Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

vid Offentlig Upphandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "vid Offentlig Upphandling"— Presentationens avskrift:

1 vid Offentlig Upphandling
Att lämna anbud

2 UPPHANDLINGSPOLICY … ska ske på ett etiskt och affärs-mässigt sätt genom att: Utnyttja konkurrens Behandla anbuds- givare objektivt och likformigt De som upphandlar har hög kompetens Information sprids om aktuella upp- handlingsfrågor Resultatansvarig får nödvändigt stöd Förfrågningsunderlag och upphandlingsavtal underställs upphand- lings- eller juridisk expertis

3 UPPHANDLINGSPOLICY … ska präglas av stort brukarin-flytande. Regleras av: Lag om Offentlig Upphandling Konkurrenslag Lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende off. upphandling Beslutsordning för tecknande av ramavtal Enligt LOUs definitioner utgör kommunen en uphandlande myndighet

4 MILJÖPOLICY … ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att: ”så långt som möjligt välja varor och tjänster som är miljöanpassade, både med avseende på den yttre miljön och arbetsmiljön

5 MILJÖPOLICY Varor som innehåller ämnen som är förbjudna eller
har mycket starkt negativa hälso- eller miljöeffekter köps inte in. OBS! Miljöfaktorer ska vägas mot andra faktorer i upphandlingen som pris, driftskostnad, funktion och kvalitet. Det totalt sett mest fördelaktiga anbudet väljs.

6 MILJÖPOLICY Regler för krav på varor, tjänster och entreprenader m m
Miljöstyrningsrådet

7 VERKSAMHET Personal Ramavtal Specifika köp
Övrigt upphandlings- stöd, rådgivning Information Upphandlingsnytt Informationsfolder Hemsida Internutbildning Kompetenshöjande åtgärder Konferens/seminarier/ mässor Samverkan Söder- törnsgruppen Brukarinflytande Tillgänglighet Uppföljning - enkät

8 ANNONSERINGSREGLER, RAPPORTERING
Annonsen ska skickas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (EUT) för att införas i databasen Tender Electronic Daily (TED)

9 Nacka kommuns hemsida

10 AVTALSFÖRTECKNING Aktuella och pågående upphand-lingar hittar du på följande platser: TED EUT Beställ från Nacka kommun Upphandling

11 INFORMATION Information om offentlig upphand-ling hittar du här:

12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Innehåll: Administrativa föreskrifter Föfrågningsunderlag Kommersiella villkor Anbudsformulär Bilagor

13 LÄMNA ANBUD - tips Läs handlingarna Bilda projektgrupp Gör tidplan
Fördela uppgifter Beställ dokument som ska bifogas och uppgifter som måste inhämtas

14 LÄMNA ANBUD - tips Förhandlingar internt/externt som påverkar prissättningen Frågelista över oklarheter Begär skriftliga svar Gå igenom förfrågnings- underlaget

15 LÄMNA ANBUD - tips Skall-krav och bör-krav
Beskriv kravuppfyllandet (kvalitet etc) Gå igenom de kommersiella villkoren Avtalet Sätt priset

16 LÄMNA ANBUD - tips Upprätta anbudet enl. förfråg-ningsunderlagets anvisningar Följ dispositionen Använd anbudsformulär som ev. bifogats förfrågnings-underlaget

17 LÄMNA ANBUD - tips Basera anbudet på kvalifice-ringskrav och utvärderings-kriterier Rangordna och vikta Alternativanbud

18 LÄMNA ANBUD - tips Kontrollera att alla begärda bilagor finns, kontaktperson för frågor kring anbudet är angivet och att denne är tillgänglig under anbudets giltighetstid.

19 ? LÄMNA ANBUD - checklista Har jag svarat på alla frågor
Har jag följt anvisningarna Uppfyller jag alla skall-krav Uppfyller jag alla bör-krav Har jag använt anbudsformulär Har jag bifogat alla begärda handlingar

20 Lycka till! HUR SKA ANBUDET SE UT?
Behörig person har skrivit under anbudet Anbudet lämnas i så många ex som begärts i förfrågnings- underlaget Anbudet läggs i förslutet omslag Märk kuvertet Lämna in det i tid Lycka till!


Ladda ner ppt "vid Offentlig Upphandling"

Liknande presentationer


Google-annonser