Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014 Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014 Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014 Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning

2 Agenda Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Inledning Frågeställningar Kvalitetsgranskningens resultat Utvecklingsområden Framgångsfaktorer Slutsatser 6/22/2014

3 Inledning •35 skolor har granskats – både fristående och offentliga •Fokus på undervisningens kvalitet i skola och på arbetsplatser •Fyra nationella program ingår: •Bygg- och anläggning •Fordon- och transport •Handel- och administration •Vård- och omsorg •Granskningen genomfördes under termin 3 (av 6) Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning 6/22/2014

4 •Genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) inom utbildningen i enlighet med gymnasieskolans dokument? •Sker samverkan med det lokala arbetslivet så att utbildningens kvalitet säkerställs? •Ser skolan till att de skolförlagda och arbetsplatsförlagda momenten fogas samman till en helhet, så att kvaliteten och likvärdigheten i de yrkesinriktade delarna av utbildningen säkerställs? Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014 Frågeställningar

5 Kvalitetsgranskningens resultat 1a Genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) inom utbildningen i enlighet med gymnasieskolans dokument? •Styrdokumenten utgör utgångspunkt för lärarens planering av APL •Ämnes/kursplaner är för abstrakta för handledare •Läraren formulerar i stället kurser till moment som kan genomföras på arbetsplatsen •Lärlingspärmen är central för planering, uppföljning & bedömning av elever Kvalitetsgranskning 5 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014

6 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014 •Yrkesläraren har en nyckelroll •Handledarna har inte alltid fått utbildning för sitt uppdrag •Brister i kvalitetsarbetet Genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) inom utbildningen i enlighet med gymnasieskolans dokument? Kvalitetsgranskningens resultat 1b

7 Kvalitetsgranskningens resultat 2 Sker samverkan med det lokala arbetslivet så att utbildningens kvalitet säkerställs? •Stora skillnader i skolornas samverkan med arbetslivet •Skiftande förutsättningar för samverkan med arbetslivet mellan olika program och mellan skolor •Lokala programråd – en outnyttjad resurs •Tillgången på APL-platser- inget generellt problem •Goda exempel finns från skolor som lyckas bra Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014

8 Kvalitetsgranskningens resultat 3 Ser skolan till att de skolförlagda och arbetsplats- förlagda momenten fogas samman, så att kvaliteten och likvärdigheten säkerställs? •Utbildningskontrakt finns men fyller inte sin funktion •Brister i planering och anpassning av utbildning •Variationer i uppföljning & bedömning av elever •Lokaler saknas för vissa utbildningsmoment •Alla handledarna har inte fått utbildning för sitt uppdrag •Brister i arbetet med värdegrund och kvalitet Kvalitetsgranskning 8 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014

9 Kvalitetsgranskningens resultat 4 Eleverna är mycket nöjda med sin utbildning ! •De upplever utbildningen som ett alternativ, där man arbetar med något konkret med rötter i verkligheten •De har ofta negativa erfarenheter med sig från grundskoletiden och betraktar sig som ”skoltrötta” •När antalet lärlingselever är litet vid skolan blir de lätt förbisedda och får dåliga scheman och grupptillhörighet. •Den sociala situationen för lärlingar både på arbetsplats och i skola är viktig att uppmärksamma Kvalitetsgranskning 9 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014

10 Framgångsfaktorer 1 •En uttalad och tydlig strategi för att etablera kontakter med arbetslivet samt en medvetenhet om arbetslivets kompetensbehov. •Tid och resurser avsatta för regelbundna besök av yrkesläraren och att arbetsplatsen är medveten om sitt åtagande. De handledare som ska leda eleven måste vara väl införstådda med sin uppgift och ha fått utbildning för sitt uppdrag. •Modeller för att formulera utbildningens kurser till moment som praktiskt kan genomföras på arbetsplatsen samt kriterier för bedömning av dessa. 10 6/22/2014Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning

11 6/22/2014 •Stöd för att höja elevernas motivation är en viktig gemensam uppgift för skolan och arbetsplatsen. Gymnasial lärlingsutbildning är krävande utbildningsform och det krävs motivation för att lyckas. •Ett systematiskt kvalitetsarbete krävs för att utvärdera och utveckla lärlingsutbildning både i skola och på arbetsplats Framgångsfaktorer 2

12 Slutsatser 1 •Skolinspektionens granskning av gymnasial lärlingsutbildning ger bilden av en verksamhet under uppbyggnad som ännu inte funnit sin form. •Granskningen visar på stora skillnader mellan skolorna när det gäller utbildningens kvalitet. Fortfarande återstår mycket arbete innan vi får en gymnasial lärlingsutbildning av hög kvalitet på alla skolor. 12 6/22/2014Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning

13 6/22/2014 •Granskningen har inte funnit några kvalitetsskillnader mellan kommunala och fristående skolor, däremot betydande skillnader mellan olika program och skolor samt mellan olika utbildningar inom en och samma skola. •Många lärare och skolledare uttrycker också ett behov av ett fortsatt nationellt stöd till skolorna, både från myndigheter och arbetsmarknadens organisationer. •Skolinspektionen bedömer att skolorna i detta avseende även kan göra mycket själva genom att bilda nätverk och sprida erfarenheter från de skolor som hunnit längre. Slutsatser 2

14 Utvecklingsområden 1 A.Planering av utbildningen •Anskaffning av lärlingsplatser - ett läraruppdrag •Individuell planering för eleven B. Genomförande av utbildningen i skola och på arbetsplats • Kommunikation mellan skola och arbetsplats •Handledarna är betydelsefulla och vill ta större ansvar 14 6/22/2014Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning

15 6/22/2014 C. Elevens situation •Elevens situation på arbetsplatsen •Det förebyggande arbetet mot kränkande behandling omfattar inte arbetsplatsen D. Bedömning och betyg •Bedömning på oklara grunder E. Utvärdering och kvalitetsarbete •Kvalitetsarbete och uppföljning inom det arbetsplatsförlagda lärandet är sällsynt Utvecklingsområden 2


Ladda ner ppt "Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning6/22/2014 Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser