Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självförvaltning Bollnäs kommuns skolplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självförvaltning Bollnäs kommuns skolplan"— Presentationens avskrift:

1 Självförvaltning Bollnäs kommuns skolplan
”Genom att uppmuntra till en mångfald av aktörer inom förskola/skola vill vi att dessa ska kunna omformas till självstyrande enheter. Detta ger lärare, föräldrar och elever större möjlighet till frihet och inflytande över verksamheten.” Bollnäs kommuns konkurrensplan ”Kommunens övergripande mål är ökad konkurrens som ett medel för att nå så hög effekti­vitet och så god kvalité som möjligt på kommunens tjänster. Mångfalden och variationen i utförandet ska utökas. Valfrihet för kunderna ska införas, men utan att kommunen förlorar kontrollen över verksamheter som finansieras med kommunala medel.”

2 Intraprenad/självförvaltning Enligt konkurrensplan
Självständig företagsliknande enhet som på uppdrag av kommunen utför en viss verksamhet. De driftsansvariga ges ökat ansvar, befogenheter och möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas i en tydlig, flerårig överenskommelse med kommunen. Är inte i juridisk mening någon självständig enhet, vilket innebär att det yttersta ansvaret för ekonomi, personal, m m fortsatt är kommunens. Enhetens uppdrag och målgrupp, avtalets längd, organisatoriska ställning, verksamhetens inriktning och omfattning, rutiner, kvalitetskrav, ekonomiska förutsättningar, krav inklusive regler för över- och underskott, produktivitetskrav, personalfrågor, vilka lokaler och utrustning som ingår samt hur uppföljning och samverkan ska ske.

3 Vad får styrelsen besluta om?
Fatta beslut om driftsfrågor Nämnden får ge styrelsen en budget och utifrån det kan styrelsen besluta om resursfördelning, prioriteringar, planering och utformning av yttre och inre skolmiljö. De kan även vara med och besluta om t ex ordningsregler och lägerskolverksamhet.

4 Beslut som styrelsen inte får fatta
Beslut som rör individuella fall Myndighetsutövning Frågor som berör enskild elevs rätt (t ex placering av enskild elev i en viss klass, åtgärdsprogram) Anställning av viss person på viss tjänst (kan däremot vara med och utarbeta kriterier och riktlinjer för personalrekrytering) Företräda kommunen gentemot tredje man (ingå avtal om inköp av varor och tjänster)

5 Arbetsordning Styrelsens ansvar och befogenheter regleras i en arbetsordning som innehåller styrelsens arbetsuppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid Styrelsens sammansättning Rektor ingår som ledamot Föräldrar skall ingå och vara i majoritet. Val av ledamöter och ersättare Valet av föräldrarepresentanter sker utifrån demokratiska former. De som sitter i styrelsen har rätt till ledighet och ekonomiska förmåner som gäller för självförvaltningsorganen (reglerat i kommunallagen)

6 Förutsättningar Vilka verksamheter som ska omfattas
Enheten ska ha en budget i balans I den lokala arbetsplanen ska det tydligt anges hur skolan ska arbeta med pedagogisk utveckling för att nå ökad måluppfyllelse Ett förankrat förslag från rektor för den skola som föreslås bli självstyrande där majoriteten av anställda och vårdnadshavare stödjer förslaget om självstyrande enhet.

7 Slutsatser av försöksverksamhet
Utvecklingsbenägna skolor. Rektorer som var mycket positiva till att bilda en lokal styrelse. 1-2 års förberedelsetid Arvoderingen Föräldrarna ville komma bort från de traditionella kring frågorna som mat, skolgård De pedagoger som var involverade i processen från början var skolor som lyckades bättre.


Ladda ner ppt "Självförvaltning Bollnäs kommuns skolplan"

Liknande presentationer


Google-annonser