Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsutredningen 2010 Upphandlingsutredningen - analyser och förslag NFOA den 4/6 2013 av Magnus Arnek, Sekreterare i utredningen Fil dr i nationalekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsutredningen 2010 Upphandlingsutredningen - analyser och förslag NFOA den 4/6 2013 av Magnus Arnek, Sekreterare i utredningen Fil dr i nationalekonomi."— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsutredningen 2010 Upphandlingsutredningen - analyser och förslag NFOA den 4/6 2013 av Magnus Arnek, Sekreterare i utredningen Fil dr i nationalekonomi

2 Upphandlingsutredningen 2010 Kort om utredningen •Uppdrag att se över möjligheterna att förenkla regelverket och åstadkomma en mer väl fungerande offentlig upphandling samt bättre statistik •Drygt två års intensivt utredningsarbete i kontinuerlig dialog med upphandlande myndigheter och leverantörer i olika branscher •Omfattande analys, juridiskt och samhällsekonomiskt.

3 Upphandlingsutredningen 2010 Resultatet •Den 5 mars 2013 presenterades resultatet av utredningsarbetet i betänkandet: ”Goda affärer– en strategi för hållbar offentlig upphandling”, SOU 2013:12 •Knappt 700 sidor och 12 kapitel, plus ca 1000 sidor bilagor •Innehåller ett drygt 50-tal olika förbättringsförslag, inklusive en nationell handlingsplan för offentlig upphandling

4 Upphandlingsutredningen 2010 Övergripande bedömningar •Tydlig slagsida mot lagtillämpning – till harm för den goda affären, •Brist på ledarskap och strategiskt perspektiv såväl på nationell som på lokal nivå, •T.ex. saknar flertalet myndigheter en upphandlingsstrategi, •Stora kunskapsbrister, till stor del pga. av undermålig statistik på upphandlingsområdet

5 Upphandlingsutredningen 2010 …bedömningar •Lagstiftningen och dess tillämpning upplevs som krånglig och oflexibel •Stort antal överprövningar orsakar förseningar, fördyringar och allmän osäkerhet – det gäller att till varje pris undvika överprövningar! •Mycket bristfällig uppföljning, en viktig anledning till de kvalitetsproblem som uppdagats i viktiga välfärdssektorer, •Mindre upphandlande myndigheter och företag upplever särskilda problem – svårt ha tillräcklig kompetens om regelverket

6 Upphandlingsutredningen 2010 Den offentliga upphandlingen i siffror •550-600 miljarder kronor/år eller mer … •19 300 upphandlingar annonserades 2011 •Okänt antal direktupphandlingar •7 av 10 upphandlingar omfattas inte av EU:s upphandlingsdirektiv •I genomsnitt 4,2 anbudsgivare per upphandling •7 procent av upphandlingarna blev föremål för överprövning

7 Upphandlingsutredningen 2010 Goda affärer är målet •fokus på verksamheternas behov och servicen till medborgarna •lägsta möjliga totalkostnad •miljömässigt och socialt hållbar utveckling •nya och innovativa lösningar •konkurrensen och de mindre företagen

8 Upphandlingsutredningen 2010 Konkurrens och mångfald av leverantörer •En väl fungerande konkurrens är ett av de viktigaste medlen för goda affärer. Ökat deltagande av SME särskilt viktigt. •Lära av privat sektor – utveckla och förnya offentlig sektor •Ta del av de produktivitetsförbättringar som sker i den privata konkurrensutsatta sektorn •En mångfald av varor/tjänster behövs för att utveckla den offentliga servicen

9 Upphandlingsutredningen 2010 Upphandling – ett av de främsta effektiviseringsinstrumenten •Ex: pressa kostnaderna m 2% spara drygt 10 miljarder kr per år alternativt vässa kvalitén •Kräver ett strategisk helhetsperspektiv på upphandlingen •inköpssamverkan en strategisk fråga •e-upphandlingens effektiviseringspotential

10 Upphandlingsutredningen 2010 Kvaliteten i centrum •Prioritera kvalitetsfrågor vid upphandling av varor och tjänster som är strategiska för välfärden •Genomtänkta kvalitetskrav och premiera lösningar med kvalitet utöver ställda krav. Skapa drivkrafter genom ersättningsmodeller och uppföljning. •Relativa anbudsutvärderingsmodeller bör inte tillämpas •Kategoristöd för viktiga varor och tjänster

11 Upphandlingsutredningen 2010 Förslag för en mer strategisk upphandling på myndighetsnivå •Offentlig upphandling, med fokus på ledarskap och strategi, integreras i kompetensutvecklingen av ledare i staten •Informationsinsatser om upphandlingens strategiska betydelse •Hjälp till myndigheterna som inser vikten av att arbeta strategiskt med sin upphandling

12 Upphandlingsutredningen 2010 Höja upphandlingskompetensen •Femårig finansiering av tre professurer med olika grundkompetens inom offentlig upphandling •Det samordnade upphandlingsstödet ska verka för uppdragsutbildning inom offentlig upphandling •Forskningsanslagen ökas med 10-15 milj. kr/år.

13 Upphandlingsutredningen 2010 Förbättra den undermåliga statistiken •Bygga vidare på Konkurrensverkets statistikinsamling och utveckla ytterligare i takt med e-handel/e-upphandling •Statistikinsamling genom annonser •Särskild insamling av upphandlingens värde •Regelbundna stickprovsundersökningar för att utvärdera miljö och sociala aspekter

14 Upphandlingsutredningen 2010 Öka utrymmet för dialog och förhandling •Skapa samsyn och förståelse – undvika misstag och slippa överprövningar •Ta tillvara nya och innovativa produkter •Direktivförslag om ökade förhandlings- möjligheter genomförs i svensk rätt •Breddat upphandlingsstöd

15 Upphandlingsutredningen 2010 Samhällsekonomiskt optimala beloppsgränser för direktupphandling •De faktiska transaktionskostnaderna motiverar höjda beloppsgränser för direktupphandling •Höj beloppsgränserna till 600 000 kr i LOU och 1 000 000 kr i LUF (högre för byggentreprenad) •Riktlinjer antas vid behov •Dokumentationsplikt

16 Upphandlingsutredningen 2010 Lättare att hitta upphandlingsannonser •Behåll nuvarande annonseringslösning men öka tillgängligheten/transparensen •Alla upphandlingar annonseras i allmänt tillgängliga och godkända databaser •Statistikmyndigheten godkänner databaserna •Databaserna listas hos upphandlingsstödjande myndigheter

17 Upphandlingsutredningen 2010 Bättre möjligheter att ta hänsyn till enskildas särskilda behov och val •Sätt medborgaren i fokus - utnyttja handlingsutrymmet inom direktivens ramavtalsbestämmelser •Komplement till valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) •Avropa varor och tjänster från ramavtal enligt rangordning, enskilds särskilda behov/val eller annan objektiv fördelningsgrund •Viktigt med information om valmöjligheter

18 Upphandlingsutredningen 2010 Prövningen av upphandlingsmål •Åtgärder mot stopp i den offentliga tjänsteproduktionen, motstridig praxis och havererade upphandlingsmarknader •Tre förvaltningsrätter och en kammarrätt •Temporär direktupphandling under prövning •Medlingsfunktion för strukturella problem

19 Upphandlingsutredningen 2010 Miljömässigt hållbar upphandling •Ett kompletterande måleffektivt styrmedel •Lösa/minska lokala miljöproblem •Kostnadseffektivt? – mer forskning behövs •LCA minskar både kostnader och miljöpåverkan •Innovationspotential •Under vissa förutsättningar får krav ställas som går längre än EU-rätten

20 Upphandlingsutredningen 2010 Socialt hållbar upphandling •bidra till antidiskriminering, respekt för mänskliga rättigheter, bättre arbetsmiljö, ökad tillgänglighet och sysselsättning •ideella sektorn bidrar till mångfald, innovativa lösningar, kanaliserar medborgares engagemang, humanitet och rättvisa

21 Upphandlingsutredningen 2010 Förslag för hållbara offentliga affärer •Miljökravpaket: krav, utvärderingskriterier och uppföljning •Transformativa lösningar – stor potential •LCC-metoder •Nationell kriterieverksamhet för sociala kriterier •Reservera kontrakt till arbetsintegrerande företag •Nordiskt samarbete

22 Upphandlingsutredningen 2010 En ny myndighet för upphandlingsstöd behövs •Bredare, djupare och samordnad kompetens för den goda affären •Ökad synlighet och trovärdighet •Ledning med upphandling i fokus •Markerar upphandlingens betydelse för samhället


Ladda ner ppt "Upphandlingsutredningen 2010 Upphandlingsutredningen - analyser och förslag NFOA den 4/6 2013 av Magnus Arnek, Sekreterare i utredningen Fil dr i nationalekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser