Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idéer för ett bredare entreprenörskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idéer för ett bredare entreprenörskap"— Presentationens avskrift:

1 Idéer för ett bredare entreprenörskap
Presentation den 1 oktober 2013

2 Vad vill jag prata om Hur kommersiellt, socialt och humanistiskt entreprenörskap hänger ihop Hur alla organisationer måste förhålla sig till dessa begrepp Exempel på när det kan användas

3 Ett brett entreprenörskap
Socialt entreprenörskap – i vilken omfattning tar organisationer sociala hänsyn i produktion av tjänster eller produkter Kommersiellt entreprenörskap – i vilken omfattning tar organisationer kommersiella hänsyn i produktion av tjänster eller produkter Humanistiskt entreprenörskap – i vilken omfattning utvecklar organisationer humanistiska interna värderingar

4 Hur hänger det ihop? Organisationer är mer eller mindre kommersiellt inriktade, mer eller mindre socialt inriktade och har mer eller mindre utvecklade humanistiska interna värderingar Organisationer kan bedömas efter dessa tre dimensioner Om varje dimension bedöms som totalt sett övervägande positiv eller negativ finns 8 varianter.

5 Några exempel Alla dimensioner betydelsefulla (+,+,+) – privat företag inom sjukvården Alla dimensioner av underordnat intresse (-,-,-) – kan vara viss forskningsorganisation eller del av kommun Enbart kommersiell dimension (-,+,-) – miljöförstörande vinstdrivande med lite intresse för interna värderingar Enbart social dimension(+,-,-) – icke vinstdrivande med lite intresse för interna värderingar

6 Vad har vi kommit fram till?
De flesta organisationer måste mer eller mindre positionera sig inom samtliga områden Något eller ett par av dessa områden prioriteras Vi tror att i framtiden det finns klarare ställningstagande där sociala och kommersiella handlingar kompletteras med interna värderingar

7 Intressanta frågor Minskar ett kommersiellt entreprenörskap förutsättningarna för ett socialt? Minskar ett socialt entreprenörskap förutsättningar för ett kommersiellt? Vilken betydelse har internt entreprenörskap för nuvarande och kommande anställda?

8 Många faktorer påverkar
Hur påverkar lokal miljö? Kontexter? Urbana eller glesa miljöer? Samhällsentreprenörskap? Produktivitet och effektivitet? Tidsperspektiv? Konkurrenssituation? Globala, regionala eller lokala marknader? Osv

9 Hur kan det internt entreprenörskap bedömas?
Internt entreprenörskap med den s k MOS modellen Hur motiveras personer (M)? Vilka förutsättningar finns i organisationen (O)? Hur utvecklas kompetens (S)? Är även viktigt vid utformande av politiska åtgärder

10 Hur kan ett kommersiellt entreprenörskap bedömas?
Koppling lokal miljö? Resurseffektivitet? Analys av produkter eller tjänster? Utveckling över tiden? Påverkan på system där de verkar ( t ex skola eller sjukvård)? osv

11 Hur kan ett socialt entreprenörskap bedömas?
Systempåverkan? Lokala förebilder? Globala förebilder? Resurseffektivitet? Lösande av social uppgift? Anpassning till lokal kontext? osv

12 MOS modell – exemplet skola
Hur motiveras anställda i verksamheten? Hur motiveras elever och föräldrar? Vilka är förutsättningarna för utveckling? Förutsättningar för integrering med samhällsutveckling? Hur ser kompetens och kunskap ut bland anställda?

13 Exemplet privata –offentliga utförare?
På vilka sätt påverkas funktionerna av olika typer av utförare? Hur ser användare på alternativen? Har alternativen ökat eller minskat? Vad händer med faktorer som användare prioriterar högt? Hur påverkas kostnader och kötider för användare?

14 Fler frågor Hur påverkas befintliga strukturer?
Skilj mellan strukturer och funktioner? Hur påverkas interna värderingar bland såväl privata som offentliga utförare? Ökar eller minskar det sociala entreprenörskapet? osv

15 Ännu fler frågor Styr strukturer mot större organisationer?
Slås privata små utförare ut av större privata företag? Minskar entreprenörskapet över tid? osv

16 Exemplet sociala innovationsparker
Varför satsas inte på sociala innovationsparker som alternativ till tekniska innovationsparker? Strukturer behöver diskuteras men framför allt funktioner? Skilj dessa åt! Om vi så att säga fick börja om från början..? osv

17 Exemplet sjukvård/hemtjänst
Varifrån kommer vinster? Ökad vanvård bland privata utförare? Ökad effektivitet? Mindre byråkrati? Sämre utförare (knappast) Dålig upphandlingsförmåga? Skillnad i kvalitet och kötider? osv

18 Frågor att analysera Om med samma service man kan skapa vinster:
Kan detta ge impulser till alla utförare? Kan vi acceptera att skattemedel tas ur verksamheterna? Kan vi skapa ersättning för de som genom entreprenörskap förbättrar systemen? Oberoende vem som äger?

19 Om vi fick börja om? Hur skulle vi skapa strukturerna?
Social innovationspark kan skapa alternativa modeller, dvs man utgår från behov och inte hur organisationer idag ser ut I sådana parker blir kostnaderna små i förhållande till de resurser de kostar idag osv

20 Brett entreprenörskap
Kommer få stor betydelse för organisationer inom alla områden och för olika storlekar på organisationer Detta kräver ny typ av forskning Det handlar inte om var vi är utan var vi skulle kunna vara!


Ladda ner ppt "Idéer för ett bredare entreprenörskap"

Liknande presentationer


Google-annonser