Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11"— Presentationens avskrift:

1 Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11
Sociala investeringar – rätt, fel och möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11

2 Disposition 1. Modellområdesprojektet – psykisk hälsa barn och unga 2. SKL om sociala investeringar 3. Modellområdesprojektets arbete med sociala investeringar 4. Internationell utblick 5. Kan man få stöd i sitt utvecklingsarbete?

3 1. Kort om Modellområdesprojektet
Överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa Synkronisering av verksamheter och mellan huvudmän Tidiga insatser Forskning/utvärdering – mått! 14 modellområden, Vänersborg & SDF Angered + VGR

4 Synkroniseringsbehov!
BUP Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Elevhälsa Primärvård SiS Synkroniseringsbehov! Tandvård Socialtjänst Öppenförskola Ungdomsmott BVC MHV Vuxenpsykiatri HVB Polis Frivilligorganisationer Skola

5 2. SKL om sociala investeringar

6 Cirkulär på gång (Stefan Ackerby, bitr. chefsekonom)
Är sociala investeringar förenliga med kommunala redovisningslagen, balanskrav och principen om god ekonomisk hushållning? Cirkulär på gång (Stefan Ackerby, bitr. chefsekonom) Investering möjligt men kan inte bokföras som en sådan enligt gällande lag Öronmärkning av anslag för investeringar därför enda möjligheten inom den kommunala budgeten. Förebyggande insatser ej skäl för att budgetera underskott

7 Reservera ett överskott, sänka resultatmål (Norrköping)
Reducera utgifter inom övriga områden (Nynäshamn) Försäljning av tillgångar, t.ex. aktier (Trelleborg)

8 3. Modellområdesprojektets arbete med sociala investeringar

9 Frågeställningar Hur kan effekten av tidiga insatser värderas?
Hur kan incitamenten för tidiga insatser stärkas? Hur kan resurser frigöras för införande av nya metoder/insatser samtidigt som uppföljningen av dess effekt noga utvärderas? Hur kan vi få större fokus på resultat, utfallsmått snarare än processmått?

10 Aktiviteter Samarbete med Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog
Kartläggning av ”karriärer” i en bättre och sämre process Metoder, interventioner Mått för utvärdering av effekt Samlar erfarenheter, nationellt och internationellt

11 Potentiella vinster av att göra rätt
Karriärer, livsförlopp 0-18 år ADHD Depression Skyddsbehov Bättre/sämre process Vilken variation finns i befintliga insatser – potentiell vinst? Vad kostar det man gör i befintlig verksamhet – för vem?

12 ADHD bättre process

13 ADHD sämre process

14 Simuleringsverktyg (1)

15 Simuleringsverktyg (2)

16 Några resultat av studien
Normalbarn ca 3,5 mkr, 0-18 år ADHD bättre ca 3,5+2,3=5,8 mkr, 0-18 år ADHD sämre ca 3,5+4,1=7,6 mkr, 0-18 år Kostnader i vuxenlivet? Fullt deltagande på arbetsmarknaden Helt eller delvis utanförskap

17 ADHD - ej i arbete

18 Investeringspuckel

19 När bör man investera? Bra att investera tidigt – men då kan avkastningen dröja länge Heckmans kurva

20 Viktigt att följa upp sin investering
Utvecklingskurvan

21 Vilka interventioner? Olika vid olika åldrar – portfölj?
Interventioner som förväntas ge avkastning på kort eller lång sikt

22 Ekonomisk analys Kostnader för interventioner?
Beräknad besparing, vid vilken tidpunkt?

23 Viktiga bedömningar för social investering
Problem Utfall Målgrupp Interventioner Värdet av förbättrade utfall

24 Plan för genomförande av social investering
Epidemiologi – vilka riskfaktorer finns hos befolkningen, hur många kan förväntas beröras av en viss problematik? Ex. Barnhälsoindex, Lennart Köhler Hur många når vi idag, troligt att man missar/inte når fram till/saknar effektiv intervention? Vilka metoder finns det? Evidens, utomlands eller i Sverige? Vad kostar befintlig verksamhet? Placeringar Extra resurser i förskola/skola Icke godkända betyg/IV-program

25 4. Internationell utblick

26 Birmingham - Brighter Futures (1)
Stora sociala problem – hur bryta utvecklingen? Bestämde sig för en strategi med stöd av forskningsinstitutet Dartington Social Research Unit Fokuserade på ett antal utfall Physical health Literacy and numeracy (English and Maths) Behaviour Emotional health Social literacy (getting on with other people) Job skills

27 Brighter Futures (2) Genomförde webbenkät för 20 000 skolbarn
Identifierade behov, riskgrupper etc. Identifierade metoder med evidens the Family Nurse Partnership (FNP); the Incredible Years Parenting Programme; Promoting Alternative Thinking Strategies; (PATHS) Restorative Justice in Children’s Homes (RJ); and the Triple P Parenting Programme.

28 Brighter Futures (3) Effekten av programmen hade inte testats i England RCT-studier kopplades till alla programmen, utvärderingsperiod 2 år Projektfinansiering: banklån, 40 miljoner pund De program som visas ha effekt sprids till hela befolkningen För fortsatt finansiering tas s.k. Social Impact Bonds fram

29 Social Finance Fristående organisation som har som uppdrag att konstruera Social Impact Bonds (SIB) Ett finansiellt instrument som ska locka privata investerare att satsa pengar på sociala insatser Kontraktslösning där den som sparar utgifter åtar sig att betala ut avkastning till investerarna – om interventionen har effekt Peterborough Prison

30 Modell SIB

31 5. Kan man få stöd i sitt utvecklingsarbete?

32 Utvecklingsprojektet – barn och ungas psykiska hälsa
Ny överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL Kommer att driva ett antal processer Sociala investeringar/tidiga insatser Ledning/styrning Första linjen

33 Projektmodell Snabba processer Mätbara mål Kontinuerlig utvärdering
Skapa ny kunskap som alla kan ta del av

34 www.skl.se/psynk Ansökan Två ansökningsomgångar under våren 2012
Kriterier för ansökan, ytterligare information:


Ladda ner ppt "Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11"

Liknande presentationer


Google-annonser