Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen av den kliniska forskningen. Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen av den kliniska forskningen. Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register,"— Presentationens avskrift:

1 Utredningen av den kliniska forskningen

2 Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register, biobanker Patientförtroende Industri + + + + Bristande kvalitet Svag rekrytering tidsbrist Svag implementeringBristande samverkan Kortsiktighet - - - -

3 Utredningen av den kliniska forskningen Några sammanfattande synpunkter från internationella utvärderingen Ett tydligt gap mellan forskning och sjukvård Långsiktig gemensam strategi för forskning saknas Det regionala perspektivet måste vidgas - mer nationellt, internationellt Sen och otydlig forskarkarriär MD/PhD Förbättra infrastruktur Förbättra samverkan med industrin Brist på akademiskt ledarskap

4 Utredningen av den kliniska forskningen Varför är vissa länder mer framgångsrika? Nationell strategi och prioritering av forskning Akademisk universitetssjukvård Forskningsråd för hälsoforskning och innovation Ökad satsning på translationell forskning Utvärdering och prioritering

5 Utredningen av den kliniska forskningen Aktuella åtgärdsförslag Bättre rekrytering och karriärmöjligheter Utveckla translationella forsknings- och kunskapscentra inom olika områden Nationell fond för finansiering av klinisk behandlingsforskning Samverkansgrupp för Akademisk Medicinsk behandlingsforskning Utveckla Universitetsmedicinska Centra (UMC) med tydlig gemensam ledning för utbildning-forskning-sjukvård

6 Utredningen av den kliniska forskningen Rekrytering och Karri ä r Tydligg ö r forskningsperspektivet i grundutbildningen Integrera forskarutbildning i grund- specialist och vidareutbildningen Inr ä tta tj ä nster d ä r forskning och kliniskt arbete ing å r Ge forskningen st ö rre meritv ä rde i rekrytering av chefer och ledare p å US

7 Utredningen av den kliniska forskningen Resurs f ö r stimulering av oberoende klinisk behandlingsforskning Studera nya metoder och behandlingar Implementering i v å rden 500 mkr/ å r, varav 250 mkr nya resurser fr å n staten SBU, Socialstyrelsen, SKL, LV, patientorganisationer medverkar i identifiering av kunskapsluckor Flera finansi ä rer/intressenter –Forskningsr å d, Stiftelser –Sjukv å rden –Universitet –Patientorganisationer –Industrin

8 Utredningen av den kliniska forskningen Samarbetsgrupp för Akademisk Medicinsk behandlingsforskning i Sverige (SAMS) En grupp f ö r samverkan mellan akt ö rer inom klinisk behandlingsforskning - sjukv å rd, industri, akademi Underl ä tta samverkan, planering, rekrytering och implementering Leds av akademiska forskare inom olika ä mnesomr å den

9 Utredningen av den kliniska forskningen Universitetsmedicinska Centra - UMC Utveckla sex regionala UMC med gemensamt ansvar för sjukvård-forskning-undervisning Detta uppdrag finns vid dagens universitetssjukhus men dessa fungerar i stället som ett regionsjukhus Stimulera translationell forskning, jfr Imperial College(UK) och UMC i Nederländerna Regionala kunskapscentra Gemensam ledning från landsting och universitet Ny driftform – i första hand bolag med stat och landsting som ägare

10 Utredningen av den kliniska forskningen Universitetsmedicinskt centra Regionala forskningscenter LänssjukvårdPrimärvårdRegionsjukvård Sjukvård Forskning Utbildning Styrelse Chef Forsknings- ansvarig (FoU) Sjukvårds- ansvarig Utbildnings- ansvarig Division Universitet (Staten)Landsting Klinik Industri Regionala forskningscenter LänssjukvårdPrimärvårdRegionsjukvård Sjukvård Forskning Utbildning Styrelse Chef Forsknings- ansvarig (FoU) Sjukvårds- ansvarig Utbildnings- ansvarig Division Universitet (Staten)Landsting Klinik Industri Universitetsmedicinskt Centrum

11 Utredningen av den kliniska forskningen Varför denna modell? UMC tydliggör det gemensamma uppdraget för HoS, undervisning och forskning Tydligt gemensamt ansvar och ledarskap - finns inte inom nuvarande förvaltningsform Gemensam finansiering av forskning Flexibel organisation, friare roll som passar om/när universiteten får en friare roll Attraktiv samarbetspartner för industri, donatorer och inom EU

12 Utredningen av den kliniska forskningen Ekonomiska konsekvenser För att skapa en fond för behandlingsforskning på 500 miljoner/år krävs ett statligt tillskott på 250 miljoner För att bilda kraftfulla gemensamma UMC med ökat forskningsfokus bör nuvarande statligt stöd (=ALF resurser) öka med 500 miljoner när alla centra är fullt utvecklade

13 Utredningen av den kliniska forskningen Sammanfattande åtgärder Bättre rekrytering och karriärmöjligheter Nationell utvärdering och prioritering Förstärk infrastrukturen Utveckla translationell medicin Finansiering av implementering - innovation Utveckla UMC


Ladda ner ppt "Utredningen av den kliniska forskningen. Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register,"

Liknande presentationer


Google-annonser