Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av lärande på arbetsplats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av lärande på arbetsplats"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av lärande på arbetsplats

2 Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
1. Insatser för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning 2. Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet 3. Informationsinsatser angående arbetsmiljö och riskfyllda arbetsuppgifter 4. Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 5. Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans för arbetsmarknaden 6. Utveckling av yrkestävlingar på skolnivå 7. Insatser för att stödja och utbilda handledare 8. Kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning avseende yrkesutbildning

3 Om skillnaden mellan APU och APL
3 Om skillnaden mellan APU och APL Reflektioner utifrån det som kom fram i 2012 års Open Space-konferenser LN: Kort om uppdraget och konferenserna ht 2012

4 4 4 Mitt uppdrag AL: Gav ett omfattande material. 64 sidor foto, 67 sidor utskriven dokumentation påpekanden, kommentarer, frågor. Sorterades efter bearbetning /

5 10 rubriker Arbetsplatser för APL Handledare Planering av APL
5 5 10 rubriker Arbetsplatser för APL Handledare Planering av APL Uppföljning, Bedömning/betygsättning Elever med särskilda behov/motsv. Yrkesintroduktion Gymnasiearbete Programråd Övergripande frågor Kommentarer om annat än APL AL: Hela materialet kommer att finnas tillgängligt. Går inte här in på detaljer. Genomgående iakttagelse: I gymnasiereformen har begreppet APU bytts ut mot APL. De flesta tänker och agerar dock fortfarande på samma sätt som man tidigare gjorde vid APU.

6 Huvudproblem: svårt att skaffa platser/handledare
6 6 Huvudproblem: svårt att skaffa platser/handledare Leder till att Obligatoriet ifrågasätts Vad kan godkännas som APL? Varför svårt? Merarbete som ej ger tillräckligt tillbaka Lösning: ersätt med pengar eller andra värden Alternativ tanke: reducera merarbetet och tydliggör utbytet AL: Så över till ett av huvudproblemen. Många har kommenterat svårigheten att få fram bra platser./ Kravet på 50%,15 v ifrågasätts. Kvalitet eller kvantitet? Vill ha större möjlighet att ersätta APL med skolförlagd undervisning./ Försök att tänja på gränserna. Periferin av yrkesområdet, studiebesök, verksamheter i anslutning till skolan. / Förklaringen: merarbete som ej betalar sig. LN Problemet inte nytt. Rapporterats sedan krav på 15 v APU infördes. Ändå föreslog gymnasieutredningen att kraven skulle skärpas – regeringen gick på den linjen. Nu kan man ersätta med skolförlagt endast om planerad plats försvunnit eller av säkerhetsskäl. Hur har man tänkt då? AL: Gyutredningen medveten, men förordade att APL skulle vara obligatorisk för yrkesprogrammen. Regeringens argument i propositionen: så avgörande för kvaliteten att utbildningen inte bör anordnas om APL inte kan tillhandahållas + bidra till att dimensioneringen skulle bli bättre anpassad till behoven. Tanken således att volymen skulle krympas om det är svårt att få fram platser. LN: Svårigheten att få fram platser finns ju också i branscher med stora behov av ny arbetskraft. Kan man finna vägar att underlätta platsanskaffningen så att sådana utbildningar kan genomföras med tillräcklig volym trots att APL obligatoriskt ska ingå? AL: De flesta förordar mer resurser för att ersätta merarbetet. Jag kan tänka mig att det behövs, men Det finns en del kommentarer som antyder att det kanske inte ska behöva bli så mycket merarbete: Handledarna ska visa det som är viktigt för arbetet. Lärarna ska tolka kursmomenten Matcha kursmål mot vad de gör på APL-platsen Eleven bidrar till produktionen. Här har man tagit fasta på skillnaden mellan APU och APL.

7 APU – planeringen utgår från skolans verksamhet
7 7 APU – planeringen utgår från skolans verksamhet Kursplanestyrd utbildning som genomförs på en arbetsplats utanför skolan. Alltså: Delar av skolverksamheten flyttas ut till arbetsplatserna Arbetsplatserna tar på sig en uppgift som inte ingår i deras normala verksamhet, d.v.s. merarbete som inte ger tillräckligt utbyte för arbetsgivaren AL: APU innebar således att skolverksamhet, utbildning i hela eller delar av kurser skulle genomföras på arbetsplatser utanför skolan. Vad som skulle göras under APU utgick från utbildningens behov och styrdes av skolans kursplaner. Det handlade alltså om verksamhet som inte normalt bedrevs på arbetsplatsen, alltså ett merarbete.

8 8 8 APL – planeringen utgår från det arbete som normalt utförs på arbetsplatsen Eleven utför arbetsuppgifter som ingår i arbetsplatsens normala verksamhet. Hon/han bidrar alltså till produktionen. Handledaren introducerar eleven på arbetsplatsen och ger nödvändig instruktion för de uppgifter eleven får börja med (=samma sak som görs för nya anställda). Eleven växer efter hand, med stöd av handledaren, in i arbetet och kan anförtros allt större ansvar. Merarbetet blir därmed begränsat och utbytet för arbetsgivaren tydligt. AL: Arbetsuppgifterna behöver inte styras av kursplaner. LN: hur går det ihop med gyförordn: rektor beslutar…., och med skolverket APL ska styras av ämnesplanerna? AL: Jag besvarar de frågorna om en liten stund. Låt oss först titta på förarbetena

9 Gymnasieutredningen om APL (SOU 2008:27 sid 385)
9 9 Gymnasieutredningen om APL (SOU 2008:27 sid 385) ...merparten av APU:n bara indirekt styrs av kursplanerna, att skolan får acceptera att eleverna på APU:n går in i det arbete som normalt förekommer på arbetsplatsen ... man måste se lärandet i arbetslivet och vad det tillför i ett bredare perspektiv än den snäva kursplanestyrda nyinlärning som APU:n och dess definition ger uttryck för. Jag föreslår därför att begreppet arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska användas i stället för begreppet arbetsplatsförlagd utbildning (APU). ... innehållet av det arbetsplatsförlagda lärandet ( ska) stå i överensstämmelse med karaktären på det yrkesprogram eleven går på. Den skolförlagda karaktärsämnesundervisningen ska tillsammans med det arbetsplatsförlagda lärandet gemensamt bidra till att eleven erhåller det yrkeskunnande som krävs för en gymnasieexamen inom ett bestämt yrkesområde. Utredaren konstaterade att APU aldrig funkat enligt definitionen men menade också att: / Det inte borde vara problem. Man måste se det på ett annat sätt. Vände sig uttryckligen mot att det skulle vara kursplanestyrt Därför förordades att APL införs i stället för APU Det är inte bara ett namnbyte. Det handlar om en ny definition. Eleven ska gå in i det arbete som normalt förekommer på arbetsplatsen. Det ska förstås stå i överensstämmelse med karaktären på programmet.

10 Propositionen om APL (Prop 2008/09:199 sid 63)
1010 1010 Propositionen om APL (Prop 2008/09:199 sid 63) Regeringen anser att yrkesutbildning handlar om mer än yrkeskunskaper. Det handlar också om att förstå yrkeskulturen och att bli del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats för att utveckla en yrkesidentitet. Därför anser regeringen att den nuvarande benämningen arbetsplatsförlagd utbildning bör bytas mot arbetsplatsförlagt lärande. AL: Regeringen anammade i proppen detta nya begrepp. Det fetstilta förutsätter enligt min mening att eleven deltar i det normala arbetet.

11 Skillnaden mellan APU och APL
1111 1111 Skillnaden mellan APU och APL APU definition: kursplanestyrd utbildning på ett program som genomförs på en arbetsplats utanför skolan (min kursiv) APL definition: lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan (min kursiv) Alltså ett nytt begrepp med en ny definition. Tagit bort kursplanestyrd Bytt ut utbildning mot lärande. Utbildning är verksamhet som anordnas för elever. Lärande är processer i eleverna. Låt oss se hur de kan se ut: /

12 Arbetsplatsförlagt lärande
1212 1212 Arbetsplatsförlagt lärande Självständighet i val av metod material etc. Planering Sammanhang/helhet Fokus Efter ritning/arbetsorder motsv. kringförhållanden Efter instruktion Automatisering processen/utfall Handlag resultat ”handgrepp” säkerhet Samspel/ kommunikation tempo Arbetsuppgift vardagsspråk fackspråk yrkesjargong mekaniskt efter bestämmelser och anvisningar lagar och regler AL: När man upprepat utför arbetsuppgift sker: …handlag, fokus, planering, situationsanpassning, samspel omdöme Sker automatiskt men kan underlättas genom handledning. / ekonomi hållbarhet Situationsanpassning Efter bedömning av situationen etik Omdöme

13 Arbetsplatsförlagt lärande
1313 1313 Arbetsplatsförlagt lärande Självständighet i val av metod material etc. Planering Sammanhang/helhet Fokus Efter ritning/arbetsorder motsv. kringförhållanden Efter instruktion Automatisering processen/utfall Handlag resultat ”handgrepp” säkerhet Samspel/ kommunikation tempo Arbetsuppgift vardagsspråk fackspråk yrkesjargong mekaniskt efter bestämmelser och anvisningar lagar och regler Inte separata tårtbitar. Kunskapen expanderas åt alla håll samtidigt. LN: Men hur får man det att bli en del av programmets studiegång? ekonomi hållbarhet Situationsanpassning Efter bedömning av situationen etik Omdöme

14 1414 1414 Planering av APL Vilka arbetsuppgifter kan arbetsplatsen erbjuda eleven? Hur bidrar sådant arbete till elevens kunskapsutveckling? Mängdträning Breddning till fler uppgifter Ökad självständighet Ökat ansvarstagande m.m. Den första frågan är / Den andra frågan är Och hur kan denna kunskapsutveckling understödjas av handledaren

15 Planering av APL Hur relaterar det arbetsplatsförlagda lärandet till
1515 1515 Planering av APL Hur relaterar det arbetsplatsförlagda lärandet till Examensmål Ämnesmål Kursernas centrala innehåll och kunskapskrav Hur kan det arbetsplatsförlagda lärandet Förberedas Understödjas Följas upp Expanderas (breddas och fördjupas) genom skolförlagd undervisning i berörda ämnen? Det arbetsplatsförlagda lärande analyseras sedan i relation till …. På den grunden kan rektorn besluta vilka kurser/delar av kurser som berörs av respektive APL-period / Koppla ihop med skolförlagt. ” den skolförlagda karaktärsämnesundervisningen ska tillsammans med det arbetsplatsförlagda lärandet gemensamt bidra till att eleven erhåller det yrkeskunnande som krävs för en gymnasieexamen inom ett bestämt yrkesområde” (utredningen) Lärandet sker spontant, men kan inriktas och understödjas av handledning, och genom undervisning före under och efter APLperioden. Lärandet kan alltså styras av ämnesplaner även om det baseras på deltagande i arbete som normalt utförs.

16 Frågeställningar 1.) Hur fångas lärande som sker på en arbetsplats upp i era länder? 2.) Har ni något webbstöd eller någon annan modell för kvalitetssäkring av lärande på arbetsplats? Handledarintroduktion och APL-utvecklarutbildning: Pilot/utvecklingsomgångar under hösten 2013, Fullskala från hösten 2014


Ladda ner ppt "Kartläggning av lärande på arbetsplats"

Liknande presentationer


Google-annonser