Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunen som avtalspart

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunen som avtalspart"— Presentationens avskrift:

1 Kommunen som avtalspart
Kommunen som avtalspart Martin Fransson & Mattias Johansson I SAMARBETE MED: TOMELILLA SJÖBO KOMMUN KOMMUN Martin Fransson & Mattias Johansson

2 Dialog under upphandlingen
Dialog under upphandlingen Dialog med leverantörer kan se olika ut och ske under skilda faser av upphandlingen. I planeringsfasen: Behovsanalys och omvärldsanalys. Här kan möten exempelvis ske i form av mässor, seminarier eller andra träffar för att orientera sig om marknadssituationen. Under upphandlingsprocessen: Efter publicering av förfrågningsunderlag kan informationsmöten hållas där leverantörer får ställa frågor. Alla anbudslämnare måste dock få ta del av ställda frågor och lämnade svar. Leverantörer kan även bjudas in till anbudspresentation. Efter valt anbud kan anbudslämnarna bjudas in till uppföljande möte för återkoppling. Under avtalsperioden: Här kan löpande samtal och möten med leverantör hållas för regelbunden avstämning. Martin Fransson & Mattias Johansson

3 Båda parters utveckling!
Båda parters utveckling! Vid sidan av uppföljningen av ramavtalen är tanken med mötena att de ska vara ömsesidiga och ge båda parter möjligheter att utvecklas som köpare och leverantör. Martin Fransson & Mattias Johansson

4 Grundläggande principer
Grundläggande principer Likabehandling och icke-diskriminering är de principer som styr upphandlingen. Det innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Samma information måste samtidigt lämnas till alla anbudsgivare för att inte likabehandlingsprincipen ska överträdas. Martin Fransson & Mattias Johansson

5 Är upphandlingslagarna fulla av möjligheter eller bara ett hinder ?
LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LUF, Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LOV, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Är upphandlingslagarna fulla av möjligheter eller bara ett hinder ?

6 Upphandlingsprocessen

7 Upphandlingsförfarande!
Olika förfarande inom offentlig upphandling kan användas och styrs av kontraktets värde och hur det aktuella behovet bäst kan tillgodoses. Största skillnaderna för leverantörerna är att upphandlingar under tröskelvärdet har färre formkrav och är vanligtvis mindre komplicerade.

8 Avtalsområden Anläggningsarbeten Arbetskläder Larm och säkerhet
Arkitekttjänster Avfallshantering Böcker Fastighetsskötsel Finansiella tjänster Fordon Försäkring Hälso- och sjukvård Hotell och konferens IT-konsulttjänster IT-produkter Konsulttjänster Kontorsutrustning Larm och säkerhet Livsmedel Läkemedel Medicinteknik Möbler Reklam, PR och kommunikation Rekrytering, bemanning Rengöring Resebyråtjänster Tolk och översättning Telekommunikation Transporttjänster Tryckeritjänster Utbildning Vitvaror

9 Upphandlingsvolymer ~ år
Upphandlingsvolymer ~ år Simrishamns kommun Per leverantör Belopp Antal leverantörer Snitt belopp Mer än 1,5 Mkr ~ 350 Mkr ~ 50 st ~ Tkr 0,2 – 1,5 Mkr ~ 90 Mkr ~ 150 st ~ 600 Tkr Mindre än 0,2 Mkr ~ 50 Mkr ~ 1400 st ~ 35 Tkr Totalt ~ 490 Mkr ~ st ~ 300 Tkr Martin Fransson & Mattias Johansson

10 God affärsmässighet skall upprätthållas vid direktupphandling
Minst tre (3) leverantörer ska tillfrågas (om möjligt). Skriftlig dokumentation ska alltid upprättas. Leverantörskontroll ska ske innan beställningen görs. Det kan aldrig bli fråga om en direktupphandling om det finns ramavtal som täcker behovet.

11 Beloppsgränser vid Direktupphandling
Beloppsgränserna beräknas för hela den planerade avtalsperioden, högst 4 år fem (5) basbelopp, 212 Tkr för varor och tjänster (enstaka tillfälle) sju (7) basbelopp, 297 Tkr för enstaka intellektuella konsulttjänster tio (10) basbelopp, 424 Tkr för byggentreprenader Nytt lagförslag finns from 15 juli

12 Nya beloppsgränser Beloppsgränser för direktupphandling (15 kap. 3 § LOU/LUF) Begreppet ”lågt värde” tas bort 15 % av gällande tröskelvärde för varor och tjänste LOU: kronor, LUF: kronor Gäller för varor, tjänster och byggentreprenader Preliminärt from 15 juli 2010 Martin Fransson & Mattias Johansson

13 Går de att förhandla? Möjligheten finns att förhandla med en eller flera leverantörer som ligger bäst till efter utvärderingen. Båda parterna bör gå vinnande ur förhandlingarna. Förhandlingarna leder oftast fram till att båda parterna får bättre förutsättningar med priser, leveranser, kvalitet, eller annat. Får ej ”väsentligt” förändra förutsättningarna i upphandlingen.

14 Offentliga upphandlingar Var finns dom?
Hemsidan, Annonsplatser för upphandlingar Anbudsjournalen Allego: Eniro: OPIC: Statlig inköpssamordning: Nyhetsbrev Dagspressen E-post

15 Kan man upphandla Närproducerat eller Närodlat?
Svar: Ja/självklart eller Nej/givetvis inte Vad är närproducerat alternativt närodlat?

16 Upphandla lokalt Anpassa förfrågningsunderlag
Mindre upphandlingsvolymer och förpackningar Geografiska indelningar Transportlösningar Prisökningar ska regleras Minskade krav på uppföljning, statistik etc.. Mer anpassade skall krav

17 Vad kan kommunen göra? Kompetensutveckling
Förenklade förfrågningsunderlag Utveckla interna rutiner Elektroniska upphandlingar Förbättrad dialog med leverantörer Förbättrad informationsspridning Uppdelade upphandlingar Transportlösningar Ökad avtalstrohet Resursplanering, etc……

18 Martin Fransson Förvaltningsjurist Mattias Johansson Upphandlingssamordnare


Ladda ner ppt "Kommunen som avtalspart"

Liknande presentationer


Google-annonser