares rätt att utöva inflytande på de varor och tjänster myndigheten ska tillhandahålla eller till följd av behandlande läkares val/vissa patienters speciella behov. Svensk rättspraxis Valfrihetssystem kan användas som avropsordning i ramavtal som upphandlas enligt LOU för t.ex. neuro- och fysiologiska undersökningar och tandtekniska tjänster där brukarens behov bör styra avropen.

7 Förslag till nya EU-direktiv
Direktiven kan komma att beslutas tidigast hösten Medför ny svensk lagstiftning 2014/2015. B-tjänster kommer att regleras av EU-direktiv. Gäller kontrakt om sociala tjänster som överstiger euro. t.ex. vård- och omsorgstjänster nationell avropsordning får användas hänsyn ska få tas till enskilde användarens specifika behov, deltagande och egenmakt Upphandlingsutredningen 2010, SOU 2013:12 enskildes val vid ramavtalsavrop enligt LOU t.ex. vid. färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning, hemtjänst och annan äldreomsorg

8 Fokus på kommersiella villkor
Kommersiella villkoren i kontrakten med leverantörerna ska vara marknadsanpassade De kommersiella villkoren ska tillämpas under avtalets genomförande Uppföljning och intern kontroll Uteslutning i ny upphandling p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen?

9 Helena Rosén Andersson helena.rosen-andersson@lindahl.se


Ladda ner ppt "Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell"

Liknande presentationer


Google-annonser