Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning och utveckling/innovation i Norrbottens kommuner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning och utveckling/innovation i Norrbottens kommuner"— Presentationens avskrift:

1 Forskning och utveckling/innovation i Norrbottens kommuner
FoUI Norrbotten Forskning och utveckling/innovation i Norrbottens kommuner

2 Verksamhetsidé, övergripande mål och syfte
Från och med den 1 januari 2014 föreslås att en gemensam FoUI-enhet bildas för de kommunala verksamheterna. Verksamhetsidén är att FoUI Norrbotten ska stärka samarbetet mellan länets kommuner vad gäller kunskapsutvecklingen inom den kommunala verksamheten; socialtjänsten, skolan, samhällsbyggnad, styrning och ledning, ekonomi m.m. Det övergripande målet är att FoUI ska bidra till att bredda och fördjupa den kommunalpolitiskt relevanta kunskapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i såväl glesbygd som tätort.

3 Förbundsfullmäktige Styrelse Ca 70 ombud Tillväxtberedning
FoUI utskott 7 ledamöter Styrelse 14 kommunrepresentanter + 7 partirepresentanter Kommunikations-politiska rådet Folkhälsopolitiskt råd Presidiet Tre ledamöter Kulturberedning Socialberedning 7 ledamöter Barn- och utbildningsberedning 7 ledamöter Samverkans-beredning Vård, Skola , Omsorg Direktör Projekt Egna eller i samverkan Kansli Media Center FoUI Norrbotten

4 Verksamhetsidé, övergripande mål och syfte
Syftet är att FoUI Norrbotten ska  utveckla samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länets kommuner,  skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling/professionsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,  styra forskning/utveckling/innovation mot för kommunen intressanta områden, samt  utgå från kommunernas behov baserad på omvärldsbevakning. Det innebär att FoUI Norrbotten ska vara ett stöd för kommunerna i deras uppgift att tillhandahålla verksamheter med hög kvalitet för medborgarna. Ledord är att synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra. Den främsta framgångsfaktorn är att man svarar upp mot kommunernas behov så att verksamheterna på alla nivåer kan bedrivas med bästa möjliga evidens som utgångspunkt.

5 Uppdrag/uppgifter FoUI:s uppdrag för en hållbar regional stödstruktur är att  definiera väsentliga forskningsområden, kartlägga forskningsstrategier med utgångspunkt i kommunal verksamhet (problemformuleringsseminarier/prioriteringsseminarier),  identifiera forskningsprojekt i samverkan mellan akademin och kommunerna (behovsbaserade frågor),  synliggöra och implementera forsknings- och utvecklingsresultat som gagnar utvecklingen i de kommunala verksamheterna, dvs. bistå med insatser som höjer kunskapsnivån och föra in vetenskapliga perspektiv,  erbjuda kvalificerad handledning och stöd till lokala uppföljnings- och utvecklingsaktiviteter i form av utvärderings-, utvecklings- och metodstöd,  erbjuda stöd till implementering, erfarenhetsutbyte och praktiknära forskning, samt  erbjuda system för att identifiera behov av kvalitetsutveckling -> utgöra underlag för den långsiktiga planeringen av såväl lokala som gemensamma aktiviteter.

6 Organisation Ett 5-årigt samverkansavtal upprättas mellan alla Norrbottens kommuner. Kommunförbundet ska vara organisatorisk hemvist för FoUI-enheten. Enheten leds av en FoUI-chef tillika vetenskaplig ledare. Därutöver 2 vetenskapliga ledare – en för socialtjänst respektive skola. Den övergripande styrningen av FoUI Norrbotten bör organiseras som ett FoUI-utskott till Kommunförbundets styrelse. FoUI-utskottet består förslagsvis av två ledamöter ur Kommunförbundets styrelse, samt två ledamöter ur respektive beredning, Social-, Barn- och utbildning samt en från Tillväxtberedningen. FoUI-chefen föreslås vara föredragande i FoUI-utskottet.

7 Förslag till budget för FoUI Norrbotten Intäkter
FoUI övergripande 5 kr/inv FoUI skola 4 kr/inv Beslutade FoU Socialtjänst (i avgiften) Totala intäkter Kostnader Löner mm. för 1 FoUI-chef, 2 vetenskapliga ledare, ½ kommunikatör Verksamhetskostnader; lokaler, resor, administrativ utrustning, FoUI-projekt, kompetensutveckling mm Totala kostnader

8 Presidiet föreslår Att rekommendera länets kommuner att ingå ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare till och med 2018. Att kostnaderna för FoUI Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur eget kapital Att målet ska vara att kostnaderna för FoUI Övergripande, motsvarande 5 kr per invånare, från ska finansieras inom Kommunförbundet Norrbottens ram Att FoUI verksamheten, såväl socialtjänst, skola som övergripande kommunal verksamhet, ska genom FoUI-utskott följas upp och rapporteras till styrelsen minst två gånger per år Att verksamheten ska utvärderas och rapporteras till styrelsen efter tre år


Ladda ner ppt "Forskning och utveckling/innovation i Norrbottens kommuner"

Liknande presentationer


Google-annonser