Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En översikt och introduktion till den nya lagstiftningen Offentlig upphandling och e-affärer Stockholm den 17 januari 2008 Advokat Elisabeth Legnerfält.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En översikt och introduktion till den nya lagstiftningen Offentlig upphandling och e-affärer Stockholm den 17 januari 2008 Advokat Elisabeth Legnerfält."— Presentationens avskrift:

1 En översikt och introduktion till den nya lagstiftningen Offentlig upphandling och e-affärer Stockholm den 17 januari 2008 Advokat Elisabeth Legnerfält

2 Disposition • Kort bakgrund till nya lagstiftningen • Ikraftträdandebestämmelser • Nyheter i nya LOU respektive försörjningslagen • Ytterligare nyheter att vänta…

3 Två direktiv blir två nya lagar Direktivet för försörjningssektorerna (2004/17/EG)  lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Direktivet för den klassiska sektorn (2004/18/EG)  lag (2007:1091) om offentlig upphandling (byggentreprenader, varor och tjänster)

4 • Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2008 • Tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter den 1 januari 2008 • Upphandling anses påbörjad – enheten/ myndigheten har beslutat om vilket upphandlingsförfarande som skall tillämpas eller senast när enheten/ myndigheten genom annons eller på annat sätt har beslutat att begära in anbud • Posttjänster - försörjningslagen tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter den 1 januari 2009 Ikraftträdandebestämmelser

5 Vad är skillnaderna? • Två nya lagar • Begreppet ”affärsmässighet” försvinner • Regler om obligatorisk uteslutning • Förhandsannonsering kan ske på upphandlarprofilen • Förkortade tidsfrister om elektronisk annonsering • Uttryckliga regler om vad som krävs vid åberopande av annans kapacitet • Krav på viktning (gäller inte 15 kap.) • Uttryckliga regler om ramavtal i klassisk sektor

6 Principer för offentlig upphandling ”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.” Viktigaste bestämmelsen – ersätter huvudregeln om affärsmässighet – 1:9 LOU /1:24 försörjningslagen

7 Obligatorisk uteslutning (10 kap. 1 § båda lagarna) • En (upphandlande enhet som är en) upphandlande myndighet skall utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott enligt vissa EU-regler: –deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri, och penningtvätt. • Är leverantören en juridisk person, skall leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

8 Obligatorisk uteslutning, forts • Om det finns grundad anledning anta att en leverantör skall uteslutas, får myndigheten begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för uteslutning. • Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt ovan.

9 Upphandlarprofil

10 Upphandlarprofil, forts • Förhandsannons: annons som publiceras i början av budgetåret, uppgifter om planerade upphandlingar under de närmast följande tolv månaderna inom en viss kategori av varor, tjänster eller byggentreprenader. • Alt. motsvarande uppgifter offentliggörs i en upphandlarprofil, d.v.s. sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på Internet – innehåller information om den upphandlande enheten och dess upphandlingar. • En upphandlande myndighet eller enhet som offentliggör en förhandsannons på sin upphandlarprofil skall på elektronisk väg sända ett meddelande om offentliggörandet till kommissionen.

11 Förkortning av tidsfrister vid elektronisk upphandling (8 kap. båda lagarna) • 7 dagar kortare anbudstid om elektronisk annons (selektivt/förhandlat förfarande) • Samt 5 dagar kortare anbudstid om FFU tillgänglig elektroniskt på annonsdagen • Särskild tidsfrist om förhands- annonsering skett

12 Åberopande av annans kapacitet (11:12 LOU) En leverantör får vid behov och när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören skall genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras.

13 Viktning av utvärderingskriterier Upphandling över tröskelvärdena • Den upphandlande enheten skall ange hur utvärderingskriterierna kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. • Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

14 Viktning av utvärderingskriterier, forts • Om det inte är möjligt att ange viktningen för de olika kriterierna, skall kriterierna istället anges i fallande prioritetsordning. Den upphandlande enheten har bevisbördan för att viktning inte är möjlig. Upphandling under tröskelvärdena • Kriterierna skall antingen viktas eller anges i prioritetsordning.

15 LOU – regler för ramavtal (5 kap. 1-7 §§ LOU) ”Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.”

16 Ramavtal med flera leverantörer – med alla villkor fastställda • Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal som ingåtts med flera leverantörer kan ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud. (5 kap. 6 § 1 st.) • Kontrakt skall tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. (5 kap. 6 § 2 st.) • ”… måste innehålla villkor i form av rangordning eller annan fördelningsnyckel som säkrar att tilldelningen sker på ett objektivt sätt.” (prop. 2006/07:128 sid. 175)

17 Ramavtal med flera leverantörer – förnyad konkurrensutsättning • Om inte alla villkor är angivna i ramavtalet, skall parterna inbjudas att på nytt lämna anbud på grundval av de villkor som anges i ramavtalet (förnyad konkurrensutsättning). (5 kap. 7 § 1 st.) • Dessa villkor får om det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlagt till ramavtalet. (5 kap. 7 § 1 st.) • Elektronisk auktion möjlig i framtiden

18 Ramavtal – överprövning (öp) •Ramavtal med en leverantör – öp kan ske vid tilldelning av ramavtal men inte vid tilldelning av kontrakt •Ramavtal med flera leverantörer – alla villkor fastställda – öp vid tilldelning av ramavtal men inte vid tilldelning av kontrakt •(Avsteg från rangordning – ev. avtalsbrott – grund för skadeståndstalan – SOU 2006:28) •Ramavtal med flera leverantörer – förnyad konkurrensutsättning – öp kan ske vid tilldelning av ramavtal och vid tilldelning av kontrakt (tiodagarsfrist)

19 Att tänka på - fler ändringar att vänta… •Slutbetänkandet med alla frivilliga delar (inköpscentraler, dynamiska inköpssystem, konkurrenspräglad dialog etc.) (förutom ramavtal) – träder troligtvis i kraft den 1 jan 2010 •Nytt rättsmedelsdirektiv antaget – skall implementeras inom 24 månader från publicering i EUT (jan 2010)

20 Advokatfirman Delphi Regeringsgatan 30-32, Box 1432 111 84 Stockholm Tfn 08-677 54 00 Fax 08-20 18 84 stockholm@delphi.se www.delphi.se Tack för er uppmärksamhet! Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor! elisabeth.legnerfalt@delphi.se Tfn: 08-677 54 82 Mobil: 0709-25 26 08


Ladda ner ppt "En översikt och introduktion till den nya lagstiftningen Offentlig upphandling och e-affärer Stockholm den 17 januari 2008 Advokat Elisabeth Legnerfält."

Liknande presentationer


Google-annonser