Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brealey Myers Marcus Corporate finance

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brealey Myers Marcus Corporate finance"— Presentationens avskrift:

1 Brealey Myers Marcus Corporate finance
BMM Brealey Myers Marcus Corporate finance Prata om skillnaden mellan långsiktigt kapitalbehov och säkerheter kontra kortsiktigt kapitalbehov som dessutom fluktuerar. Kapital behövs och det är stor skillnad mellan en nystartat företag och ett gammalt företag. Nystartat företag har oftast inga säkerheter uppbyggda och en affärsidé som är oprövad och därför att det extra svårt att få finansiärer. Banker är ju till sin natur inga riskkapitalplacerare då de inte har egna pengar att spela med utan det är kunders pengar som de lånar mot ränta. En slags kapitalförmedlare. Ett moget företag har andra möjligheter då de byggt upp en tillgångsmassa med hjälp av sina vinster samt att inflation mm har gjort att de har som värde ökat i företaget då nyinvestering med stor säkerhet skulle kosta mer än det värde vari tillgången nu är bokförd. Ett intressant spörsmål är om det finns en gyllen väg när det gäller finansiering. Finns det underfinansiering? Gardell gick in i volvo och menade att de var underfinansierade från banker. Låna pengar från banken och dela ut till ägarna. Fokus på pengarna har ökat. Cash management är en del som vi kommer att prata om och som är allt viktigare. Studenten ska efter att läst detta kapitel kunna Förstå varför företaget måste investera i rörelsekapital eller snarare varför behovsberäkning av rörelsekapital behövs. Det senare är nog det som jag tror är det som är problemet dvs att det finns ett behov och att finansieringen är en sak att lösa. Att visa hur långfristig finansieringspolicy påverkar kortfristig finansiella behov. Det är nog så att en långfristig finansieringslösning är den billigaste men även den mest krävande ut säkerhetsaspekten. Spåra en företagas resurser och användning av likvida medel och utvärdera dess behov för kortfriskigt lån Utveckla en korttidsfinansieringsplan som möter föregets behov av likviditet. Kapitel 19 BMM

2 Koppling lång- och kortfristig finansiering
BMM Koppling lång- och kortfristig finansiering Basen långsiktig finansiering för att lösa finansiering av anläggningstillgångarna i första hand och eventuell bas i rörelsekapitalet. Topparna med kortfristig finansiering I svenska företag ofta en form av checkkredit. Val av centrala faktorer i ditt beslut = tidsaspekten viktig. Jämför privat med pensionstänket i unga år mot ex vis bilinköp som är viktiga. Faktorer som är vikigt i korta perspektivet kan var hur man får ihop pengar till helgens fester eller en kortresa. Långsiktigt kap behov företag mer fokus på snittomsättning, stora investeringar. Skiter i säsongsvariationer. Begreppet ”total capital requirement är det totala kapitalbehovet som ett företag behöver för att driva en verksamhet. Alternativ till finansieringen är nog den säkerhet man kan prestera. Nya företag känsliga och har stora problem med finansieringen. Riskkapital, checkräkning, företagsinteckningar Wasabröd rikt så länge lundström ägde. Ny ägare betalar pengar. Vill ha avkastning, Rena cash, skickar allt överskott till moderbolag dvs ägare. Penningknipa, Denna koppling kan utvecklas, Vad är att föredra? Vad är nackdelarna med att ligga och finansiera detta kort. Kanske att det är jobbigt att alltid ha kontrollen på peningflödena. BMM

3 Olika långssiktiga finansiella strategier
BMM Olika långssiktiga finansiella strategier Relaxed strategi (Tillbakalutad) Middle of the road (Mittfåran) Restrictive policy (Aktivt arbetande) Relax Wasabröd hade hela tiden pengar De andra företagen har nog haft en Mioddle of the road eller restiktiv på grund av att de gått dåligt. Kapital är alltid en bristvara vilket nu när säkerheten togs bort i företagetsinteckningarn nog har visat sig. Rita bilderna som är i boken samtidig som du berättar vad vi gör med överskottet eller hur vi fyller upp överskottet. Prata om de praktiska observationerna som man kan se mär det gäller olika sätt att hantera rörelsekapitalet. 1 Matching maturities som är när man matchar tidsaspekten dvs långa lån på långa tillgångsvärden. Det är nog så som de flesta arbetar som finansiella chefer. Här i Sverige löser man oftast saken med delad långfristigt lån om säkerheten finns och toppen löser man med checkkredit. 2 Permanent Working-capital requirements är när man anser att rörelsekapitalet är en permanent företeelse som man finansierar till 100 % billigast med långfristiga lån. Kräver säkerheter för detta och innebär att man måste placera överlikviditeten i emellanåt. Ofta är det riktigt bra företaga som har råd med detta. 3 The comfort of surplus cash: Ja bekvämt är det men har man betalt för att ha bekvämt på jobbet. Bör nog ändra sig. BMM

4 Vad är bäst? Praktiska observationer (likt strategier)
BMM Vad är bäst? Praktiska observationer (likt strategier) Matchningsprincip i tid Permanent finansiering av rörelsekapital Bekvämlighetsaspekten Rita bilderna som är i boken samtidig som du berättar vad vi gör med överskottet eller hur vi fyller upp överskottet. Prata om de praktiska observationerna som man kan se mär det gäller olika sätt att hantera rörelsekapitalet. 1 Matching maturities som är när man matchar tidsaspekten dvs långa lån på långa tillgångsvärden. Det är nog så som de flesta arbetar som finansiella chefer. Här i Sverige löser man oftast saken med delad långfristigt lån om säkerheten finns och toppen löser man med checkkredit. 2 Permanent Working-capital requirements är när man anser att rörelsekapitalet är en permanent företeelse som man finansierar till 100 % billigast med långfristiga lån. Kräver säkerheter för detta och innebär att man måste placera överlikviditeten i emellanåt. Ofta är det riktigt bra företaga som har råd med detta. 3 The comfort of surplus cash: Ja bekvämt är det men har man betalt för att ha bekvämt på jobbet. Bör nog ändra sig. BMM

5 Working Capital Management and Short-term Planning
BMM Working Capital Management and Short-term Planning Rörelsekapital som är det kapital som behövs för att driva en verksamhet Kortfristig planering som är det som krävs för att balansera de kortfristiga ut- och inbetalningarna i tiden. Prata om varför det är viktigt att få balans. Kostnad för kapitalbindning är ränta. Kostnad som är det som krävs i en uppstart av ett bolag Kostnad för brister i kapitalbindning är varubrist med bristande försäljning (Wasabröd) förråd med reservdelar (ofta mycket stort) Brister i kapital ger upphov till sena betalningar och senare även dåligt rykte. Detta ger att ”BIND INTE MER KAPITAL ÄN DET BEHÖVS”. SKRIV PÅ TAVLAN. BMM

6 Vad är rörelsekapital? I huvudsak är handlar det om:
BMM Vad är rörelsekapital? I huvudsak är handlar det om: + Kortfristiga tillgångar (eller omsättningstillgångar) - Kortfristiga skulder Viktigast är kundfordringar på tillgångssidan Leverantörerskulder på skuld sidan. Tillgångssidan har även lager som en stor post Man kan inte förvänta sig att kunderna betalar direkt utan gängse betalningstiden i Sverige är 30 dagar när det gäller varuinköp. Vissa bolag använder sig av kortare tider tex. transportföretagen. Kortfristiga är de skulder som man förväntar sig skall omvandlas till kontanter i en snar framtid Man skiljer på Trade Credit och Consumer Credit. Handelskredit och konsumentkredit. TC är BtB handel men Consumer Credit är konsumentkredit. Lager består av olika typer av lager. Råvaror halvfabrikat (eget eller inköpt lego) samt färdigvarulager som är slutprodukten Slutligen finns det cash och värdepapper (inte så vanligt i Sverige men finns vid överlikviditet i väntan på att de ska användas. eller andra säkerheter som kan omsättas till kontanter. Kassan består inte längre av kontanter i kassaskåpet utan av bankkonton. Problemet med att ha kassaberedskap kontra att få låna på kort tid. Problemet tas bort genom checkkredit i Sverige som är lite dyrare men bara på utnyttjat belopp. Current liabilities. Är Kortfristiga skulder. Består av leveskuld och kortfristiga skulder. Lån och övriga skatter mm. BMM

7 Kortfristiga tillgångar (i huvudsak)
BMM Kortfristiga tillgångar (i huvudsak) Kundfordringar handelskredit konsumentkredit Lager råvaror/PIA färdigvaror Övriga lättkonverterade tillgångar bank och värdepapper Skriv denna på tavlan. Finns inte med i studentexemplaret. BMM

8 Kortfristiga skulder leverantörsskulder (den viktigaste)
BMM Kortfristiga skulder leverantörsskulder (den viktigaste) korta krediter räntefria skulder (skatter mm) Skriv denna på tavlan. Finns inte med i studentexemplaret. BMM

9 Rörelsekapital Simple Cycle of operations (enligt boken) Betalning
BMM Rörelsekapital Simple Cycle of operations (enligt boken) Betalning Råvarulager Fordringar Färdigvaru- lager BMM 8

10 Begreppsvärlden - vilka kostnader är det
BMM Begreppsvärlden - vilka kostnader är det Net Working Capital = ”Working capital Cash Conversion Cycle – Tiden mellan utbetalning för material och inbetalningen från kunderna Carrying Costs – Lagerhållningskostnader, fysiskt och finansiellt Shortage Costs – Bristkostnader N W C används inte i Sverige som beteckning utan working capital är just detta och översätts med rörelse kapital eller sysselsatt kapital. Som oftast överstiger tillgångarna skulderna i detta läge. Jämför nyckeltal. Balanslikviditet och kassalikviditet. Cash conversion cycle enligt formel är SKRIV PÅ TAVLAN CCC = (tillverkningstid+ fakturering) - leveratörskredittiden Rita bilden på tavlan eller en annan bild Kommentera bilden med Colorlux preemkontraktet och ledtider Uppsättning med start 15 maj 16 veckor frammåt Carrying costs = ränta och lagerkostn försäkring inkurrans Shortage costs = Slut på ramateral stoppar produktion//slut på färdigvaror, kan inte leverera BMM

11 BMM Mätmetod er för CCC Genomsnittlig lagringstid = Genomsnittligt lager *365 COGS Kunder kredittid = Genomsnittlig kundfordran * 365 Årsomsättning Leverantörer = Genomsnittlig leverantörsskuld * 365 CCC= Cach conversion cycle. Tala om att detta inte stämmer rakt av i Sverige utan ann man måste justera för momsen Lagringstiden är också lite fel beroende på olika priser på råvaror och färdigvaror där förädlingsvärdet ingår. COGS är också mer än bara material. Prata om att COGS inte bara är varor utan hela tillverkningskostnaden. Därför stämmer inte. Det samma gäller för genomsnittlig kredittid för kunder. Momsen ingår i reskontran. Prata om hur denna kan minskas genom ökade lev krediter i Preemprojektet. Egentligen Cash management. Carrying costs är kostnader för att hålla lager i form av Dock är det dessa mått vi måste ta fram för att beräkna denna. Måtten sker ofta från praktisk erfarenhet samt att du kan får snittbetalningarna ur datan idag i antal dagar. BMM

12 Resultaträkning Försäljning 3 000 KSV (end mtrl) -2 500
BMM Resultaträkning Försäljning KSV (end mtrl) Res före avskr Tillgångar Kundfordringar (utan moms) Varulager Skulder Leverantörsskulder (utan moms) Försäljning 3 000 KSV Res före avskr 500 Tillgångar Kundfordringar Varulager Skulder Leverantörsskulder Genomsnlagrtid ( )/2=230 i genomsn lager 230/2500 = 0,172 *365 dgr =31,39 dagars genomsnittlig lagringstid Genomsn Kunder kredittid ( )/2=500 i genomsn lager 250/3000 =0,10 0,10 *365 dgr = 30,42 dgr i genomsnittlig kredittid Genomsn levernatörerkredittid ( /2= (225*365)/2500= 32,85 31,39+30,42-32,85 = 28,96 BMM

13 Preemprojektet Order 70 miljoner Kostnad 560 stationer C:a 15 veckor
Mtrl 35 miljoner Löner 10 miljoner 560 stationer C:a 15 veckor Start maj Produktionstid 8 veckor Stor ställkostnad Betalningsvillkor Förskott 10% Delbetalning 20 % 1 juni Delbetalning 30 % 15 juli 30 % 20 aug 10 % slutbesiktning BMM

14 Changes in Cash & W.C. Example - Dynamic Mattress Company 2017-04-06
BMM Changes in Cash & W.C. Example - Dynamic Mattress Company BMM

15 Changes in Cash & W.C. Example - Dynamic Mattress Company Assume
BMM Changes in Cash & W.C. Example - Dynamic Mattress Company Assume dividend = $1 mil R.E.=$11 mil BMM

16 19.3 Finns inte i studentex Gör jämförelser med svenska bolag
BMM 19.3 Gör jämförelser med svenska bolag Egentligen är det en kassaanalys Finns inte i studentex BMM

17 Balansera rörelsekapital
BMM Balansera rörelsekapital Genom likviditetsbudget Ingående värden Månadens förändring Utgående värden överförs till nästa månad HUR GÖR MAN DÅ FÖR ATT HA KONTROLLEN PÅ KAPITALFLÖDENA. BMM

18 Likviditets budget Tre stegs modell
BMM Likviditets budget Tre stegs modell Steg 1 – Prognostisera inbetalningarna. Steg 2 - Prognostisera utbetalningarna. Steg 3 – Beräkna över- eller underskott BMM

19 Likviditetsschema BMM

20 Inbetalningarna Beräkning Ingående balans Lägga till det som skapas
BMM Inbetalningarna Beräkning Ingående balans Lägga till det som skapas Dra ifrån det som går över till nästa period för kundfordringar lager BMM

21 Utbetalningarna kan delas upp i fyra katergorier
BMM Utbetalningarna kan delas upp i fyra katergorier Betalning av leverantörsskulder för produktionsresurser Betalning av övrig administration Kapitalutgifter Skatt, ränta och utdelning BMM

22 Finansiell planering Upprättandet Uppföljning 2017-04-06 BMM BMM
Visa en enkel på tavlan Har man tillräckliga reserver för att möte kunders försenade betalningar? Ratio Är det några dolda kostnader med att dra på leverantörsbetalningarna Står man bra finansiellt rustade inför 2004. ska min hitta andra finansieringsformer för stora kapitalbehov under perioden BMM

23 Cash Budgeting Example - Dynamic Mattress Company
Dynamic collections on AR BMM

24 Cash Budgeting Example - Dynamic Mattress Company Dynamic cash budget
BMM

25 Kortfristig finansiering
BMM Kortfristig finansiering Checkräkningskredit (alla bolag har det) Värdepapper (mindre vanligt i Sverige) Factoring Checkräkningskrediten är nästan ett måste i Sverige och finns i de allra flesta fall av företag. Anledning är just att vi har en lönebetalning den 25 i månaden som måste finansieras och det är nästa alltid så att fakturering sker den sista i månaden beroende på budgetkrav. Värdepapper är inte vanligt i SV. Det tar tid administrera och du måste vara lite insatt om du inte köper obligationer men de förändras också i värde beroende på ränteförändringar. Factoring är ansett vara en dyr finansieringsform men betänk att du kan minska krav och handläggningsresurser men kan även få neg konsekvenser då annan part kräver som inte har kundrelationen. Kräver exakta och bra faktureringsrutiner. Ofta är det banken som ställer krav på detta för att få kontroll över kundfordringarna som tidigare ingick i säkerheterna i företags-inteckningarna Effektiv ränta vid 2 % factoring enligt boken. 1,0204 upphöjt till 12 – 1 dvs. ränta på ränta effekt. Ger en ränta på 27,4 % Andra sätt att finansiera är att belåna tillgångarna. I Sverige har vi så kallade företags-inteckning. Ett mer vanligt sätt nu för tiden är leasing som också är ett sätt att finansiera vilket skiljer sig åt genom att man undandrar tillgångarna ur företagsinteckningarna. BMM

26 Banklånekostnader Simple interest Discount interest
BMM Banklånekostnader Simple interest Discount interest Interest with compensating balances Simple interest Vanligast i Sverige Effektiv ränta måste alltid anges Beräkning enligt formel Discount interest Har stött på det men är väldigt ovanligt Interest with compensating balances Har aldrig stött på det. Ser inte riktigt vitsen med det. BMM


Ladda ner ppt "Brealey Myers Marcus Corporate finance"

Liknande presentationer


Google-annonser