Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Konferens om drogsituationen i länet och framtidens förebyggande arbete Maria Renström Gruppledare för regeringskansliets samordningssekretariat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Konferens om drogsituationen i länet och framtidens förebyggande arbete Maria Renström Gruppledare för regeringskansliets samordningssekretariat."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Konferens om drogsituationen i länet och framtidens förebyggande arbete Maria Renström Gruppledare för regeringskansliets samordningssekretariat för ANDT-politiken [ANDT-sekretariatet]

2 Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspoliken En fortsatt 5-årig satsning Långsiktighet och kunskapsbasering En vision för ANDT-politiken Helhets och genusperspektiv med individen/brukaren i centrum Effektiv samordning och samverkan Likvärdig vård, behandling och rehabilitering Vårdkedjor

3 Socialdepartementet Organisationen för genomförandet av ANDT-strategin De nuvarande samordningsstrukturerna på nationell, regional och lokal nivå kvarstår. Kompletteras med en nationell struktur för en samlad uppföljning och utvärdering av strategin. ANDT-rådet får en central roll för spridningen av mål och inriktning. Rådet föreslås få arbetande undergrupper kring målen Inga ändringar i nuvarande myndighetsstruktur

4 Socialdepartementet

5 Ett gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär; -en nolltolerans mot narkotika och dopning, -minskning av allt tobaksbruk och förhindra att unga börjar använda, -förhindra allt skadligt alkoholbruk genom minskad alkoholkonsumtion och skadliga dryckesvanor.

6 Socialdepartementet Långsiktiga ANDT-politiska mål – utan tidsgräns 1.Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 2.Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak 3.Ingen ska börja använda tobak, pröva narkotika eller dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol 4.Inga personer ska utveckla skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning eller tobak 5.Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet 6.Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska 7.En folkhälsobaserad och restriktiv ANDT-politik inom EU och internationellt

7 Socialdepartementet Effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn. Effektiv samordnad brottsbekämpning illegal handel. Effektiv bekämpning av illegal försäljning via digitala medier Effektiv samverkan/samordning, ANDT- förebyggande och brottsförebyggande. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Mål 1 Prioriterade mål under femårsperioden: Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

8 Socialdepartementet Storstäderna, Sthlm, G-borg, Malmö Står för en stor andel av narkotikaproblematiken Har en särskild situation p.g.a. decentraliserat styre kopplat till stor befolkning Stort behov av kommunal samordning (flera stadsdelar) Etablerat ett samarbete inom Trestad.

9 Socialdepartementet Färre barn ska födas med skador. Barn under 18 år i familjer med missbruk/psykisk sjukdom ska få effektivt stöd. Öka kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via digitala medel; samt dess effekter. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Prioriterade mål under femårsperioden: Mål 2 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

10 Socialdepartementet Minska nyrekrytering till narkotika eller dopningmissbruk. Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter. Använd befintliga metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska konsumtionen. En hälsofrämjande skola. Ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv. Ingen ska börja använda tobak, prova narkotika, dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol. Prioriterade mål under femårsperioden: Mål 3 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

11 Socialdepartementet Hälso-och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-relaterad ohälsa ska utvecklas. Minskat riskbruk/intensivkonsumtion bland studenter och unga vuxna med psykisk ohälsa. Ökat engagemang inom tandvården för tobaksprevention. Företagshälsovården och arbetslivet bör åtgärda ANDT-problem i ett tidigt skede Inga personer ska utveckla skadligt bruk, missbruk, beroende av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Prioriterade mål under femårsperioden: Mål 4 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

12 Socialdepartementet Tillgång till kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård ska öka. En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen för missbruks- och beroendevården ska uppnås. Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska. Tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet för personer med missbruk eller beroende ska öka Prioriterade mål under femårsperioden: Mål 5 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

13 Socialdepartementet Antalet döda och skadade i trafiken p g a alkohol och andra droger ska minska. Det ANDT-relaterade våldet ska minska. Dödlighet bland unga p g a alkoholförgiftning eller experimenterande med andra droger ska minska. Bryta trenden ökad tobaksrelaterad dödlighet bland kvinnor. Öka medvetenheten om ANDTs effekter på hälsan. Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska. Prioriterade mål under femårsperioden: Mål 6 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

14 Socialdepartementet Sju långsiktiga ANDT-politiska mål Aktivt verka för: att FN-konventionerna på narkotikaområdet efterlevs på alla nivåer. att EU´s och WHO´s strategier att minska skadlig alkoholkonsumtion genomförs. WHO´s ramkonvention på tobaksområdet. ökad samordning inom den nordiska samarbetet. En folkhälsobaserad och restriktiv ANDT-politik inom EU och internationellt Prioriterade mål under femårsperioden: Mål 7

15 Socialdepartementet Uppföljning, utvärdering och forskning Nationell struktur för uppföljning – indikatorer och baslinje 2011. Extern utvärdering Forskning och praktik

16 Socialdepartementet Tidsplan för propositionen om ANDT-strategin Gemensam beredning t.o.m. 24 november Första möjliga datum för regeringssammanträde 9 december Första möjliga datum för överlämnadne till riksdagen 16 december Tidigaste månad för riksdagsbehandling – februari.

17 Socialdepartementet SLUT


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Konferens om drogsituationen i länet och framtidens förebyggande arbete Maria Renström Gruppledare för regeringskansliets samordningssekretariat."

Liknande presentationer


Google-annonser