Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 23 Årsredovisning och analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 23 Årsredovisning och analys."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 23 Årsredovisning och analys

2 Företagsekonomi 2 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.

3 Företagsekonomi 2 Eleverna ska ges möjlighet att utveckla följande:
Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa

4 Årsredovisning Varför måste företag bokföra sina affärshändelser och göra årsredovisning? Omvärlden har intresse av hur det går för företaget, och en bra årsredovisning är ett viktigt sätt att kommunicera på!

5 Räkenskapsanalys Räkenskapsanalys innebär att man gör en helhetsbedömning av företagets ekonomiska utveckling och situation, med hjälp av olika jämförelsetal, s.k. nyckeltal.

6 God redovisningssed Ett regelverk som visar hur praktisk redovisning ska skötas: Bokföringslagen Bokföringsnämnden Internationell praxis

7 Årsredovisning Syfte: ge en rättvisande bild av företaget och ge tydlig information åt alla intressenter Innehåller: Resultaträkning Balansräkning Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Tilläggsupplysningar

8 Resultaträkning Intäkter-kostnader=resultat Rörelseresultat
Visar resultatet av företagets kärnverksamhet Resultat efter finansiella poster visar resultatet efter att ränteintäkter och räntekostnader har räknats med Skatt betalas med 26,3% på vinsten (se kursbok sid 229)

9 Balansräkning Tillgångar = Eget kapital & Skulder
Anläggningstillgångar presenteras först Omsättningstillgångar sedan Eget kapital presenteras först Skulder sedan (de med längst löptid först) (se kursbok sid 231)

10 Resultat i aktiebolag Resultatet bokförs
Styrelsen lämnar förslag på hur vinsten ska användas Bolagsstämman beslutar om vinsdispositionen Det som inte delas ut till ägarna förs över till 2091 Balanserad vinst/förlust

11 Revision I större aktiebolag har man revisionsplikt, dvs. oberoende revisorer kommer till företaget och granskar företagets redovisning. Krävs revisor om: Nettoomsättningen är minst 3 miljoner kronor Balansomslutningen är minst 1,5 miljoner kronor Har fler än tre anställda (två av ovanstående punkter måste vara uppfyllda) (se kursbok sid 235)

12 Revision Granskning av intern kontroll:
Ser t.ex. till att betalningsrutinerna är säkra Bokslutsgranskning: Kontrollerar att tillgångar och skulder värderats på ett korrekt sätt Kontrollerar att bokföring och bokslut stämmer Revisorerna lämnar revisionsberättelse

13

14 Nyckeltal Jämförelsemått i % (över åren; med andra företag)
Visar hur det gått för företaget Används som styrmedel Finns ett flertal standardiserade nyckeltal Likviditet Soliditet Räntabilitet på kapital

15 Likviditet Ett företags förmåga att klara sina betalningar på kort sikt Viktigt för långivare och leverantörer! Kassalikviditeten bör vara minst 100 %, dvs. fordringar (som snabbt kan omsättas till likvida medel, dvs. pengar) är minst lika stora som de korta skulderna. Omsättningstillgångar – varulager = Kortfristiga skulder (se kursbok sid 236-7)

16 Soliditet Ett företags förmåga att klara sina betalningar på lång sikt
Ju bättre soliditet, desto bättre förmåga att klara framtida förluster Svenska börsbolag har i genomsnitt en soliditet på ca 30 % Eget kapital = Totalt kapital (eller Tillgångar) (se kursbok sid 238)

17 Lönsamhet Många är intresserade av hur mycket pengar företaget tjänar! Avkastning på kapital visar hur det totala kapitalet har förräntat sig under ett år. Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital Visar alltså hur effektivt kapitalet används i företaget.

18 Avkastning på totalt kapital
Vanligast lönsamhetsmåttet – visar kapitalets avkastning. Man mäter vinsten från kärnverksamheten och finansiella delen, och jämför detta med allt kapital som finns i företaget. Rörelseresultat + finansiella intäkter = Genomsnittligt totalt kapital

19 Avkastning på eget kapital
Mest intressant ur aktieägarnas synvinkel! Räntabiliteten på det kapital som ägarna satsat. Den vinst som tillfaller ägarna jämförs med det kapital som ägarna satsat. Årets resultat efter skatt = Genomsnittligt eget kapital

20 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "Kapitel 23 Årsredovisning och analys."

Liknande presentationer


Google-annonser