Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting gunborg.brannstrom@skl.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting gunborg.brannstrom@skl.se."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting –

2 Bakgrund Medlemmar tog kontakt med SKL och ville ha hjälp med att utveckla en långsiktig struktur för kunskapsutveckling SKL genomförde en utredning om behovet av kompetensutveckling Kerstin Wigzell hade förslagit att avtal skulle träffas med SKL för långsiktighet En överenskommelse med regeringen träffades Utgångspunkten i överenskommelsen var Socialstyrelsens nationella riktlinjer Utvecklingsarbetet kallar vi ”Kunskap till praktik” 2

3 Samarbetsavtal med regeringen för 2008
Den bärande idén är att Kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen Tillvarata kompetensen som finns lokalt och regionalt för att främja en långsiktigt struktur för kunskapsutveckling Utveckla kvalificerat stöd för att omsätta riktlinjerna/aktuell kunskap i praktisk verksamhet Utveckla en struktur för erfarenhets-utbyte, för främjande av samverkan mellan kommuner, landsting, FOU, högskolor och universitet Socialstyrelsens skall stödja SKL IMS skall ansvara för en extern utvärdering 3

4 Samarbetsavtal med regeringen
SKL skall utarbeta en genomförandeplan SKL skall till regeringen redovisa en rapport den 1 oktober SKLs rapport och Kerstin Wigzells utredning skall ligga till grund för fortsättning 28 miljoner har erhållits för 2008 Regeringen har reserverat medel för ytterligare två år 4

5 Hur stort är problemet? Missbruk Riskbruk 5

6 Riskbruk/missbruk/beroende
Riskkonsumtion 17% av männen 9% av kvinnorna Totalt ca Beroende 3 % Totalt män (ökat med 25%) kvinnor (ökat med 50%) 6

7 Vad vill vi uppnå? Att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så brukare får bästa möjliga vård genom att Utveckla vårdkedjan Fortbilda personalen Tydliggöra ansvarsfördelningen Förbättra samverkan mellan olika aktörer 7

8 Varför ”Kunskap till praktik”? Delar av en evidensbaserad praktik
Vetenskaplig kunskap Brukarens erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Brukares erfarenhet och önskemål Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Professionellas erfarenhet

9 Riktlinjerna ger vägledning
Upptäckt och rådgivning Bedömningsinstrument och dokumentation Behandling vid missbruk och beroende av narkotika Behandling vid missbruk och beroende av alkohol Missbruk och beroende under graviditet Samsjuklighet mellan missbruk och beroende och psykisk och somatisk sjukdom

10 Hearing med brukarorganisationer
Bemötandet allra viktigast Tillgängligheten viktig, låg tröskel Inte bara behandling av missbruket utan samtidigt stöd med bostad, sysselsättning ”Lots” för att hitta rätt Behandlarna borde certifieras 10

11 Andra viktiga insatser
Trygg behandlingsmiljön Positiv relation mellan behandlare och klient/patient Trovärdig förklaring till problemen Ger klienten hopp Frigör klientens/patientens egna resurser Endast procent av ett positivt behandlingsresultat förklaras av den specifika metoden 11

12 Vad innehåller den nationella genomförandeplanen?
Nationell samordning Struktur från lokal till nationell nivå Överenskommelser med sju län Stöd till utvecklingslänen Expertgrupp utarbetar fortbildningsplaner Brukarråd för förstärkt brukarinflytande Hemsida/ Hearing med FOU-verksamheter Regionala konferenser Presentationsbroschyr Nyhetsbrev Utvärdering av implementeringsarbetet 12

13 Överenskommelse med huvudmännen i sju län
Norrbotten Dalarna Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Skåne 13

14 Vad åtar sig huvudmännen på länsplanet i överenskommelsen med SKL?
Tillsätta styrgrupp på länsplanet Initiera arbetet med ett gemensamt styrdokument Bygga upp styrgrupper på lokal nivå Stödja utvecklingsprocess, implementering och kompetensutveckling Stödja utvecklingen av systematisk dokumentation och uppföljning Inleda en närmare dialog med ett antal kommuner i länet Bistå de nationella utvärderingarna Konkretisera arbetet i en genom-förandeplan 14

15 Regionala genomförandeplaner
Uppföljningsbara mål Strategi för hur målen ska uppnås Ansvarsfördelning Hur politiker ska hållas informerade Vilka kommuner som kommer ingå Tidplan för genomförandet Hur deltagande kommuner och landsting ska utvärdera och kvalitetssäkra arbetet Hur erfarenheterna ska tas tillvara för att främja utvecklingen av en långsiktig struktur 15

16 Stöd till utvecklingslänen
Nationell samordning Stöd till nyckelpersoner Fora för erfarenhetsutbyte Utveckling av fortbildningsplaner Utbildning av processledare på länsplanet Inledande utbildning av politiker och chefer Utbildning av utbildare Ekonomisk stöd 16

17 Kunskap till praktik - organisation
17

18 Ansvarsfördelning - nationell nivå
Följa kunskapsutvecklingen Dokumentera kunskapen Definiera fortbildningsbehov Utarbeta fortbildningsplaner Utbilda och handleda utbildare Kvalitetssäkra utbildningar och utbildare Utveckla system för uppföljning

19 Ansvarsfördelning - länsnivå
Utveckla arbetet tillsammans – kommuner och landsting Utarbeta gemensamma styrdokument Kartlägga vilken verksamhet som bedrivs Karlägga kompetensen Processledare handleder kommuner och landsting vid implementering av ny kunskap, utveckling av vårdkedjan och uppföljning av verksamhet Knyta till sig personer med specialistkompetens inom olika områden Erbjuda fortbildning Ha en kontinuerlig dialog med nationell nivå

20 Ansvarsfördelning- lokal nivå
Förankra det gemensamma styrdokumentet Tydliggöra vårdkedjan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Utarbeta gemensamma mål för verksamheten Definiera den gemensamma målgruppen Utveckla brukarinflytandet Öka samsynen för att överbrygga skilda ideologier och kunskapsbakgrunder Välja ut vilka som bör fortbildas Återföra utbildningsbehov till länsplanet

21 Vill du följa utvecklingen?
21


Ladda ner ppt "Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting gunborg.brannstrom@skl.se."

Liknande presentationer


Google-annonser