Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag och ansvarsgränser Syfte: Att kartlägga hur många och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag och ansvarsgränser Syfte: Att kartlägga hur många och."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag och ansvarsgränser Syfte: Att kartlägga hur många och vilka barn och ungdomar som tillhör målgruppen Identifiera gruppens behov av utrednings-, stöd- och habiliteringsinsatser Beskriva vilka insatser som ges målgruppen idag Föreslå för kommun och landsting gemensamma riktlinjer

2 Arbetsgrupp Ninni Påhlsson spec ped tal/spr Karlskoga kommun
Ann-Catrin Götlin enhetschef Nora kommun Ann Johanson spec ped tal/spr Askersunds kommun Lena Carlsson spec ped/samordnare Örebro kommun Soile Leino psykolog Örebro kommun Katrin v Stedingk rektor/central skolstöd Örebro kommun Moa Pellrud enhetschef BUH ÖLL Eva Hillerbrand logoped LOF ÖLL Maria Lind vårdutv Barnhälsov ÖLL Helene Buciuto specialistläkare BUM ÖLL Kerstin Brandell, sekr verksh utveckl HoH ÖLL Håkan Hjelm, ordf verksh chef BUH ÖLL

3 Identifiering/antal barn
BVC språkscreening 2½ års ålder Ca 10 % av alla barn identifieras per år Ca 250 remitteras för utredning av logoped De som inte identifieras följs upp och om problem finns remitteras senare Uppskattningsvis remitteras totalt ca 350 barn (0 – 6 år) per årskull (länet) 6 % av varje årskull (ca 3000 barn) dvs 180 barn har kvarstående problem Grav språkstörning hos ca 2 % dvs ca 60 barn. Försök att genomföra inventering i kommunerna men mycket osäkra uppgifter Sammanfattning: Mest tillförlitliga uppgifter om språkstörning enl statistik från ÖLL (se ovan)

4 Behov, tillgängliga resurser och insatser i kommunerna
Stora svårigheter att få fram uppgifter ang riktade resurser tal/språk Ex på behov är kunskap, kompetensutveckling, handledning, hjälpmedel, TAKK mm Det som erbjuds varierar mellan kommunerna Stödet till barn och unga med språkstörning varierar med tillgången på resurser.

5 Allvarligaste bristerna
Barn med enbart språkstörning ingår inte i BUH Insatser och uppföljning till barn i skolåldern inom LOF (begränsat uppdrag efter 7 år) Långa väntetider till utredning och behandling hindrar tidiga insatser

6 Förbättringsförslag Barn och unga med grav språkstörning och deras föräldrar bör få tillgång till BUH:s insatser och resurser. Helhetssyn på barnet och dess behov. Barn och unga med språkstörning bör få tillgång till ett tvärprofessionellt team som kan se till barnets och familjens totala behov samt ansvara för samordning inom nätverk Mindre grupper i fsk/skola. Behov av att kunna variera barngruppsstorlek

7 Förslag till aktiviteter för att förbättra stödet och insatserna
Tillgång till varierande storlek på grupper inom fsk/skola Vårdprogram för barn och unga med grav språkstörning. Säkerställa att alla barn och unga med språkstörning får en likvärdig behandling efter behov och oavsett ålder. Länsteam för barn och unga med grav språkstörning sammansatt av repr från kommun och landsting i syfte att skapa tillgång till en samlad kompetens som även följer barnet över tid.

8 Förslag till Riktlinje för utredning, diagnostik, behandling och stöd till barn och unga 0 – 18 år med språkstörning i Örebro län

9 Syfte Säkerställa att insatserna och deras genomförande motsvarar barnets/ungdomens och familjens behov Utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i arbetet med att fullfölja sina uppdrag Säkerställa att insatserna samordnas mellan huvudmännen och verksamheter på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt Bidra till att skapa en helhetsbild av utrednings-, behandlings- och stödinsatser

10 Mål Barn och unga med språkstörning bosatta i Örebro län ska, utifrån sina individuella behov, erbjudas samordnade insatser av god kvalitet, så att de tillförsäkras en uppväxt på lika villkor. Målet är att de ska ges lika möjligheter som andra barn och unga till framtida goda levnadsförhållanden, ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet.

11 Aktuella verksamheter
Barnhälsovården (BHV) Barn-och ungdomsmedicinska kliniken (BUM) Logopedi- och foniatri/logopedmottagningar i länet (USÖ, Karlskoga, Lindesberg) Barn-och ungdomshabiliteringen Förskola och skola Elevhälsa Skolhälsovård (medicinsk kompetens inom elevhälsan) SPSM:s och socialtjänstens insatser till barn och unga och föräldrar har inte inkluderats i dessa riktlinjer.

12

13

14 Matris för ansvarsfördelning ex 0 – 5 år
Verksamhet: Förskola, barnhälsoteam, BHV/BVC, BUM, LOF, BUH Behov/insatser: Screena/upptäcka, initiera insatser, utreda/remittera, diagnostisera, behandla/ge habiliteringsinsatser, tillgodose behov av hjälpmedel, ge stöd i lärosituationen, ge stöd till föräldrar, planera och samordna insatser, följa upp


Ladda ner ppt "Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag och ansvarsgränser Syfte: Att kartlägga hur många och."

Liknande presentationer


Google-annonser