Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koncernredovisning – Repetition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koncernredovisning – Repetition"— Presentationens avskrift:

1 Koncernredovisning – Repetition
Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi

2 BokfL 6:7.1 §: Koncerninterna poster och minoritetsandelar
”I koncernbokslutet skall koncernens resultat och ekonomiska ställning presenteras som om koncernföretagen utgjorde en enda bokföringsskyldig. Effekten av koncerninterna poster som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretagen skall elimineras.”

3 Extern redovisning för ett enskilt företag
Företag Ab

4 Koncernredovisning A Ab C Ab B Ab

5 BokfL 6:8.1 §: Förvärvsmetoden
”Koncernens interna innehav av aktier eller andelar i ett dotterföretag skall elimineras genom att deras anskaffningsutgift dras av och genom att från dotterföretagets eget kapital vid anskaffningstidpunkten dras av ett belopp som motsvarar koncernens innehav… ”

6 BokfL 6:8.3 §: Koncernaktiva BokfL 6:8.5 §: Koncerngoodwill
”Om anskaffningsutgiften för aktier eller andelar vid elimineringen enligt 1 mom. är större än motsvarande eget kapital, skall den resterande posten (koncernaktiva) fördelas enligt koncernens ägarandel på de tillgångs- och skuldposter hos dotterföretaget till vilka koncernaktiva kan hänföras.” ”Den del av koncernaktiva som inte kan fördelas enligt 3 mom. (koncerngoodwill) skall skrivas av enligt plan inom fem år eller, om dess verkningstid är längre, under sin verkningstid, dock inom 20 år.”

7 Avskrivning av koncernaktiva
Sista årets avskrivning bokförs som en normal avskrivning enligt plan Per Avskrivningar  RK An Tillgångskonto (Goodwill) Tidigare årens avskrivningar belastar resultat tidigare år  I årets bokslut balanserade vinstmedel (Fritt eget kapital) Per Balanserade vinstmedel Eftersom det är köparen som har fört in en extra tillgång till koncernen genom att betala överpris, skall avskrivningarna belasta köparens resultatposter i koncernbokslutet

8 Ömsesidiga ägarförhållanden
Vid ömsesidiga ägarförhållanden börjar minoritetsandelarna cirkulera i en oändlig loop Koncern- och minoritetsandelarna kan då bestämmas med hjälp av summaformeln för en oändlig geometrisk serie där a är första minoritetsandelen och q är produkten av ägarandelar i korsägandet

9 Ömsesidiga ägarförhållanden...
Efter att koncern- och minoritetsandelarna är definierade sker eliminering av ägandet i dotterföretagen enligt standardmodellen Aktier i moderbolaget uppfattas i hela koncernen som egna aktier och kan således inte tas upp som tillgångar i dotterbolagens balanser Eftersom aktierna i moderbolaget inte är medräknade i dotterbolagets tillgångar, sker ingen eliminering av anskaffningsutgiften Inte heller elimineras det förvärvade egna kapitalet i moderbolaget Från moderbolagets eget kapital vid bokslutstillfället särskiljs inte något minoritetsintresse

10 BokfL 6:7.3 §: Koncerninterna poster och minoritetsandelar
“När koncernbalansräkningen upprättas skall koncernföretagens inbördes fordringar och skulder samt koncernens internvinst som har aktiverats i koncernföretagens balansräkningar elimineras.”

11 Eliminering av koncerninterna fordringar och skulder
Kontrollera först att summa koncerninterna fordringar är lika med summa koncerninterna skulder Koncerninterna fordringar och skulder elimineras i tabellen i kolumnen justeringar Fordringar hos före-tag inom samma koncern (A) Skulder till företag inom samma koncern (B) 60 60 60 60

12 BokfL 6:7.2 §: Koncerninterna dividender
“När koncernresultaträkningen upprättas skall koncernens interna intäkter och kostnader samt den interna vinstutdelningen elimineras…”

13 Interna dividender Koncerninterna dividender elimineras i sin helhet hos mottagaren Per (–) Dividendintäkter  Årets resultat An (+) Balanserade vinstmedel (Fritt eget kapital) Återföring av dividend till betalarens fritt eget kapital skulle leda till felaktig beräkning av minoritetsintresse

14 BokfL 6:7 §: Koncerninterna poster och minoritetsandelar
“I koncernbokslutet skall koncernens resultat och ekonomiska ställning presenteras som om koncernföretagen utgjorde en enda bokföringsskyldig. Effekten av koncern-interna poster som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretagen skall elimineras. När koncernresultaträkningen upprättas skall koncernens interna intäkter och kostnader samt den interna vinstutdelningen elimineras...“

15 Koncernintern försäljning
Koncernintern försäljning elimineras i koncernresultaträkningen som en volymkorrigering utan resultateffekt Per (–) Försäljning (Säljaren) An (–) Inköp (Köparen) Moms elimineras inte Motparten för transaktionerna är staten som är utanför koncernen

16 BokfL 6:7 §: Intern vinst i lager
2. mom: ”När koncernresultaträkningen upprättas skall koncernens interna intäkter och kostnader samt den interna vinstutdelningen elimineras... Dessutom skall förändringarna under räkenskapsperioden elimineras i koncernens internvinst som har aktiverats i koncernföretagens balansräkningar.” 3. mom: “När koncernbalansräkningen upprättas skall koncernföretagens inbördes fordringar och skulder samt koncernens internvinst som har aktiverats i koncernföretagens balansräkningar elimineras…”

17 Intern vinst i lager – Korrigeringar
Ingående (1.1.) aktiverad internvinst Periodiseras om Per (–) Balanserade vinstmedel (Säljaren) An (+) Förändring i lager  Årets resultat (Säljaren) Utgående (31.12.) aktiverad internvinst Elimineras Per (–) Förändring i lager  Årets resultat (Säljaren) An (–) Omsättningstillgångar (Köparen)

18 BokfL 6:7.5 §: Ackumulerade bokslutsdispositioner
“Den ackumulerade differensen (avskrivnings-differens) mellan bokförda och planenliga avskrivningar samt reserver skall tas upp i koncernbalansräkningen uppdelade i eget kapital och latent skatteskuld samt deras förändring i koncernresultaträkningen uppdelad i förändring i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat.”

19 ABL 11 kap: Ökning av aktiekapitalet 1 §: Olika sätt att öka aktiekapitalet
”Aktiekapitalet kan ökas 1) genom att teckningspriset för aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter helt eller delvis tas upp i aktiekapitalet så som föreskrivs i 9 och 10 kap., 2) genom att till aktiekapitalet görs en överföring från det fria egna kapitalet (fondförhöjning), eller 3) genom att i aktiekapitalet tas upp tillgångar som i andra fall än det som avses i 1 punkten investeras i bolaget under förutsättning att de tas upp i aktiekapitalet (aktiekapitalinvestering).”

20 ABL 9 kap: Aktieemission 1 §: Aktieemission
”Bolaget kan emittera nya aktier eller avyttra egna aktier som det innehar (aktieemission). Vid en aktieemission kan aktier tecknas mot betalning (emission mot vederlag) eller emitteras utan betalning (vederlagsfri emission).”

21 Emissioner i dotterföretag efter förvärvet
Emission mot vederlag Förvärvskalkylen Det totala emissionsbeloppet adderas till det ursprungliga förvärvsvärdet Eliminering av förvärvat eget kapital Emissionsbeloppet adderas till posterna i eget kapital enligt hur bokningen i samband med emissionen har skett (Aktiekapital och/eller IFEK) Vederlagsfri emission Förvärvskalkylen oförändrad Emissionsbeloppet adderas till Aktiekapital och subtraheras från den post från vilken överföringen har skett (Bundet eller fritt EK)

22 Utländska dotterföretags bokslutsposter (BokfL 6:6 §)
Ett utländskt dotterföretags balansposter skall för sammanställningen med koncernbokslutet omräknas till finsk valuta enligt kursen på bokslutsdagen och resultaträkningsposterna enligt medelkursen under räkenskapsperioden Noterna omräknas på samma sätt som posterna i balansräkningen och resultaträkningen Även andra omräkningsmetoder enligt god bokföringssed får tillämpas

23 BFN (7.11.2006): Omräkningsdifferens
Den kursdifferens som uppstår då ett utländskt dotterföretags eget kapital omräknas benämns omräkningsdifferens Beträffande det egna kapitalet vid anskaffnings-tidpunkten uppkommer omräkningsdifferens från och med anskaffningstidpunkten Beträffande det egna kapital som ackumulerats efter anskaffningstidpunkten uppkommer omräkningsdifferens från och med det bokslut, i vilket kapitalet första gången ingått


Ladda ner ppt "Koncernredovisning – Repetition"

Liknande presentationer


Google-annonser