Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga."— Presentationens avskrift:

1 EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga Uppföljning av familjehemsplacerade barn Utbildning av familjehem. Öppna jämförelser Överenskommelse Socialdep - SKL  Anställning av utvecklingsledare i länen  Prioriterat område systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård  Utvecklingsledarna ska ingå i de regionala stödstrukturerna, komplettera och förstärka BBIC-nätverken  SKL ska ansvara för nationell samordning och stöd  Socialstyrelsen ska ta fram nationellt kunskapsstöd (handbok, vägledning, utbildningsmaterial) E-hälsa Stödfunktion till verksamheter: Att med hjälp av modern teknik effektivisera administrationen – att bistå med tekniska lösningar: t ex för att lätt kunna ta fram statistik från verksamhetssystem, BBIC, ASI, Kvalitetsregister o d samt att skicka statistikunderlag t ex till ÖJ Att förenkla vardagen för medborgare och företag t ex genom att göra service och tjänster tillgängliga dygnet runt Kunskap till praktik Föräldrastöd inom missbruk och beroende Sedan januari 2012 - en satsning på utvecklingsarbete för att förstärka barn och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevård. Bakgrund: barn till föräldrar med missbruk har ofta en utsatt vardag och själva riskerar att utveckla missbruk. Men relationen till föräldern är också en skyddsfaktor. Genom Kunskap till praktik får missbruks- och beroendevården förutsättningar för att stärka föräldraförmågan hos föräldrarna och att upptäcka barnen tidigare, samt att arbeta för en relation mellan förälder och barn. Psykiatri Överenskommelse socialdepartementet – SKL 2012-14 Prestationsbaserad modell – kvalitetsregister, tillgänglighet, faktisk väntetid, antal pers som fått insatser. Målgrupper: - barn o unga 0-25 år har/risk utveckla psykisk ohälsa, - personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Våld i nära relationer Man har konstaterat ett behov av en långsiktig strategi och struktur för samverkan mot våld i Norrbotten. Tre målgrupper; -Minderåriga barn och ungdomar som utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller som bevittnat våld. -Kvinnor över 18 år som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. -Män som på eget initiativ söker stöd för ett aggressivt beteende och/eller anmälts för våldsbrott. Huvudsakliga syftet; -Erbjuda ett myndighetsstöd i hela länet som är anpassat efter den våldsutsattes behov. -Tillskapa specifika verksamheter som erbjuder barn och kvinnor som utsatts för våld och övergrepp erforderligt skydd, stöd och behandlingsinsatser samt våldsutövande män behandling. Koh I Noor Koh-I-Noor är ett 2-årigt kunskapsutvecklingsprojekt Målgrupper: all personal inom särskilda boendena LSS i kommunal regi i Norrbotten. Totalt ca 700 personer. Projektets syfte: att skapa en lärande organisation, god hälsa samt främja jämställdheten/tillgänglighet. Vilket ska leda till: Fler och mer resurseffektiva kompetensutvecklingsinsatser Tillfällen för dialog Förbättrad hälsa och minskad risk för långtidssjukskrivningar bland personalen Öka arbetsplatsernas attraktivitet och bidrar till ökad jämställdhet/tillgänglighet Generera positiva effekter för brukarna/kunderna

2 EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor

3 Kunskapsutveckling i samspel Evidensbaserad praktik Regional stödstruktur


Ladda ner ppt "EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga."

Liknande presentationer


Google-annonser