Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Samhällsbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Samhällsbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Samhällsbyggnad – ett strategiskt område i forsknings- och innovationspropositionen September 2011 Augusti 2011

2 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad – neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor Samverka och påverka! Främja kvalitet, forskning och innovation – på strategisk och konkret nivå Seminarier och möten Programsamordning Näringsliv Forskning Politik

3 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Formas Energimyndigheten VINNOVA Trafikverket IVA Strategiska samarbeten med organisationer som driver utvecklingsfrågor inom sektorn EU-kommissionen Internationellt nätverk Nordiskt Innovationscentrum Delegationen för hållbara städer Sveriges Bygguniversitet

4 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Förslag: Skapa en offentlig-privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet Augusti 2011

5 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Andel av tillväxt till 2030

6 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Den regionala tillväxtens drivkrafter

7 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. ”Tidiga skeden”GenomförandeFörvaltning Byggnader Infrastruktur Försörjningssystem Kunskap som utvecklar samhället

8 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet.

9 Utmaningar inom samhällsbyggnad Urbanisering – stadsutveckling Fler bra bostäder till rimliga kostnader Förnyelse, ombyggnad och renovering av rekordårens bebyggelse Byggd miljö anpassad till en åldrande befolkning Klimatomställning, inklusive energi- och resurseffektivisering Robust och utbyggd infrastruktur och försörjningssystem

10 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Figur 1: Jämförelse mellan totalvolymen FoU som andel av BNP i Sverige (stapel 1) och volymen FoU i samhällsbyggnadssektorn som andel av samhällsbyggnadssektorns andel BNP (stapel 2). Antagande: samhällsbyggnadssektorn utgör 8% av BNP. FoU inom samhällsbyggnad: < 10% av genomsnittet

11 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Figur 2: Illustration över hur stora den offentliga respektive privata sektorns FoU- medel skulle vara om de skulle motsvara Sveriges totala FoU- andel av BNP (ljusblå stapel). Mörkblå stapel visar aktuell situation. Både offentliga och privata aktörer behöver satsa betydligt mer

12 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Gemensam offentlig – privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet Gemensamma mål och gemensamt ansvar för genomförande Både privata och offentliga aktörer behöver öka sina insatser Kraftigt förbättrad samordning mellan offentliga finansiärer behövs Ett stärkt offentligt ansvar för utvecklingsinsatser inom planering, byggande och förvaltning behövs (jmf Trafikverket inom infrastruktur) Gemensam strategi - huvudpunkter

13 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Samhällsbyggande - ett strategiskt forsknings- och innovationsområde Forskning och långsiktig kunskaps- uppbyggnad Utbildning och kompetens- utveckling Innovations- främjande offentlig upphandling Standardisering och harmonisering Kompletterande åtgärder för att uppnå effekt av satsning på forskning och innovation

14 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Delar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad Öka företagens egen forskning, utveckling och samfinansiering Utveckla formerna för samverkan mellan näringsliv, universitet och forskningsinstitut Utveckla former för återföring av resultat från FoU-projekt till sektorns aktörer Uppmuntra vidareutvecklingen av Sveriges Bygguniversitet på teknikområdet och motsvarande initiativ på arkitekturområdet och stadsutvecklingsområdet

15 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Delar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad Öka statliga ekonomiska resurserna och stärk möjligheterna att utnyttja EU:s finansiering Öka stödet till långsiktiga program och starka forskarmiljöer. Förstärk kraftigt samordningen mellan forskningsfinansiärerna inom samhällsbyggnad. Förbättra effektiviteten inom offentlig upphandling och standardisering som redskap för ökad innovationskraft Satsa på omfattande utbildning och kompetensutveckling inom både offentlig och privat sektor

16 IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Seminarier och möten 20 septIQS-seminarium: Nya PBL – blev den enklare? 27 septIQS-seminarium: Trovärdig egenkontroll OktStudiebesök Citybanan 12 oktRemisseminarium: Regeringens förslag till strategi för Näranollenergibyggnader 13-14 okt Tre workshops om inspel till Forskningspropositionen 17 novKonferens om samhällsbyggande inför FoI-proppen Samarrangemang med Delegationen för hållbara städer 12 decAfter work: Upphandlingsutredningen – Anders Wijkman. Samarrangemang med WSP VÄLKOMNA!


Ladda ner ppt "IQ Samhällsbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Samhällsbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser