Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immateriella anläggningstillgångar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immateriella anläggningstillgångar"— Presentationens avskrift:

1 Anläggningstillgångar Syftet med innehavet Immateriella Materiella Finansiella

2 Immateriella anläggningstillgångar
Patent Hyresrätt Goodwill Balanserade utgifter Nyttjanderätter Kontogrupp 10

3 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader Mark Maskiner Inventarier Kontogrupp 11-12

4 Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper börsnoterade Aktier i dotterbolag Fordringar långfristiga OBS Syftet ska vara långfristigt Kontogrupp 13

5 Värdering ÅRL = högsta tillåtna värde Anskaffningsvärde
Utgifter direkt hänförliga till förvärvet Värdehöjande förbättringar IL = lägsta tillåtna värde Regler om förbrukningsinventarier

6 Avskrivningar Begränsad ekonomisk livslängd
Ej finansiella AT, mark och konst Beräkning av ekonomisk livslängd, startdag Beräkning av avskrivningsunderlaget = anskaffningsvärdet minus restvärdet Linjära, degressiva och progressiva avskrivningar Även skattemässiga regler – bokslutsdisposition

7 Nedskrivningar Varaktig värdeminskning
Även tillfälliga nedgångar för finansiella AT Ej alltid skattemässigt avdragsgilla

8 Uppskrivningar Tillförlitligt värde Bestående värde
Väsentligen överstiger bokfört värde Redovisas direkt mot eget kapital, antingen i uppskrivningsfond eller som ny- eller fondemission

9 Annan problematik Fordringar i utländska valuta
Försäljning av anläggningstillgångar

10 Redovisningsprinciper
Fortlevnad Försiktighet Realisation Anskaffningsvärde Väsentlighet Rättvisande bild!?


Ladda ner ppt "Immateriella anläggningstillgångar"

Liknande presentationer


Google-annonser