Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grunden i kostnads- och intäktsanalysen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grunden i kostnads- och intäktsanalysen"— Presentationens avskrift:

1 Grunden i kostnads- och intäktsanalysen
Kapitel 10 F Grunden i kostnads- och intäktsanalysen

2 God ekonomi = hushålla med resurser
Företag har ofta många olika mål – jmf intressentmodellen – men en viss typ av mål anses ofta vara centrala… lönsamhetsmålen spelar ofta en mycket viktig roll – alla företag måste vara lönsamma för att överleva på lång sikt. Hur avgör man hur lönsamt ett företag är? IndEkEnt vt 2006

3 Hur har det gått för företaget?
Effektivitet Externt Produktivitet Internt Två olika typer av mått: Resultat – vinst/förlust Lönsamhet – t.ex. räntabilitetsmått, resultat relaterat till investerat kapital IndEkEnt vt 2006

4 Tre begreppspar Inbetalning – Utbetalning
- bestäms av överföringen av likvida medel Inkomst – Utgift - bestäms av affärstransaktioner. Inkomst då fakturan sänds iväg och bokförs. Utgift uppstår vid anskaffningstillfället, bokförs då fakturan erhålls och bokförs. Intäkt – Kostnad - Kostnad avser värdet av förbrukade resurser under en period. - Intäkt avser värdet av levererade prestationer under en period. Bägge är periodiserade – länk till vinst/förlust och resultat IndEkEnt vt 2006

5 Bokföringsmässiga och Kalkylmässiga kostnader och intäkter.
Skillnaden ligger i: Urval Periodisering Värdering Formel: BFkostn.-BFmerkostn.+ KKMmerkostn.=KKMkostn. Intäkter och kostnader på bokföringsmässiga grunder ger bokföringsmässigt resultat. Studera exempel på s. 137 IndEkEnt vt 2006

6 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader.
(hela cirkeln) Kalkylmässiga kostnader (hela cirkeln) Kostnader som är både bokföringsmässiga Och kalkylmässiga (oftast den största andelen av kostnaderna). Alla kalkylmässiga kostnader inkluderas i produktkalkylering. IndEkEnt vt 2006

7 Fast och rörliga kostnader
Fasta Kostnader (FK) + Rörliga Kostnader (RK) = Totala Kostnader (TK) Rörliga kostnader är variabla mot företagets output avseende Tid Mängd (volym) Värde IndEkEnt vt 2006

8 Y-axeln = kostnadens storlek (SEK)
X-axeln = volym Y-axeln = kostnadens storlek (SEK) IndEkEnt vt 2006

9 Fasta och rörliga kostnader
Kr TK RK FK Antal IndEkEnt vt 2006

10 Halvfasta kostnader – mellanvariant!
Ökar språngvis när verksamhetsvolymen ökas. Kan vara reversibla (går tillbaka) eller irreversibla (går inte tillbaka). Kostnad Verksamhetsvolym IndEkEnt vt 2006

11 Direkta och indirekta kostnader
Föredelning av indir.kostn. Kostnadsställen (ofta avdelningar) Kostnadsbärare (varor eller tjänster som företaget producerar) Kostnadsslag (löner, material, el telefon m.m. Direkta kostnader Kostnadsfördelnings schema, FEK 100, s. 142 IndEkEnt vt 2006

12 Särkostnad – tillkommer vid ett beslut
Samkostnad – påverkas inte av beslutet Begreppen används vid beslutstillfällen. Särintäkt – intäkt som tillkommer eller försvinner vid beslut. Endast framtida intäkter och kostnader som skiljer sig mellan handlingsalternativ är beslutsrelevanta. IndEkEnt vt 2006

13 Två vanliga misstag Alternativkostnad
Att man antar att alla rörliga kostnader är beslutsrelevanta. Att man antar att alla fasta kostnader inte är beslutsrelevanta. Alternativkostnad – beslut handlar inte bara om att välja utan även att välja bort! Vid ett val väljs något annat bort och detta är alternativkostnaden! – Centralt begrepp i nationalekonomin. IndEkEnt vt 2006

14 Beslut vid ledig kapacitet
+ Särintäkt Särkostnad Alternativkostnad = Operationell vinst/förlust Beslut vid ledig kapacitet - behandlar hur man på effektivast möjliga vis skall använda ledig kapacitet. Kostnader för redan anskaffade resurser är inte relevanta vid beslut under ledig kapacitet! Särkostnaderna för att ta ordern är relevant – OBS! gäller på kort sikt! Beslutsregel: JA om särintäkt > särkostnad IndEkEnt vt 2006

15 Sunk cost – ej återvinningsbar kostnad.
Aldrig beslutsrelevanta - d.v.s. de är inte relevanta vid framtida beslut. De kostnader som är intressanta är de som handlar om framtida kostnader. IndEkEnt vt 2006

16 Sammanfattande bild över de olika kostnadsbegreppen.
Fasta kostnader Rörliga kostnader Verksamhets- volym Kostnader Direkta kostnader Indirekta kostnader Kostnadsfördel- ningsprincip Samkostnader Beslussituation Särkostnader Figur ur Företagsekonomi 100, Skärvad & Olsson, s. 147 IndEkEnt vt 2006

17 Lite reflektioner Viktigt här att lära sig basbegreppen för att kunna göra rätt typ av kalkyler. Genom att skilja mellan de olika typerna av kostnader skapar man förutsättningar för goda beslut – begreppen används vid olika typer av situationer. Tidhorisonten är betydelsefull vid beslut. IndEkEnt vt 2006

18 Rekommenderade uppgifter i övningshäftet
Gör uppgifterna: 1-5 Till nästa gång – läs kapitel 11 och försök lösa uppgift 10 och 16 IndEkEnt vt 2006


Ladda ner ppt "Grunden i kostnads- och intäktsanalysen"

Liknande presentationer


Google-annonser