Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ditt kvitto på en väl utförd utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ditt kvitto på en väl utförd utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Ditt kvitto på en väl utförd utbildning
Gymnasiearbetet 2013 Ditt kvitto på en väl utförd utbildning

2 Snabbfakta 100 p Skall visa att eleven är väl förberedd för högskolestudier inom relevanta områden Betyg E eller F Krävs E för gymnasieexamen

3 Men först… Är de

4 Frågeställningar och funderingar?
Är det som projektarbetet? ”För att visa att man lärt sig något- inte gått här och dragit benen efter sig” ”Kul att hålla på med, något man brinner för” På företag?

5 Vad får jag göra? Examensmålen styr.
Inte en liten detalj, utan examensmålen som helhet. Alla mål kan inte nås, men läraren skall kunna bedöma: Visar eleven att han/hon är väl förberedd för högskolestudier? Skall styras av en frågeställning och redovisas i en rapport (andra regler på ES) Exempel

6 Hur skall jag göra? Frågeställning, problemformulering
Planera, genomföra och utvärderar ett större arbete Vetenskaplig metod Rapport på svenska Sammanfattning på engelska – finns stöd Seminarium med opposition

7 Vem hjälper mig? Du får en handledare tilldelad dig
Du placeras i en grupp som skriver inom liknande ämnesområde Schemalagd tid, men mycket eget arbete Du skall sen tidigare ha de färdigheter du behöver Kräver engagemang, eget ansvar och arbete för att lyckas

8 När skall jag göra? Val av ämnesområde Träff med handledare
Utförande av arbetet Klart 21 mars Seminarier i april

9 Val Vidare information till eleverna kommande veckor från programrektor. Utskick i årskursmappar med länk

10 Bedömning E eller F Avgör om du är förberedd för högskolestudier
Klarar av eget arbete Ställa upp en frågeställning, avgränsa den och svara på den Skriva en rapport på ett korrekt och vetenskapligt språk, engelsk sammanfattning, godkänt seminarium Källor och resonemang kring dessa Annan vetenskaplig metod Korrekt fakta/ emperi Handledare betygsätter, medbedömare ger råd Satt betyg gäller. Motivering skall ges.

11 Ett exempel. EKJUR - Barnets ställning i vårdnadstvister.
Frågeställning: Hur ställer sig minderåriga till barns möjligheter att påverka rättens beslut angående frågor som rör vårdnaden om barn, umgängesrätt för föräldrar samt barnets boende?

12 Koppling till examensmålen
Martins gymnasiearbete harmonierar med examensmålen för ekonomiprogrammet. När arbetet är färdigt ska det visa att Martin är förberedd för högskolestudier: att han utvecklat kritiskt tänkande, kreativ och kommunikativ förmåga samt förmåga att ta ansvar. I arbetet ingår att Martin formulerar en frågeställning, planerar, genomför och utvärderar ett större arbete inom det juridiska området. Andra kunskapsområden inom programmet berörs också i Martins arbete. Kunskaper i psykologi är till exempel nödvändiga eftersom Martin kommer att fördjupa sig i hur människor upplever juridiska bedömningar och beslut. Arbetet ska redovisas skriftligt i en rapport och muntligt inför lärare och andra elever. Martin kommer också att diskutera sitt och andras gymnasiearbeten och ta emot och ge konstruktiv respons.

13 Arbetet. Planering – hur skall arbetet genomföras, vilken metod skall användas, vilka källor och vilken litteratur? Förankring – vad säger läraren? Revidering. Genomförande – undersökning genomförs, litteratur plöjs, resultat anlyseras. Skrivande – rapport skrivs. Seminarium genomförs. Betyg sätts.

14 Sammanfattning Kvitto på utbildningen – visa på högskoleförberedelse
Större arbete Frågeställning – svara på den Examensmålen

15 Estetiska programmet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

16 Estetiska programmet Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområdena för det estetiska programmet: Estetik Konst Kultur Kommunikation

17 ES - redovisningsformer
Om arbetet är inom det konstnärliga området så kan en teaterföreställning vara en relevant redovisningsform För andra områden är en skriftlig rapport mer relevant

18 ES – beskrivning på engelska
Inom estetiska programmet finns det inget krav på att den engelska beskrivningen eller sammanfattningen ska vara skriftlig. Eleven bör skriva en engelsk sammanfattning (abstract) i de fall gymnasiearbetet redovisas i form av en rapport.

19 ES - bedömning Fakta och förståelse
relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade idén eller frågeställingen kunskaper om relevanta begrepp, teorier, metoder och tekniker inom det valda kunskapsområdet, kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet, samt förståelse av estetikens och konstens samspel med andra kunskapsområden.

20 ES - bedömning Färdigheter
färdigheter i att uttrycka sig med valt uttrycksmedel, färdigheter i att använda konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga metoder, färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag

21 ES - bedömning Färdigheter
färdigheter i att använda språket korrekt och formellt riktigt utifrån de genrespecifika krav som gymnasiearbetets redovisningsform ställer, färdigheter i att sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är anpassat till situationen och målgruppen, samt färdigheter i att beskriva arbetet på engelska med ett ämnesadekvat språk.

22 ES - bedömning Värderingsförmåga och förhållningssätt
förmåga att ta initiativ till och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbetet, förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor och estetiska uttryck, förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån den egna intentionen och val av uttrycksform, metod, teknik och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons.

23 ES - Musikexempel Komposition, musik, rörselse och film – ett gymnasiesamarbete Mikael har tillsammans med en grupp andra elever som också ska göra gymnasiearbeten en idé om att komponera och framföra musik i samverkan med rörelse och att samtidigt filma arbetet. Gruppen består av åtta elever med olika inriktning på sina studier: musik, dans samt estetik och media.

24 ES – Dansexempel Koreografi i olika scenrum Den frågeställning Clara utgår från i sitt arbete är: Vad händer när man framför samma koreografi på två platser som har olika ändamål ? Hur kan koreografin på de båda platserna interagera i en scenisk föreställning?

25 ES – exempel Bild och form
Bildens påverkan på mänskligt medvetande Kommentar: Krigsfotografers roll (tex Vietnam). Kan göra utställning om viktiga situationer (tex Darfur) för att öka människors kunskap och medvetenhet kring vald situation Mode/Design Designutveckling (Mode-Konst) Gruppen vill prova på olika roller genom att både vara koreografer och dansare. De vill också arbeta såväl kollektivt som individuellt – kollektivt genom att spåna idéer, 2 diskutera fram lösningar och göra föreställningen tillsammans, och individuellt genom att de gör koreografi till varsin del. Eleverna vill också pröva hur olika konstnärliga uttryck kan interagera genom att använda film och dans i föreställningen.

26 ES – exempel Teater Skriva manus och regissera. Barnteater.
Teater för äldre. Skriva dikter och framföra dem. Ljussättning av en föreställning 50 likes- Därför finns jag? Kommentar: Teater kring sociala medier och bekräftelsebehov Gruppen vill prova på olika roller genom att både vara koreografer och dansare. De vill också arbeta såväl kollektivt som individuellt – kollektivt genom att spåna idéer, 2 diskutera fram lösningar och göra föreställningen tillsammans, och individuellt genom att de gör koreografi till varsin del. Eleverna vill också pröva hur olika konstnärliga uttryck kan interagera genom att använda film och dans i föreställningen.


Ladda ner ppt "Ditt kvitto på en väl utförd utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser