Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiering. Kassaflödesanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiering. Kassaflödesanalys"— Presentationens avskrift:

1 Finansiering. Kassaflödesanalys
Kap 21 Finansiering Kap 24 Kassaflödesanalys

2 Kapital Vad är kapital? Realkapital Finansiellt kapital Humankapital
Immateriellt kapital

3 Finansiering Vad är finansiering? Kapitalstorlek Kapitalanvändning
Kapitalanskaffning Kapitalkostnader

4 Kapital i balansräkningen
Tillgångar Skulder Anläggnings- Eget kapital tillgångar Långfristiga skulder Främmande Omsättnings- Kortfristiga skulder kapital tillgångar Total kapital- Total kapital- användning anskaffning

5 Kapital Totalt kapital = anläggningskapital + omsättningskapital
Totalt kapital = eget kapital + skulder Anläggningstillgångar + omsättningstillgångar = eget kapital + skulder Anläggningskapital = anläggningstillgångar – långfristiga skulder Rörelsekapital = omsättningstillgångar – kortfristiga skulder

6 Kapitalbehov Totalt Anläggningskapital Rörelsekapital
Säkerhetskapital (Likviditetsreserv) Det finns anläggningskapitalintensiva (t ex Cement) företag och rörelsekapitalintensiva (t ex Handeln) företag

7 Behov av rörelsekapital
Kapital binds i: råvarulager produkter i arbete (PIA) färdigvarulager kundfordringar

8 Kapitalrationalisering
Längre kredit från leverantörerna Kortare kredit till kunderna Just in time Minska tillverkningstider Effektivare marknadsföring och försäljning minskar färdigvarulagret

9 Beräkning av rörelsekapitalbehov
Rörelsekapital = Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder Kapitalbindning i varulager, leverantörsskulder och kundfordringar: maximilager + minimilager Genomsnittslager = inköpskvantitet alt = buffertlager 2 Genomsnittlig genomsnittlig kredittid * årets varuinköp leverantörskredit = 360 Genomsnittlig genomsnittlig kundkredittid * årets varuförsäljning kapitalbindning = i kundfordringar

10 Beräkning av rörelsekapitalbehov i tillverkningsföretag
Behov av rörelsekapital = Omsättning st/dag * genomsnittliga bindningsdagar * utbetalning per st Tidsmetoden Balansräkningsmetoden

11 Rörelsekapital i handelsföretag Exempel
Företagets omsättning kr/år Genomsnittlig lagringstid 60 dagar (1 år = 360 dagar) Minimilager kr Kunderna betalar efter i genomsnitt 30 dagar Leverantörskredit 60 dagar Beräkna företagets genomsnittliga kapitalbehov?

12 Rörelsekapital i handelsföretag Exempel
Omsättning/dag = /360 = 5 000 Kapitalbindning i lager * (60 – 60) = 0 dock buffertlager = kr Kapitalbindning i kundfordringar 30 * = kr Företagets genomsnittliga kapitalbehov = = kr

13 Kapitalanskaffning Främmande kapital tillskjuts av andra än ägarna
Eget kapital tillskjuts av ägarna

14 Kapitalanskaffning Löptiden
främmande kapital har begränsad löptid, eget kapital har obegränsad löptid Säkerhet långivare kräver säkerhet, eget kapital är s k riskkapital Avkastning främmande kapitalet har bestämd avkastning, eget kapital är relaterat till vinsten Inflytande ägarna har ett dominerande inflytande medan långivarna har ett begränsat inflytande

15 Lån av främmande kapital
Säkerhet realsäkerhet, pantsättning av t ex fastigheter namnsäkerhet (borgen) innebär att företag eller en eller flera personer tar på sig ansvaret för betalningarna Räntesats bestäms av rådande marknadsräntor

16 Främmande kapital Långfristiga källor
Obligationslån emitteras av storföretag, stat och kommun, löptid minst 20 år Inteckningslån lån i bank mot säkerhet av pantbrev i fast eller lös egendom, löptid upp till 50 år Reverslån lån mot borgen eller realsäkerhet, löptid upp till 10 år Checkräkningskredit disponera medel utöver tillgodohavandet på kontot upptill beviljat kreditbelopp mot en avgift på 1-2% på det beviljade beloppet och en marknadsränta på det utnyttjade beloppet

17 Främmande kapital Kortfristiga källor
Leverantörskrediter räntefri men dyr om man utnyttjar kredittiden och därmed avstår från kassarabatter Factoring säljer och belånar sina kundfordringar Leasing hyr mot t ex en månadshyra Övriga Avbetalningskrediter Växeldiskontering Kundförskott Låneväxlar

18 Eget kapital Kapitalinsatser av ägarna (extern tillförsel) Nyemission
Fondemission Självfinansiering (intern tillförsel) Kvarhållna vinstmedel Reservfond Fria medel Obeskattade reserver

19 Nyemission Företagsmotiv affärsidéer mer kapital för tillväxt
öka andelen eget kapital kapital för att amortera lån Kontantemission eller apportemission företrädesemission eller riktad emission teckningsrätter TR, t ex 1:3

20 Fondemission Företagsmotiv Öka säkerheten mot långivarna
Öka det synliga egna kapitalet genom uppskrivning av anläggningstillgångar Fondemission är en ren bokföringstransaktion Fritt eget kapital flyttas till aktiekapital Uppskrivning av , t ex fastigheter

21 Vad är en kassaflödesanalys (finansieringsanalys)?
Sammanställning av företagets in- och utbetalningar för en period Har de likvida medlen ökat eller minskat? Vilket likviditetsbidrag har affärsverksamheten genererat? Räcker internt tillförda medel för att finansiera ökningar i rörelsekapitalet och investeringar i anläggningstillgångar? Har företagen amorterat på sina skulder eller ökat dem?

22 Hur genomförs en kassaflödesanalys
Likvida medel 2. Beräkna internt tillförda medel (ITM) Rörelsens intäkter – Rörelsens kostnader (exkl avskrivningar) Rörelseresultatet före avskrivningar + Finansiella intäkter - Finansiella kostnader +- Extraordinära intäkter/kostnader exkl realisationsvinster/-förluster - Skatt Från årets verksamhet internt tillförda medel

23 Hur genomförs en kassaflödesanalys
2. Alternativ beräkning av ITM Resultat före bokslutsdispositioner och skatt + avskrivningar som belastat detta resultat +/- realisationsvinster/- förluster på sålda anläggningstillgångar Skatt Från årets verksamhet internt tillförda medel

24 Hur genomförs en kassaflödesanalys
3. Analysera likviditetsaffekter p g a förändringar i balansräkningen Tillförda medel Från årets verksamhet internt tillförda medel (Vinst) Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel Ökning (+)/ minskning (-) av varulager Ökning (+)/ minskning (-) av kortfristiga fordringar Ökning (-)/ minskning (+) av kortfristiga skulder Försålt anläggningar, Minskat långfristiga fordringar Nyemission och andra kapitaltillskott, Ökat långfristiga skulder Använda medel Investerat i mark, byggnader, maskiner, inventarier, aktier och andelar Ökat långfristiga fordringar, Minskat långfristiga skulder Utdelning till aktieägare Förändring av likvida medel = summa tillförda medel minus summa använda medel

25 Hur genomförs en kassaflödesanalys
Likvida medel ökar då: OT och AT minskar Avsättningarna, skulderna och eget kapital ökar 4. Beräkna förändringen av rörelsekapital exklusive likvida medel 5. Har företaget investerat i eller avyttrat anläggningstillgångar? 6. Har företaget ökat eller minskat sina långfristiga lån? 7. Har ägarna erhållit respektive tillskjutit kapital?


Ladda ner ppt "Finansiering. Kassaflödesanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser