Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnen allas ansvar PSYNKprojektet www.skl.se/psynk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnen allas ansvar PSYNKprojektet www.skl.se/psynk."— Presentationens avskrift:

1 Barnen allas ansvar PSYNKprojektet

2 Inledning Beskrivning av bakomliggande problem
Introduktion till PSYNKprojektet

3 Hur ska det gå för Olle i livet?
Jobb och liv i samklang med förmåga och egna önskemål Hur ska det gå för Olle i livet? Jobb och liv under förmåga och egna önskemål Sjukskrivning Psykisk sjukdom Missbruk Kriminalitet

4 Psykisk hälsa Förväntningar Ekonomi Familjen Fysisk hälsa Arbete Sömn
Skolan Miljö Vänner Stämning i samhället

5 Vad påverkar Psykisk hälsa Skolresultat

6 Vad kommer att hända? Vilka är alternativen? Vilka är konsekvenserna?
Olle 20 år Vad kommer att hända? Vilka är alternativen? Vilka är konsekvenserna? Misslyckats i skolan – helt eller delvis Eventuellt svag dyslexi Har ingen dramatisk social eller psykiatrisk problematik ej heller grava missbruksproblem Lågmotiverad, håglös, vuxenfobi Bristande sociala färdigheter Svaga sociala nätverk Ingen som pushar på hemifrån Försörjs via föräldrar och ekonomiskt bistånd

7 Procentuell fördelning mellan olika aktörer av de årliga kostnaderna för Olles utanförskap.

8 + kostnader - kostnader
Extra stöd i skolan Frisk och arbetar Utredning och behandling Föräldrastöd Socialtjänst Barnpsykiatri Stöd/vård Försäkringskassa Skola Kommunen Kriminalvård Kommun Landsting Landstinget Staten

9 PSYNKprojektet på nationell nivå
Vad? Psynkprojektets andra fas pågår 2012 – 2014 och har till uppgift att synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa runt om i landet med stöd av ett centralt projektkansli i Stockholm. Mål? Projektets övergripande mål är att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver, när de behöver det. Hur? Projektet ska ta fram praktiskt fungerande metoder för arbete och synkronisering. Till exempel ska skola, socialtjänst och sjukvård tillsammans kunna ge rätt hjälp på rätt nivå. Vilka? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva projektet. Socialdepartementet finansierar projektet.

10 2 miljoner barn 2-3% behöver omfattande insatser 20-30 %
behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor Specialiserad nivå Första linjen nivå Generell nivå

11 BUP Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Elevhälsa Primärvård SiS Tandvård Socialtjänst Öppenförskola Ungdomsmott BVC MHV Vuxenpsykiatri HVB Polis Frivilligorganisationer Skola

12

13 Specialiserad Första linjen Generella insatser

14 Specialiserad Barn med stora sociala problem
Placerade barn och ungdomar Familjehem HVB SIS Barn som riskerar att fara illa Strategi för samverkan Skolverkets projekt Specialiserad Barn med sociala problem som behöver öppenvårdsinsatser Ungdomar som begår brott Psykiatrilagsutredningen Ungdomar med missbruksproblem Alkohol, Narkotika Spel? Missbruksutredningen Barn med behov av insatser från Barn- och Ungdomspsykiatrin Vårdgaranti Vårdplatser Barn med funktionsnedsättning Vägledning SoS

15 Barn med integrationsbehov i familjen
Barn med ekonomiska problem i familjen Barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom Barn med problem att klara målen i skolan och/eller Barn med föräldrar som har svårt att vara bra föräldrar Barn som utsatts för trauma eller som är i konfliktsituationer Barn med tecken på depression, ångest, psykos Barn med ont i magen eller huvudet, sömnproblem, trötthet, mycket infektioner, Barn med koncentrationssvårigheter, oro, svårigheter med socialinteraktion mm

16 Första linjen Vilka behov finns?
Vilka resurser, kompetenser och metoder behövs? Första linjen Primärvården Skolhälsovården/Elevhälsan, Barnhälsovården, Socialtjänsten Familjecentraler, Ungdomsmott m fl

17 Föräldrar och närstående som kan ge bra anknytning och stödja barnets utveckling
En bra och utvecklande förskola som kan möta det enskilda barnets behov God fritid, natur- och kulturupplevelser En bra och utvecklande skola som kan möta det enskilda barnets behov och ge bra kunskapsutveckling och sociala färdigheter Acceptabel socioekonomisk standard Arbete, högre studier Barnhälsovård, Mödrahälsovård Tandvård

18

19 Psynk 2012 - 2014 Psykisk hälsa, barn och unga
Sociala investeringar, tidiga insatser Gemensam styrning och ledning Barn med sammansatt problematik Första linjen Skolresultat och psykisk hälsa

20 Gemensamma mål Tydliga uppdrag Gemensamma uppdrag ”Samma mandatsnivå” Gemensam uppföljning

21 Ett gemensamt krafttag! Kommuner, Landsting och Staten
En långsiktig strategisk plan med ett tydligt gemensamt mål!

22 Barnen allas ansvar – Se, tolka, agera….


Ladda ner ppt "Barnen allas ansvar PSYNKprojektet www.skl.se/psynk."

Liknande presentationer


Google-annonser