Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys"— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys
Kap 22 Årsredovisning Kap 27 Bokföring Kap 23 Grundläggande finansiell analys

2 Årsredovisning Bokföring
Bokföring är ett system för att registrera, klassificera, värdera och rapporterar affärshändelser och ekonomiska transaktioner i företag och andra organisationer Bokföring – hantverket Redovisning syftar på slutprodukterna, t ex Årsredovisningen Huvuduppgifter: Bokslut Resultaträkning Balansräkning Räkenskaps- och kassaflödesanalyser

3 Extern redovisning – Intern redovisning
Lagreglerad Bokföringslagen (BFL) Årsredovisningslagen (ÅRL) Externa intressenter Resultat och finansiella ställning Intern redovisning Ej lagstadgad Intern sifferkontroll Underlag för Ekonomistyrning Kalkylering Prissättning

4 Från bokföring till räkenskapsanalys
T-kontering (dubbel bokföring, ursprung Italien på 1400-talet) Debet och kredit Grundbok (kronologisk, verifikationslista, dagbok) Huvudbok (systematisk) Regler och normer Bokföringslagen, BFL Årsredovisningslagen, ÅRL God redovisningssed Redovisningsrådet, RR Bokföringsnämnden, BFN FAR Resultaträkning Balansräkning Noter Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Periodisera värdera avsluta Start-balans Löpande bokföring Års-bokslut Årsredo-visning Räkenskaps-analys

5 Balansräkning Balansräkning Exempel på konton: Inventarier Varulager
Tillgångar Tillgångskonton Eget kapital och skulder Skuldkonton Debet + Kredit - Debet - Kredit + Exempel på konton: Inventarier Varulager Kundfordringar Kassa, bank, postgiro Exempel på konton: Aktiekapital Årets vinst Banklån Leverantörsskulder

6 Balanskonton Exempel Ägaren tillskjuter kr. Beloppet sätts in på plusgirot Företaget lånar kr. Beloppet sätts in på banken. Inventarier köps kontant för kr, tas från banken. Tillgångar Eget kapital och skulder Inventarier Eget kapital + 3) ) Plusgiro Lån + 1) ) Bankgiro 2) )

7 Resultaträkning Resultaträkning Till exempel Till exempel
Kostnader Utgiftskonton Intäkter Inkomstkonton Debet + Kredit - Debet - Kredit + Till exempel Varuförsäljning Arvoden Hyresinkomster Ränteinkomster Till exempel Varuinköp Lokalhyra Kontorsmateriel Elenergi

8 Resultatkonton Exempel
Företaget köper varor kontant för kr, från plusgirot Löner betalas med kr, från plusgirot Alla varor säljs för kr, betalning sker till plusgirot Hyror betalas med kr, från plusgirot Tillgångar Inkomster Utgifter Plusgiro Försäljning Varuinköp 3) ) RR ) ) RR 2) 4) + Hyror 4) RR Resultaträkning Varuinköp Försäljning Hyror Löner Årets resultat + Löner ) RR

9 Baskontoplan

10 Resultaträkning Rörelsens intäkter 850 Rörelsens kostnader - 600
Rörelseresultat Finansiella intäkter 10 Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat

11 Balansräkning Balansräkning för AB X
Anläggningstillgångar Eget kapital Omsättningstillgångar Obeskattade reserver 1 934 Avsättningar Skulder

12 Balans- och resultaträkning Ekonomiska resultat

13 Kommunicerande kärl

14 Värderingsregler Värdering av tillgångar, avsättningar och skulder
regleras i: civillagstiftningen skattelagstiftningen Civilrättsliga lagstiftningen anger maxvärde, t ex Bokföringslagen och Årsredovisningslagen Skattelagstiftningen anger minvärde, t ex Inkomstskattelagen

15 Civilrättslig värdering
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån anskaffningsvärde och ekonomisk livslängd Omsättningstillgångar skrivs av enligt lägsta värdets princip Avsättningar och skulder

16 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
Orsaker: skjuta upp skattebetalningar jämna ut vinster mellan olika år inte redovisa och dela ut skenvinster behålla likvida medel, undvika skatt och utdelning Metoder: periodiseringsfonder över/underavskrivningar

17 Avskrivningar över plan
Skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier Räkenskapsenlig avskrivning huvudregel (”30% - regeln”), 70% * avskrivningsunderlag kompletteringsregel (”20% regeln”) Restvärdeavskrivning huvudregel (”25% - regeln”)

18 Räkenskapsanalys (Finansiell analys)
Vad är en räkenskapsanalys? Fastställ analysens syften Granska underlaget Beräkna nyckeltal Ställ finansiell diagnos

19 Analysområden Beräkna nyckeltal för: Räntabiliteten = lönsamheten
Likviditeten = betalningsförmågan på kort sikt Soliditeten = betalningsförmågan på lång sikt

20 Räntabilitet Resultat Räntabilitet = * 100 (%) Kapital
Räntabiliteten beroende av: vinsten kapitalbindningen Resultatet beroende av: volymen priset kostnaden

21 Räntabilitet Avkastning på sysselsatt kapital, Rsyss
Avkastning på totalt kapital, RT Rörelseresultat + Finansiella intäkter * 100 = RT Genomsnittlig balansomslutning Rörelseresultat efter finansnetto + Finansiella kostnader Avkastning på sysselsatt kapital, Rsyss Avkastning på operativt kapital, Rop

22 Räntabilitet RE = RT + (RT – RS) * S/E Avkastning på eget kapital, RE
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader * (1 – skattesats) * 100 = RE Genomsnittligt justerat kapital Justerat eget kapital = Eget kapital plus 70 % av obeskattade reserver Hävstångsformeln (sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital) RE = RT + (RT – RS) * S/E

23 Likviditet omsättningstillgångar I Kassalikviditet =
kortfristiga skulder omsättningstillgångar I + II Balanslikviditet = kortfristiga skulder

24 Soliditet Soliditet I = Totalt kapital Riskbärande eget kapital
Justerat eget kapital Soliditet I = Totalt kapital Riskbärande eget kapital Soliditet II = Skulder (inklusive x % av obeskattade reserver) Skuldsättningsgrad = Rörelseresultat efter avskrivningar + Finansiella intäkter Räntetäckningsgrad = Räntekostnader

25 Nyckeltal Exempel Ett företag har följande balansräkning (kkr):
Anläggningstillgångar Eget kapital Omsättningstillgångar II Långfristiga skulder Omsättningstillgångar I Kortfristiga skulder Beräkna A kassalikviditeten B balanslikviditeten C soliditeten

26 Nyckeltal Exempel A kassalikviditeten 500/400 = 1,25
B balanslikviditeten /400 = 3,00 C soliditeten /2 700 = 41 %


Ladda ner ppt "Årsredovisning och bokföring. Räkenskapsanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser