Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanskravsresultat (mkr)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanskravsresultat (mkr)"— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 2, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-09-21 DNR KFKS 2009/234/041

2 Balanskravsresultat (mkr)

3 God ekonomisk hushållning
Båda de finansiella målen uppnås Alla övergripande mål bedöms vara OK Flera verksamheter redovisar dock underskott jämfört med budget men det uppvägs av starkt resultat från Social- och äldrenämnden samt ökade skatteintäkter. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att i möjligaste mån begränsa underskottet. Mer information om verksamheternas läge finns på: OK

4

5 Nacka Kommun sammanfattning

6

7 Kommunstyrelsen

8 Produktionsverksamheterna

9 Social- och äldrenämnden

10 Utbildningsnämnden

11 Resultaträkning T2 2010

12

13

14 Resultatandel: Årsprognosen för årets resultat genom skattenettot är 2,7 %, en klar förbättring jämfört med budget och en liten förbättring jämfört med T1. Därmed är det finansiella målet uppfyllt. Soliditet: Årsprognosen indikerar en soliditet på 15,4 procent. En ökning jämfört med föregående år på 4,5 procentenheter. Därmed är det finansiella målet uppfyllt. Skattenetto: Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall på mkr, vilket är -108,6 mkr bättre än budget Avvikelsen beror på en mer optimistisk syn på arbetsmarknaden än tidigare bedömning. En annan förklaring är att Nackas befolkning ökat mer än prognostiserat. Finansnetto: Årsprognosen indikerar ett finansnetto -6 mkr vilket är 3 mkr bättre än budget och samma som T1. Avvikelsen beror på en längre räntenivå under året än budgeterat.

15 Nettoinvesteringar: Utfallet för nettoinvesteringarna per tertial 2 uppgår till 293 mkr som kan jämföras med utfallet för helåret 2009 som uppgick till 233 mkr. Således en kraftig ökning samtidigt som de långfristiga skulderna har ökat till 600 mkr. Realisationsvinster exploatering: Årsprognos 21,6 mkr vilket är -28 mkr sämre än budget .Detta beror på att projekt är senarelagda eller överklagade. Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter Årsprognos 31 mkr vilket är -15 mkr sämre än budget, vilket beror på att budgeterad försäljning av tomträtter till största del skedde redan under 2009 istället.

16 Driftsredovisning T2 2010

17 Kassaflödesanalys T2 2010

18 Balansräkning T2 2010

19 Noter till Tertialbokslut T2 2010

20 Noter till Tertialbokslut T2 2010

21 Noter till Tertialbokslut T2 2010

22 Noter till Tertialbokslut T2 2010


Ladda ner ppt "Balanskravsresultat (mkr)"

Liknande presentationer


Google-annonser