Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompletterande aktörer – utmaningar och erfarenheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompletterande aktörer – utmaningar och erfarenheter"— Presentationens avskrift:

1 Kompletterande aktörer – utmaningar och erfarenheter
Yvonne Thorsen, Avdelningen Förmedlingstjänster

2 Vad är kompletterande aktörer?
Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för unga Etableringslots Jobbcoachning (avslutas vid årsskiftet) Rehabiliteringstjänster Antal leverantörer: omkring 900 personer Antal deltagare till och med september 2013: ca personer Andel av de inskrivna som är hos en kompletterande aktör: 12 % Kostnader under 2013: 1,5 miljarder Andra avtal med privata aktörer: Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, starta eget-konsulter, samt olika typer av handledararvoden (t.ex. inom sysselsättningsfasen)

3 Utmaningar- hur utmärker sig arbetsförmedlingstjänster?
Komplexiteten, inget facit, fällor, ingen enkel lösning. Storskalighet – avtalen berör upp till deltagare årligen. Volymer skiftar kraftigt över tid och är svåra att beräkna på förhand. Låga investeringskostnader för att etablera sig ger stor konkurrens Ingen tydlig yrkesroll, jämfört med t.ex. tandläkare. Saknas lagstiftning som styr utförande av tjänsterna, ingen annan tillsynsmyndighet. Lägre intresse för val av leverantör jämfört med t.ex. skola eller äldreboende. Nöjda deltagare är inte en garanti för en bra tjänst

4 Vad ger en bra tjänst? Hårda kvalitetsvärden Mjuka kvalitetsvärden
Personalens formella kompetens, personaltäthet, metoder och rutiner, typ av aktiviteter etc. Möjligt att ställa krav på i avtal och att följa upp på ett enhetligt sätt. Svårt att veta vilka hårda värden som ger en kvalitativ tjänst. Mjuka kvalitetsvärden Personalens engagemang, bemötande, aktiviteter med individanpassat innehåll, företagets värdegrund etc. Svåra att ställa krav på i avtal och följa upp på ett objektivt sätt, beror på deltagarens upplevelser av leverantören och tjänsten. Mycket viktiga i arbetsförmedlingstjänster.

5 Valet av upphandlingsform har stor betydelse
Lagen om offentlig upphandling (LOU) Flera leverantörer lämnar anbud och vinnare utses + Antalet leverantörer kan begränsas - Risk för prispress eller orimliga kvalitetskrav för att utse vinnare - Överprövning skapar långa upphandlingstider och osäkerhet - Svårt att få fram mjuka kvalitetsvärden Lagen om valfrihetssystem (LOV) Alla leverantörer som uppfyller grundkraven kontrakteras och deltagaren väljer bland dessa + Lättare att få fram mjuka kvalitetsvärden + Ger större möjlighet för mindre leverantörer att etablera sig + Möjligt med ratingsystem men det kräver stort antal deltagare per leverantör - Svårt att få en marknad i balans, ej tillåtet att sätta tak för antal leverantörer. - Risk för otillbörlig marknadsföring

6 Detaljstyrning eller resultatstyrning?
Kvaliteten säkras genom omfattande och detaljerade krav i avtalet + ”Man vet vad man får”, enhetlighet och förutsägbarhet - Minskar möjliga effektivitetsvinster med att upphandla - Kostsamt att följa upp detaljerade krav på innehåll Resultatstyrning Resultatet som önskas preciseras – inte hur det ska åstadkommas + Fokus på resultat kan ge högre effektivitet +/-Innovation – både i positiv och negativ riktning - Svårt att hitta bra resultatmått och verifiera att resultatet är uppnått - Risk för fusk och oegentligheter, cream-skimming och parking.

7 Kan det finnas vinster med kompletterande aktörer som inte kan mätas i effektivitetsstudier?
Nöjdhet och motivation kan öka när den arbetssökande får välja Möjligt att köpa in specialistkompetens Ett mer varierat utbud av aktiviteter för arbetssökande Ökad kapacitet Kan sätta press på den offentliga arbetsförmedlingen att prestera bättre resultat

8 Utmaningarna ställer stora krav på Arbetsförmedlingen
Utformningen av avtal Tjänsterna ska fungera för tiotusentals deltagare, 7000 arbetsförmedlare och tusentals anställda hos leverantörer Uppföljning Introduktion och dialog, klagomålshantering, uppföljning av resultat och kvalitet av 900 leverantörer Systemutveckling Informationsutbyte mellan arbetsförmedlare och leverantörer, ekonomihantering, uppföljning och statistikinhämtning, allt ska ske med höga krav på skydd för den personliga integriteten

9 Vad händer framöver? Uppföljningen av kompletterande aktörer förändras och utökas under 2014 Upphandling av en ny tjänst under 2014 där vi ser över möjligheterna att: - Öka graden av resultatstyrning och införa rating - Säga upp leverantörer som har få deltagare eller presterar dåligt Att få tjänster som fungerar optimalt kommer att ta tid. Det beror på att; Trial and error tar tid Ont om goda exempel Uppbyggnad av IT-system Marknaden behöver mogna och stabiliseras Förändringar i lagstiftningen kan behövas


Ladda ner ppt "Kompletterande aktörer – utmaningar och erfarenheter"

Liknande presentationer


Google-annonser