Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andra föreläsningen redovisning & finansiering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andra föreläsningen redovisning & finansiering"— Presentationens avskrift:

1 Andra föreläsningen redovisning & finansiering

2 Kapitel 21 - Årsredovisning
Bokföring är ett system för att registrera, klassificera, värdera och rapportera affärshändelser och ekonomiska transaktioner i företag och andra organisationer. Extern redovisning Internredovisning Löpande bokföring Årsbokslut ÅR + ev. Kvartalsr. Extern räken- skaps analys Figur från bokföring till extern analys, Olsson & Skärvad, 2004, s. 324 Ind.Ek.Ent. Vt 2006

3 Alla affärshändelser bokförs dubbelt – d.v.s. på två konton.
Vid årsbokslutet upprättas resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I Årsredovisningslagen ställs krav på att en årsredovisning skall vara: Överskådligt uppställd. Följa god redovisningssed. Ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

4 Årsredovisningens olika delar:
Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter Förvaltningsberättelse + Revisionsberättelse om aktiebolag. Going concern – fortlevnadsprincipen Försiktighetsprincipen Konsekvensprincipen Ind.Ek.Ent. Vt 2006

5 Basuppställning resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader
Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter och kostnader Skatt Årets resultat Ind.Ek.Ent. Vt 2006

6 Exempel på en enkel resultaträkning.
Ind.Ek.Ent. Vt 2006

7 Balansräkningen Ind.Ek.Ent. Vt 2006

8 Värdering av tillgångar och skulder
Intäkter Till- gångar BR RR Ind.Ek.Ent. Vt 2006 Jmf figur 21.8, s. 339

9 Värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder styrs av regler i:
Civillagstiftningen Skattelagstiftningen Ind.Ek.Ent. Vt 2006

10 Speciellt fokus anläggningstillgångar:
Utgångspunkt är anskaffningsvärdet. Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd ska skrivas av systematiskt över livslängden. Nedskrivning skall göras om tillgångens värdeminskning är bestående. Under vissa förutsättningar kan uppskrivning av värdet ske – väsentlig högre värde än det bokförda, bestående, tillförlitlig värdering + ej omfatta immaterillatillgångar. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

11 Värdering av omsättningstillgångar – finns 4 typer – skall tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Lägsta värdets princip Verkligt värde = Försäljningsvärde -Försäljningskostnaden. Avskrivningar över plan – ackumulerade överavskrivningar – obeskattad reserv. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

12 Skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier:
Huvudregel (30% regel) – avskrivningsunderlag * 70% = lägsta tillåtna värde på inventarier & maskiner i årets BR. Kompletteringsregeln (20% regeln) – 80% årets anskaffningsvärde, 60% förra årets, 40% året innan dess och 20% ett år ytterligare bakåt. Uppgifter i häfte under avskrivningar: 1-3 Ind.Ek.Ent. Vt 2006

13 Kapitel 22 Finansiell/räkenskap analys – att räkna på siffrorna i ÅR
Arbetsgång vid finansiell analys: Fastställ syftet med analysen. Granska underlaget. Beräkna nyckeltal. Tolka nyckeltal. Ställ finansiell diagnos. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

14 Räntabiliteten = lönsamheten
Likviditeten = betalningsförmåga på kort sikt Soliditeten = betalningsförm. på längre sikt Nyckeltalen jämförs t.ex. med: normtal, företagets tidigare prestationer, branschindex, konkurrenternas värden Lätt att bara räkna fram siffror – men vad de betyder siffrorna egentligen?! Ind.Ek.Ent. Vt 2006

15 Tre vanliga räntabilitetsmått:
Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Ind.Ek.Ent. Vt 2006

16 Du-Pont modellen Källa: Ax et al, 2005 Ind.Ek.Ent. Vt 2006

17 Skuldsättningsgraden = S/E Rs= Genomsnittligränta på totala skulder
Hävstångsformeln: Skuldsättningsgraden = S/E Rs= Genomsnittligränta på totala skulder S = skattesatsen Ind.Ek.Ent. Vt 2006

18 Om att bedöma hur bra räntabiliteten är:
Tidigare år Branschen Konjunkturläget Kan någorlunda fastställa räntabilitetsnivån m.h.a.: inflationen + realränta på riskfri utlåning + riskpremie + självfinansiering Ind.Ek.Ent. Vt 2006

19 Likviditet – kan räkningarna betalas i tid?
Kassalikviditet=Omsättn.tillg.1 / Korta skulder Företag kan gå i konkurs trots att de har mycket kapital (t.ex. hög soliditet). Soliditet Soliditet = Justerat EK / Totalt kapital EK + 70%, d.v.s. (1-s) Ind.Ek.Ent. Vt 2006

20 Dålig soliditet t.ex. p.g.a. förluster eller expansion.
God soliditet visar att förtaget kan stå emot sämre tider, kan t.ex. lättare få banklån kan dock även bero på att man underinvesterat. Dålig soliditet t.ex. p.g.a. förluster eller expansion. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

21 Sammanfattning och reflektioner:
Ind.Ek.Ent. Vt 2006


Ladda ner ppt "Andra föreläsningen redovisning & finansiering"

Liknande presentationer


Google-annonser