Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Informationsmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Informationsmöte"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Informationsmöte
om LOU, Lagen om offentlig upphandling och Förfrågningsunderlag. Katarina Gip inköpare

2 Lagen om offentlig upphandling
1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Lag om valfrihet 2008 Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010

3 Lagen om offentlig upphandling
Vad är offentlig upphandling? Reglerar all offentlig upphandling inom kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag De ska följa lagen vid i stort sett all anskaffning, köp, hyra, leasing Undantag från LOU: hyra av lokaler i befintlig byggnad

4 Lagen om offentlig upphandling
De gemskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om ickediskriminering Transparensprincipen Proportionalitetsprincipen Principen om ömsesidigt erkännande

5 Lagen om offentlig upphandling
Kringlagstiftning Avtalslagen Köplagen Sekretesslagen Förvaltningslagen

6 Lagen om offentlig upphandling
Några upphandlingsformer Över tröskelvärdet: öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande Under tröskelvärdet: förenklat förfarande, urvalsförfarande Direktupphandling (SEK kr)

7 Lagen om offentlig upphandling
För närvarande gäller följande tröskelvärden Klassiska sektorn (myndigheter) Euro SEK Varor och tjänster 193 000 1  Byggentreprenader 4 845 000 48  Försörjningssektorn (vatten, energi, transport och posttjänster ) Varor och tjänster 387 000 3  Byggentreprenader  000 48 

8 Lagen om offentlig upphandling
Direktupphandling SEK Förr – handel över disk Synnerliga skäl – brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på enheten

9 Lagen om offentlig upphandling
Vad innehåller ett förfrågningsunderlag? Anbudsinbjudan / Administrativa bestämmelser Krav på leverantör Kravspecifikation – krav på vara / tjänst / entreprenad Kommersiella villkor / avtalsvillkor Utvärderingskriterier

10 Lagen om offentlig upphandling
Utvärdering Det finns två principer för prövning av anbud: Lägsta pris – utvärdering sker enbart av kriteriet pris. Ekonomiskt mest fördelaktiga – utvärderingen sker utifrån fler kriterier (kvalitativa kriterier) än pris som tillför beställaren ett mervärde utöver ställda krav.

11 Lagen om offentlig upphandling
Exempel på utvärderingskriterier Kvalitet Pris Tekniska fördelar Leveransdag / leveranstid Driftskostnader Eftermarknadsservice / tekniskt stöd Estetiska och funktionella egenskaper Miljöegenskaper

12 Lagen om offentlig upphandling
Viktning av utvärderingskriterier Skall framgå av förfrågningsunderlaget hur de olika kriterierna ska viktas inbördes för bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga Ex. Pris 40% Kvalité 40% Leveranstid 20%

13 Lagen om offentlig upphandling
Nya regler om upphandling 15 juli 2010 Avtalsspärr Domstolsavgörandet i mål om överprövning Marknadsskadeavgift Skadestånd Inköpscentraler

14 Lagen om offentlig upphandling
Var hittar ni leverantörer aktuella upphandlingar? På kommunernas hemsidor under aktuella upphandlingar Ni kan aktivt gå in och söka på någon av annonssidorna; Ni kan på ovanstående sidor prenumerera på att få uppgifter om när upphandling inom ert område är ute. På är det gratis.

15 Lagen om offentlig upphandling
Uppföljning av avtal Är avtalet känt inom organisationen? Ar avroparna nöjda med avtalet? Fullgör leverantören sina åtagande? Fullgör köparen sina åtaganden? Sker leverans i rätt tid? Har uppställda mål uppnåtts? Har förväntningarna infriats?

16 Förfrågningsunderlag
Gången i en upphandling Upphandlingen annonseras ut Svaret på upphandlingen lämnas in Anbudsöppning Utvärdering av anbud Tilldelningsbeslut Avtalsskrivning

17 Förfrågningsunderlag
Prövning av anbud sker i flera steg Kvalificeringsfasen Formella krav på anbud Krav på anbudsgivare Krav på varan / tjänsten Utvärderingsfasen Lägsta pris Det ekonomiskt mest fördelaktiga

18 Förfrågningsunderlag
Viktigt att tänka på vid anbudsinlämning Lämna in i rätt tid Att alla skall-krav uppfylls Bifoga alla de bilagor som upphandlingen kräver Att anbudet är undertecknat av behörig

19 Tack för mig! Katarina Gip


Ladda ner ppt "Välkommen till Informationsmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser