Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Andra tertialet 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Andra tertialet 2005."— Presentationens avskrift:

1 ©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Andra tertialet 2005

2 2 ©Norrenergi 2002 Stabil fortsättning på 2005  Stabil resultatutveckling för perioden Den varma inledning på året har inneburit att både kostnaderna och intäkterna för värmeförsäljningen ligger under budgeterade nivåer. Tillsammans med intäkter från försäljning av utsläppsrätter och lägre avskrivningar ligger resultatet för andra tertialet 4,6 mkr bättre budget och 10,7 mkr över föregående års tertialresultat.  Nyförsäljning av fjärrkyla vänder uppåt igen Efter några år med låg efterfrågan på fjärrkyla till nya och befintliga lokaler har ett tiotal nya fjärrkylkontrakt tecknats och flera offerter ligger ute för förhandling. Totalt har nytecknats och omförhandlats ca 7 MW. Stora nya fjärrrkylkontrakt har tecknats med Pfizer Sverige i Silverdal och Förvaltaren i Hallonbergens centrum. Omförhandling av de första fjärrkylavtal som tecknades 1995 har inletts och en ny prisnvå och tariffstruktur har etablerats innehållande bl.a. flödesavgift.  Nyförsäljningen av fjärrvärme fortsatt stark Nyförsäljningen av fjärrvärme är fortsatt stark och ett drygt tjugotal nya kontrakt har tecknats under det första tertialet omfattande ca 10 MW. Störst bland leveranskontrakten är Stockholms Travsällskap med Solvalla Travbana.

3 3 ©Norrenergi 2002 Resultaträkning för Januari - Augusti 2005 RESULTAT I MSEK Tertial 2:2005 Prognos 2005 Tertial 2: 2004 Bokslut 2004 Rörelsens intäkter341,2560,8335,4525,1 -Fjärrvärme -Fjärrkyla -Övriga intäkter 321,2 14,0 5,6 518,9 26,5 15,4 318,2 13,0 4,2 499,9 17,7 7,5 Rörelsens kostnader-256,5-414,1-261,1-407,0 -Råvaror och förnödenheter -Övriga externa kostnader -Personalkostnader -Avskrivningar enligt plan -175,0 -24,1 -22,9 -34,5 -281,1 -41,7 -36,3 -55,0 -176,9 -21,8 -21,1 -41,3 -271,3 -38,8 -33,7 -63,2 Rörelseresultat84,6146,774,3118,1 Finansnetto-13,4-20,0-13,7-21,5 Resultat före dispositioner71,3126,760,696,6

4 4 ©Norrenergi 2002 Balansräkning per 2005-08-31 TILLGÅNGAR I MSEK Tertial 2 2005 Bokslut 2004 SKULDER I MSEK Tertial 2 2005 Bokslut 2004 Anläggningstillgångar933,0923,0Eget kapital122,3101,0 -Materiella tillgångar -Pågående anläggningsarbeten 891,9 41,1 615,9 307,1 -Aktiekapital -Reservfond -Balanserad vinst/förlust -Periodens resultat 42,0 9,0 0,0 71,3 42,0 9,0 0,0 50,0 Omsättningstillgångar139,8193,0Skulder950,51 015,0 -Varulager -Kortfristiga fordringar -Kassa och Bank 34,2 35,9 69,7 30,5 113,9 48,6 -Obeskattade reserver -Avsättningar -Långfristiga skulder -Kortfristiga skulder 276,1 1,7 406,9 265,8 276,1 1,7 486,9 250,3 SUMMA TILLGÅNGAR1 072,81 116,0SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 072,81 116,0


Ladda ner ppt "©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Andra tertialet 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser