Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NORRBUS Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NORRBUS Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar"— Presentationens avskrift:

1 NORRBUS Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar
0-20 år med sammansatta behov där insatserna ska samordnas över sektorgränserna/ Landstinget och kommunerna Kommunen har lagstadgat ansvar upp till 20 år. Barnsjukvården ansvarar för barn upp till 18år, vuxenpsykiatrin tar sedan vid

2 Målet för samverkan Att alla barn-och ungdomar i Östra Norrbotten ska få ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin klass/ grupp

3 Grundläggande värderingar
Utgångspunkter Landstinget och kommunerna ska samverka Barnets/ungdomens bästa Helhetssyn Stöd i ett tidigt skede Att barnets mening respekteras Föräldrarna huvudansvariga för sitt barn

4 Samverkan Grundförutsättningen är att varje aktör tar ansvar för sitt uppdrag Viktigt med samsyn och tillit mellan de professionellas kompetenser Den som i sin yrkesutövning upptäcker behov av stöd, utredning och insatser för barn, ska initiera frågan om samverkan Skyldighet att samverka inom 2 veckor

5 Kommun Kommun och Landsting Landsting Bas nivå Specialist-nivå
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg Handikappoms/ LSS Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomshabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatri Bas nivå Förskola Skola Skolhälsovård Elevhälsa Socialtjänstens förebyggande verksamhet Familjens Hus Ungdomsmottagning Primärvård: Mödrahälsovård Barnhälsovård 1:a linjens hälso- och sjukvård 5 5

6 Genomförandeplan När behov av insatser finns från flera aktörer upprättas en gemensam skriftlig genomförandeplan Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för olika insatser, kostnader samt uppföljning. Hur och när uppföljning ska ske ska framgå i planen.

7 Kostnadsfördelning Principen utgår från huvudmännens ansvar enligt gällande lagstiftning. Sker mellan berörda aktörer i varje enskilt fall utifrån ansvaret för insatserna. Ska vara klarlagt innan eventuell placering av barnet måste ske utanför hemmet.

8 Beslut De utarbetade riktlinjerna för samverkan godkändes av länsstyrgruppen den 11 juni 2008 Kommunförbundet Norrbotten beslöt den 18 september 2008 att rekommendera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i länets kommuner att anta de utarbetade riktlinjerna för samverkan Den 28 oktober 2008 fastställde landstingsstyrelsen de utarbetade riktlinjerna för samverkan 8

9 Östra Norrbotten

10

11 Länsnivå Remiss från specialistnivån, när öppenvård inte räcker
Specialistnivå Ska komplettera basnivån med konsultation och ansvarar för bedömning och utredning som kräver särskilda kunskaper, diagnostik och behandling. Basnivå Tidiga insatser och stöd är grundläggande. Ska i första hand tillgodoses i vardagsmiljön.

12 Samverkansrutin Östra Norrbotten
Den som i sin yrkesutövning upptäcker behov av stöd, utredning och insatser för barn ska initiera frågan om samverkan med barnet och föräldrarna. Vid behov av gemensamma insatser beslutar närmaste chef och kallar till nätverksmöte inom två veckor. En skriftlig genomförandeplan upprättas vid mötet. Genomförandeplanen fullföljs. Respektive huvudman svarar för insatser och kostnader i enlighet med sitt uppdrag Nätverksmöte hålls med uppföljning/utvärdering, Avikelserapport när samverkan inte fungerar


Ladda ner ppt "NORRBUS Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser