Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlig upphandling (LOU) Ändringar från och med 15 juli 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlig upphandling (LOU) Ändringar från och med 15 juli 2010"— Presentationens avskrift:

1 Offentlig upphandling (LOU) Ändringar från och med 15 juli 2010

2 Köp från egna bolag ”Upphandling från statliga och kommunala företag” prop. 2009/10:134
2 2

3 Köp från egna bolag; Automatisk befrielse från skyldigheten att upphandla
finns inte i LOU. Den upphandlande myndigheten ka i varje enskilt fall göra en bedömning om (Teckal-) villkoren är uppfyllda. Det finns alltså skäl för myndigheterna att analysera sina bolagskonstruktioner! I dag finns omkring kommunala bolag, dvs. förutom de som ägs av landsting och staten. 3 3

4 Köp från egna bolag; Teckal-villkoren kontroll- och verksamhetskriterierna
Verksamhetskriteriet måste vara uppfyllt för att köp skall få göras från egna bolag. Bolaget ska utföra huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som äger bolaget. Är ägarna flera omfattar detta hela ägarstocken. Förekomsten av privata intressen i bolaget utesluter att den upphandlande myndigheten kan anses utöva en total kontroll över bolaget. 4 4

5 Köp från egna bolag; Teckal-villkoren Kontrollen över de egna företagen, kommuner och landsting
Fullmäktige ska (exakt) fastställa ändamålet med företagets verksamheten. 3 kap. 17 § kommunallagen gäller Syftet med lagbestämmelserna är att minimera risken för kompetensöverskridande. Grundsatserna för all kommunal verksamhet ska gälla såsom t.ex. likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, inget vinstintresse. Samtliga styrelseledamöter ska utses av fullmäktige. Offentlighetsprincipen ska gälla. 5 5

6 Köp från egna bolag; Tillfällig lagstiftning
Lagstiftningen beträffande köp från egna bolag är en temporär lösning under tiden 1 juni januari 2013. Därefter skall regeringen göra en utvärdering av försöket, se SFS 2010:569 och SFS 2010:570. 6 6

7 Ändringarna i LOU och, 15 juli 2010; ”rättsmedelsprop:en”
1 kap. 9 a §, definition: Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling i den utsträckning det är påkallat med hänsyn till upphandlingens art. 7 7

8 Definitioner, forts. 2 kap. 6 a §, definition: Elektronisk auktion
Med elektronisk auktion avses en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilken genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning på grund av automatiska utvärderingsmetoder. 8 8

9 Definitioner, forts. 2 kap. 9 a §, definition:
Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra myndigheter, eller medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter. Endast en upphandlande myndighet kan var inköpscentral. (Delegationslag för kommunerna saknas! Kommunerna kan inte nyttja inköpscentraler. Någon tillåtande lagstiftning är inte heller föreslagen.) 9 9

10 Definitioner, forts. 2 kap. 10 a §, definition:
Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten genomför en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i detta förfarande för att nå fram till en eller flera lösningar som kan tillgodose myndighetens behov och som utgör grunden för de anbud som de utvalda anbudssökandena bjuds in att lämna. 10 10

11 Definitioner, forts. 2 kap. 23 §, definition:
Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i en viss form. Även direktupphandlingar är en upphandlingsform. (Direktupphandlingar bör ges en viss tydlig form.) Anbudet kan alltså vara muntligt eller skriftligt. 11 11

12 16 kap. LOU, Överprövning, Skadestånd m.m.… Automatisk avtalsspärr
6 §: Avtalsspärr gäller vid tilldelning med elektroniskt meddelande = 10 dagar. på annat sätt = 15 dagar, t.ex. vid postbefordran. När avtalsspärren gäller får avtal inte ingås. Syftet är att ge anbudssökande och anbudsgivare rådrum att överväga behovet av överprövning av upphandlingen. I förening med övriga bestämmelser om avtalsspärr är syftet också att möjliggöra en överprövning innan avtal sluts. 12 12

13 16 kap. LOU, Överprövning, skadestånd m. m. …
16 kap. LOU, Överprövning, skadestånd m.m.…. Tidsfrister för ansökan om överprövning av avtals giltighet 18 §: En ansökan om ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten En klagande har upp till 6 månader på sig att få fallet prövat av domstol. 13

14 17 kap. LOU, Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift.
Alternativ sanktion till att ogiltigförklara avtal är dels tvingande hänsyn till ett allmänintresse och när ett avtal består trots bristande iakttagelse av en avtalsspärr. En särskild avgift (upphandlings-skadeavgift) skall kunna påföras upphandlande myndigheter. Upphandlingsskadeavgift skall kunna påföras även vid otillåten direkt-upphandling. 14 14

15 17 kap. LOU, Upphandlingsskadeavgift, forts …
Upphandlingsskadeavgiften är en sanktionsavgift som åläggs en fysisk eller juridisk person på grund av ett rättsstridigt beteende. 8 § ”Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten” . 15

16 17 kap. LOU, Upphandlingsskadeavgift, forts …,
4 § ” Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst kronor och högst tio miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procentenheter av kontraktsvärdet. Värdet av ett kontrakt skall uppskattas till det totala belopp som skall betalas enligt kontraktet. 16

17 18 kap. LOU, Tillsyn Tillsynsmyndigheten (Konkurrensverket, KKV) ges möjlighet att hämta in upplysningar från upphandlande myndigheter och även från den som kan antas vara en upphandlande myndighet. Upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att tillhandahålla de upplysningarna. KKV skall kunna förelägga upphandlande myndigheter att lämna uppgift, att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av handlingen. Föreläggandet ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Tillsynsmyndigheten ska vara motpart i domstol. De aktuella målen ska omfattas av systemet med prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. 17


Ladda ner ppt "Offentlig upphandling (LOU) Ändringar från och med 15 juli 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser