Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den gula tråden Emil Tyberg emil.tyberg@lnu.se Adjunkt i engelska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den gula tråden Emil Tyberg emil.tyberg@lnu.se Adjunkt i engelska."— Presentationens avskrift:

1 Den gula tråden Emil Tyberg Adjunkt i engelska

2

3 Syfte Det övergripande syftet med fortbildningen är att förbättra kvaliteten i kursplaner och därigenom också skapa förutsättningar för förbättrad kurskvalitet vid Linnéuniversitet med särskilt fokus på konstruktiv länkning, dvs att förväntade studieresultat – examination – och undervisningsinnehåll hänger ihop och bildar ”den gula tråden”. Preciserade fortbildningsmål : Efter genomgången fortbildning ska deltagarna kunna: - självständigt och skriftligt formulera tydliga, observerbara och examinerbara förväntade studieresultat, - förklara sambandet mellan mål, examination och undervisning i den egna kursen. Målgrupp Samtliga lärare vid LnU

4 Mål Examination Läraktiviteter

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Läraren är en av de mest kraftfulla påverkansfaktorerna på lärande.
Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktiva, passionerat engagerade i undervisning och lärande. Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan för att skapa meningsfulla erfarenheter i ljuset av detta, samt själv ha goda kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull feedback till stöd för elevens progression. Lärare behöver kunna lärandemålen och prestationskriterierna för sina lektioner och vet hur bra de når dessa kriterier för alla sina elever, samt veta vad som är nästa steg, i ljuset av skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskap och framgångskriterierna. Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till de multipla idéerna så att eleverna konstruerar och rekonstruerar kunskap och idéer. Det är inte kunskapen eller idéerna, utan elevernas konstruktion av denna kunskap och dessa idéer som är det kritiska. Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande, där förkastad felaktig kunskap och förståelse är välkommen och där deltagare kan känna trygghet i att lära och utforska kunskap och förståelse. Lärarens betydelse för studieprestationer, baserat på 800 metaanalyser ( studier, flera miljoner elever)

20 Mål Examination Läraktiviteter

21 Constructive alignment Elmgren & Henriksson, s
Constructive alignment Elmgren & Henriksson, s. 140 Konstruktiv länkning Mål Vad ska studenterna kunna efter kursen? Läraktiviteter Vad behöver studenterna göra för att uppnå målen? Examination Vad ska studenterna göra för att visa att de uppnått målen?

22 Constructive alignment Elmgren & Henriksson, s
Constructive alignment Elmgren & Henriksson, s. 140 Konstruktiv länkning Mål Vad ska studenterna kunna efter kursen? Läraktiviteter Vad behöver studenterna göra för att uppnå målen? Examination Vad ska studenterna göra för att visa att de uppnått målen?

23

24 Problemen med målen... Åsa Lindberg-Sand, 2005, Lunds universitet
uttrycks som en beskrivning av avsikten med undervisningen. ‘Kursen ska ge en översikt av...’ ingen tydlig skillnad mellan olika nivåer mål förväxlas med arbetsformer ‘att ha diskuterat...’ bristande konkretion och precision utan någon klar koppling till examinationsformerna

25 Taxonomier

26 Taxonomier

27 Taxonomier

28 Taxonomier Text

29

30 Betygsättandets problematik

31 Betygsättandets problematik

32 Betygsättandets problematik
G VG MVG

33 Mäta det som är lätt i stället för det som är rätt...
Taxonomier Mäta det som är lätt i stället för det som är rätt... 70% av tentamina mäter de tre nedersta stegen

34 reliabilitet & validitet
Text reliabilitet & validitet

35

36 Högskoleförordningen
Kandidatexamen Kunskap och förståelse ...visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga ...visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, ...visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, ...visa förmåga att muntligt och skriftlig redogöra för och och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, ...visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt ...visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga , samhälleliga och etiska aspekter, ...visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, ...visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

37 Betygsättning handlar om hur väl
man uppvisar kunskap

38 ...ökat krav på självständighet
Progression ...ökat djup ...ökad bredd ...ökad komplexitet ...ökat krav på ansvar ...ökat krav på självständighet ...ökat krav på analys och kritisk reflektion

39 Högskoleförordningen
Färdighet och förmåga ...visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, ...visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, ...visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, ...visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete i annan kvalificerad verksamhet. Färdighet och förmåga ...visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, ...visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, ...visa förmåga att muntligt och skriftlig redogöra för och och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, ...visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Master Kandidat


Ladda ner ppt "Den gula tråden Emil Tyberg emil.tyberg@lnu.se Adjunkt i engelska."

Liknande presentationer


Google-annonser