Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Forskning och Utveckling, FoU Skapar förutsättningar för människors välfärd samhällets utveckling näringslivets konkurrenskraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Forskning och Utveckling, FoU Skapar förutsättningar för människors välfärd samhällets utveckling näringslivets konkurrenskraft."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Forskning och Utveckling, FoU Skapar förutsättningar för människors välfärd samhällets utveckling näringslivets konkurrenskraft Förutsätter samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle Innovationer globalt - lokalt

2 Landstingsdirektörens stab Några framgångsrika FoU exempel från Norrbotten

3 Landstingsdirektörens stab Gruvforskning, exempel utveckling av framtidens järnmalmsprodukter – smarta pellets hur kapaciteten på Malmbanan kan utökas Hur stadsflytten påverkar individer och samhälle Forskning ur aspekterna miljö. ekonomi, social situation Exempel på forskning med stor lokal bärighet

4 Landstingsdirektörens stab Träforskning, exempel Datoromografen -där man karakteriserat en otrolig mängd stockar med fokus på att optimera förädlingen i nästa steg. Ge anvisningar om sågning mm. Exempel på värmebehandling av trä. En forskningsfråga som kan ge flera möjligheter till spinnoffeffekter Exempel på forskning med stor regional bärighet

5 Landstingsdirektörens stab Stålforskning, exemplel Delarna likt de markerade i figuren utvecklas vid Gestamp Hardtech. Forskning kring materialegenskaper och plåtformning sker tillsammans med Materialmekanik och Hållfasthetslära vid LTU. Exempel på forskning med stor internationell bärighet

6 Landstingsdirektörens stab Strategi för FoU inom HoS och tandvård Samhället

7 Landstingsdirektörens stab Verksamhetsidé FoU är en förutsättning för att främja god hälsa och en god kunskapsstyrd vård på lika villkor för hela länets befolkning. Patientnära FoU ska bedrivas med både bredd och spets. FoU ska bidra till ett akademiskt klimat, engagerade medarbetare och ett kunskapsintensivt, kompetent och attraktivt landsting. Forskande medarbetares kompetens ska värderas och förvaltas FoU är en del av en större helhet där kunskap, resurser, attityder och kultur ska dra åt samma håll. FoU bedrivs i samverkan; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

8 Landstingsdirektörens stab Mål FoU-uppdrag är tydligt för ledning på alla nivåer Vetenskaplig skolning och forskningskompetens i alla verksamheter. Patientnära FoU bedrivs med koppling till hälso- och sjukvårdens behov. En infrastruktur som stödjer FoU på alla nivåer i organisationen. En god akademisk miljö som säkrar utbildningsnivån och stödjer medarbetare hela från student till docent. Utvecklade nätverk, plattformar och arbetssätt som stödjer samverkan

9 Landstingsdirektörens stab Innebörden av strategin FoU-verksamheten ska löpa som en röd tråd genom landstingets olika planerings och uppföljningssystem och är ett ansvar för chefer på alla nivåer. Övergripande FoU-frågor ska behandlas återkommande i ledningsgruppen. Ett kliniskt forskningscentrum (KFC) etableras vid Sunderby sjukhus med nuvarande FoU-enhet som grund. KFC är en del av en regional plattform för forskningssamarbete Satsningar görs inom för landstinget viktiga profilområden och för att säkra den akademiska nivån i den verksamhetsförlagda utbildningen. Doktorandtjänster utlyses för att ge anställda möjlighet att genomföra forskarutbildning i en omfattning som svarar mot dagens – och framtidens behov.

10 Landstingsdirektörens stab Innebörden av strategin Som ett led i den regionaliserade läkarutbildningen gör landstinget en satsning för att stödja läkare till forskningsmeritering. Återkommande forskarskolor etableras i amverkan mellan landsting och universitet. Forskarmånader utlyses för meritering till docent eller professor.  Karriärutvecklingsplan ska finnas för disputerade, lektorer, docenter och professorer. Disputerade medarbetare ges möjlighet att kombinera klinisk verksamhet och forskning. Inom specifika områden inrättas FoU- tjänster där disputerade medarbetare kan utgöra stöd till verksamheten.  Landstingets FoU ska ha en tydlig roll i länets centrumbildning för FoU inom e- hälsaområdet, EIC. Förenade tjänster mellan landsting och universitet uppmuntras. Landstinget ställer sig positiv till att forskare inom landstinget adjungeras till ett universitet.  Utbildningar i vetenskaplig metodik, evidensbaserad medicin/vård, statistisk hjälp, handledning, med mera  System för spridning och landstings- övergripande årlig uppföljning av FoU- verksamhet.

11 Landstingsdirektörens stab Fortsatt mognad inom FoU-området? JA


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Forskning och Utveckling, FoU Skapar förutsättningar för människors välfärd samhällets utveckling näringslivets konkurrenskraft."

Liknande presentationer


Google-annonser