Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande rådet i Enköpings kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande rådet i Enköpings kommun"— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande rådet i Enköpings kommun

2 Syftet med förebyggande rådet är att skapa en gemensam plattform för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i Enköpings kommun Den nya organisationsstrukturen förväntas leda till en ökad effektivitet, helhetssyn, långsiktighet, rutiner för kvalitetssäkring och verksamhet baserade på forskning och beprövad verksamhet

3 Styrande mål Mål för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i Enköpings kommun Skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga En hållbar samhällsplanering Ett tryggare Enköping Enköpings kommuns strategiska mål Goda gröna Enköping Kreativ tillväxtzon Attraktiv skolkommun God livskvalitet God kompetensförsörjning Stark ekonomi och effektiv förvaltning Prioriterade folkhälsomål i Uppsala län Goda livsvillkor Hälsofrämjande Hälsosamma Psykiskt hälso- & sjukvård levnadsvanor välbefinnande Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT-strategin) Tillgång till narkotika, Barn ska skyddas Antalet barn och unga Antalet personer som Personer med miss Antalet döda och En folkhälsobaserad dopningsmedel, alkohol mot skadliga effekter som börjar använda utvecklar skadligt bruk, bruk eller beroende ska skadade genom sitt och restriktiv ANDT och tobak ska minska orsakade av alkohol, tobak, narkotika och missbruk eller beroende ha ökad tillgänglighet eget eller andras inom EU och inter- narkotika, dopnings- dopningsmedel eller av ANDT ska successivt av vård och stöd bruk av ANDT ska nationellt. medel och tobak debuterar tidigt med minska av god kvalitet minska. alkohol ska successivt minska Regeringens 11 folkhälsomål Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 3

4 Arbetsgrupper utifrån prioriterade områden
Organisation – förebyggande råd Uppdrag och syfte Styrgruppen har strategiskt ansvar på kommunövergripande nivå. Gruppen beslutar om ekonomiska förutsättningar för att nå uppsatta mål och ger uppdrag till beredningsgrupp. Detta utifrån kommunens sex strategiska mål, behovsanalyser, de nationella folkhälsomålen och andra styrdokument. Deltagare: kommundirektör (sammankallande) , förvaltningschefer, folkhälsostrateg, brott- och drogförebyggande samordnare, närpolisen, räddningstjänst, Enköpings Hyresbostäder Styrgrupp Förebyggande råd Uppdrag och syfte Beredningsgruppen ska upprätta en kommunövergripande verksamhetsplan för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet utifrån de prioriterade slutmålen. Gruppen ska utveckla, förankra, samordna och följa upp det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Gruppen ska även bereda underlag för beslut till styrgrupp och vara en samordnande länk för det löpande arbetet mellan de olika organisationsnivåerna. Deltagare: folkhälsostrateg (sammankallande), brott- och drogförebyggande samordnare samt representanter från förvaltningarna och Enköpings hyresbostäder. Andra aktörer bjuds in vid behov till exempel polis, räddningstjänst, landsting, civilsamhället (ex. citysamverkan, föreningsråd, föräldraförening) Beredningsgrupp Förebyggande råd Arbetsgrupper utifrån prioriterade områden Uppdrag och syfte Arbetsgrupperna har ett tidsbegränsat uppdrag utifrån prioriterade områden i verksamhetsplanen. Arbetsgrupperna utser en sammankallande som planerar, genomför och följer upp förebyggande insatser enligt beredningsgruppens verksamhetsplan. Operativa samverkansgrupper skapas efter behov till exempel med inriktning på brottsförebyggande, drogförebyggande, tillgänglighet.

5 Styrgrupp – förebyggande rådet
Prioriterar slutmål Förankrar Skapar ekonomiska förutsättningar Möjliggörare Integrerar förebyggarperspektiv i styr- och verksamhetsprocesser Efterfrågar uppföljning, utvärdering och revidering Sprider resultat

6 Beredningsgrupp – förebyggande rådet
Upprättar verksamhetsplan med tydligt ansvar, uppföljning och utvärdering Bereder underlag för beslut i styrgrupp Metodstöd och bollplank Omvärldsbevakar Sprider erfarenheter

7 Slutmål för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i Enköpings kommun
Skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga Liv och hälsa ung En hållbar samhällsplanering Ortsanalyser Ett tryggare Enköping Samverkansavtal kommun – polis ( )

8 När (tidsram när det ska vara åtgärdat)
Ett exempel Ett exempel Tryggare Enköping Samverkansavtal kommun/polis MÅL Våld i nära relationer ANDT förebyggande arbete Utsatta gruppers möjlighet till en trygg och säker vardag 2014 2015 2016 2017 Brottsförebyggande arbetsgrupp tar fram åtgärdsplan för resp. prioriterat område Förebyggande rådet beslutar om prioriterade områden för 2014 Prioriterat område 1 Problem (orsak) Vad (åtgärder) När (tidsram när det ska vara åtgärdat) Vem/vilka (ansvar och berörda) Kontakt- uppgifter Ökad skadegörelse/ klotter och ökade kostnader för sanering Snabbare sanering Ökad anmälningsgrad till Polisen Kampanj för uppmärksamma kostnader skadegörelse/klotter 1:a December 1:a Mars 1:a augusti Samordnare, EHB, Teknik Grundskola, Upplevelse, Gymnasium, EHB Samordnare 1) XXX 2) XXX 3) XXX 4) XXX

9 Ett exempel Ett exempel
Arbetsgrupp Brottsförebyggande arbete i Enköpings kommun Ett exempel Prioriterat område 1 Prioriterat område 2 Prioriterat område 3 Prioriterat område 4 Prioriterat område 5 Vad (åtgärder) Snabbare sanering Ökad anmälningsgrad till Polisen Kampanj för uppmärksamma kostnader skadegörelse/klotter 1. Ökad anmälningsgrad till Polisen Ansvarig Berörda Åtgärdslista Klart Brotts och Drogsamordnaren i samverkan med berörda parter Grundskola, Gymnasium, Upplevelse, Socialtjänst, Vård och omsorg, Teknik, Miljö och stadsbyggnad, Polis, EHB, Civilsamhälle Ta fram en rutin för hur förvaltningarna ska förhålla sig och agera runt personer som misstänkts orsaka skadegörelse och klotter Utse en ansvarig på respektive enhet December 2014


Ladda ner ppt "Förebyggande rådet i Enköpings kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser