Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Frukostseminarium den 13 februari 2009 Claes Langenius och Joakim Sundbom Den nya konkurrenslagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Frukostseminarium den 13 februari 2009 Claes Langenius och Joakim Sundbom Den nya konkurrenslagen."— Presentationens avskrift:

1 1 Frukostseminarium den 13 februari 2009 Claes Langenius och Joakim Sundbom Den nya konkurrenslagen

2 2 Ny konkurrenslag 2008 Allmänt ► Ikraft sedan 1 november 2008 ► Samma syfte som den föregående lagen  Undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter ► Nyheterna syftar till att  effektivisera handläggningen av överträdelser av lagens förbud  effektivisera prövningen av företagskoncentrationer

3 3 Ny konkurrenslag 2008 Viktiga förändringar i den nya lagen ► Ny struktur ► Konkurrensskadeavgift ► Avgiftsföreläggande ► Näringsförbud ► Eftergift ► Förvärvskontroll  Nya tröskelvärden  Substanstest ► Övriga ändringar

4 4 Ny struktur 1 kap. Ändamål, definitioner 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden 6 kap. Vite 7 kap. Överklagande 8 kap. Handläggningen i domstol

5 5 Konkurrensskadeavgift Mer preciserade regler om vilka omständigheter som skall beaktas vid fastställande av konkurrensskadeavgift ► Bland annat exempel på försvårande och förmildrande omständigheter ► Syftar till att förenkla identifieringen av särskilt skadliga överträdelser ► Högre böter?

6 6 Konkurrensskadeavgift Preskriptionstiden förlängs från 5 till 10 år i vissa fall ► Preskriptionsavbrott efter visst agerande från Konkurrensverket Mål om konkurrensskadeavgift och skadestånd kan kumuleras

7 7 Avgiftsföreläggande – “fast track” Konkurrensverket ges möjlighet att utfärda avgiftsföreläggande istället för att väcka talan i domstol ► Undvika långa och dyra domstolsprocesser ► Förutsättningar  Medgivande av överträdelsen  Klara sakomständigheter ► Rabatt? ► Rättsverkan i skadeståndsprocess

8 8 Näringsförbud Ny påföljd för personer som ingår konkurrensbegränsande avtal (kartellsamarbete) ► Kriminalisering? ► Lagen om näringsförbud ► Enskilda näringsidkare och företagsledare ► För näringsförbud krävs att  Personen grovt åsidosatt vad som ålegat denne i näringsverksamheten  Förbudet är påkallat från allmän synpunkt  Förfarandet ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen  Förfarandet varat under längre tid

9 9 Eftergift och nedsättning Harmonisering med EG-rätten ► Mer preciserade regler av de omständigheter som skall beaktas ► Endast ett av de företag som deltagit i en överträdelse kan få full eftergift ► Avslöja eller klarlägga – eftergift ► ”i väsentlig mån” underlätta utredningen - nedsättning ► Ett företag som tvingat andra att bryta mot konkurrenslagens förbud kan inte få eftergift ► Inget ”kölappssystem” ► Införandet av näringsförbud?

10 10 Förvärvskontroll Nya tröskelvärden för koncentrationsprövning ► Fokusering på förvärv som påverkar den svenska marknaden på ett märkbart sätt ► Anmälan ska ske om:  De berörda företagens sammanlagda årsomsättning i Sverige överstiger 1 miljard kronor  Minst två av de berörda företagen har en omsättning i Sverige som överstiger 200 miljoner kronor ► Totala antalet anmälningar förväntas bli färre

11 11 Förvärvskontroll Substanstestet ► Anpassning till EG-rätten ► Avgörande är om en koncentration är ägnad att påtagligt hämma en effektiv konkurrens Förlängd tid för behandling ► Tiden för behandling av koncentrationsärenden i ”fas 1” förlängs från 25 till 35 dagar vid frivilliga åtaganden Tidpunkt för anmälan ► I praktiken ändrat redan 1 januari 2008 ► Anmälan på LOI eller motsvarande ► Möjligheten att anmäla efter genomförandet tas bort

12 12 Övrigt ► Prövningstillstånd införs för domar i konkurrensmål som överklagas till Marknadsdomstolen ► Gruppundantagen blir egna lagar ► Nya regler om konfliktlösning vid ”offentlig säljverksamhet” juli 2009?

13 13 Följder av nyheterna i konkurrenslagen ► Materiella förbuden kvarstår ► Ytterligare harmonisering med EG-rätten ► Fokusering på kartellbekämpning ► Nya och kraftigare sanktioner ► Mer fokuserad förvärvskontroll


Ladda ner ppt "1 Frukostseminarium den 13 februari 2009 Claes Langenius och Joakim Sundbom Den nya konkurrenslagen."

Liknande presentationer


Google-annonser