Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsprocessen Högskolan 2013-02-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsprocessen Högskolan 2013-02-12."— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsprocessen Högskolan

2 Ernst & Young Världen: 167 000 anställda i 140 länder
Sverige: cirka anställda på 63 kontor Bohuslän: ca 30 anställda på 4 kontor Uddevalla Strömstad Lysekil Smögen

3 Bokslut Avslut av den löpande bokföringen för räkenskapsåret, med nödvändiga kompletteringar och bokslutstransaktioner för att bestämma räkenskapsårets resultat och företagets finansiella ställning. Vad vill läsaren ha för information , Rubricering ex personalkostnader Bokslutbrev med information till kunden vad som ska tas fram, Rubricering ex personalkostnader

4 Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar - Byggnader Aktiverade kostnader Avskrivningar - Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier o andelar - Kort fristig / långfristig ? - Anskaffningsvärde / marknadsvärde ?

5 Varulager Varulager är materiella tillgångar som,
- Är avsedda för försäljning i den normala verksamheten - Är under tillverkning för att bli färdiga varor - Ska användas i produktionen

6 Varulager Två grundläggande frågor
Om värderas till anskaffningsvärde eller verkligt värde ? Hur ska dessa värde beräknas ? Grundläggande värderingsregeln: Lägsta värdets princip Anskaffningsvärde (utgiften för dess förvärv eller tillverkning) Inköpta varor (råvaror) – anskaffningskostnaden, tull, transport Inköpta varor (detaljhandel- försäljningspris – försäljningskostn Egen tillverkade varor- efterkalkyl, anskaffningskostnad råmaterial + andra direkta kostnader + indirekta tillverkningskostnader FIFU

7 Varulager Verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet)
Färdiga varor – nettoförsäljningsvärdet= försäljningsvärdet – försäljningskostnader som reducerar försäljningsvärdet ( Inkuransavdrag) Råvaror – återanskaffningsvärde=anskaffningsvärdet men med beaktande av balansdagens pris Inkurans (varorna kan ej säljas på normala villkor)

8 Kundfordringar Betalningskontroll Behov av reservering
Finns risk att företagets upptagna intäkter inte är Är samtliga försäljningar / leveranser fakturerade per balansdagen ? Finns kundreskontra upprättad som stämmer mot huvudboken ?

9 Övriga fordringar förutbetalda kostnader
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter, beloppsgräns för periodisering Vad är en förutbetald kostnad ?

10 REKO – Svensk standard för redovisningstjänster
Metodik Ramverk Grundläggande principer Sätter standarden för vår arbete Regelverk - Tillämpningsanvisningar - Ansvar - Byrå rutiner - Antagande av uppdrag - Planering - Utförande - Rapportering Metodik som ska tillämpas, Indelad i två delar. Bokslutsrapport

11 K- regelverk K1 K2 K3 K4 Viktig förändring som sker just NU. Stora företag 50/40/80. Vägledning.

12 Kassa o bank Hantering av kontantkassan - Kassaregisterlagen
Vikten av engangemagebesked från banken

13 Leverantörsskulder Leverantörsreskontra stämmer mot huvudboken
Periodiseringskontroll, finns samtliga leverantörsskulder upptagna per bokslutdagen ?

14 Bolagets skatt Bolagsskatt Fastighetsskatt Löneskatt
Avräkning preliminär F-skatt

15 Övriga kortfristiga skulder uppl kostnader
Moms Källskatt Social avgifter Under året redovisad rätt

16 Tack


Ladda ner ppt "Bokslutsprocessen Högskolan 2013-02-12."

Liknande presentationer


Google-annonser